ModaZOOM ON

ZOOM ON: Nannacay

Niebanalne, kolorowe, potraktowane trochę z przymrużeniem oka: takie są torebki Nannacay, które pokochali już m.in Pandora Sykes i Man Repeller, a wkrótce staną się absolutnym must-have tego lata!

torebki Nannacay

Mar­ce zało­żo­nej przez bra­zy­lij­kę Mar­cię Kemp przy­świe­ca hasło: „Twór­cze ręce odmie­nia­ją życie”, a jej nazwa ozna­cza bra­ter­stwo kobiet. Jed­ną z jej naj­więk­szych inspi­ra­cji było stwo­rze­nie pro­duk­tów,  któ­re będą przy­no­sić miłość, soli­dar­ność i udo­wod­nią, że praw­dzi­we pięk­no tkwi w pro­sto­cie. Nan­na­cay jest więc czymś wię­cej, niż tyl­ko mar­ką modo­wą: jest tak­że swo­istym pro­jek­tem spo­łecz­nym, któ­re­go zada­niem jest pomoc ludziom w roz­wi­ja­niu twór­cze­go poten­cja­łu. Inspi­ro­wa­ne kul­tu­rą ludów oraz dale­ki­mi podró­ża­mi toreb­ki tka­ne są ręcz­nie przez rze­mieśl­ni­ków, cze­go efek­tem jest wyjąt­ko­wy, zróż­ni­co­wa­ny pro­dukt. Każ­da z toreb two­rzo­na jest indy­wi­du­al­nie, czy to pod­czas świę­tej cere­mo­nii spra­wo­wa­nej przez Indian w Peru­wiań­skim lesie, aż po Andy. Rze­mieśl­nik popi­ja her­ba­tę w poszu­ki­wa­niu natchnie­nia, a cała mistycz­na otocz­ka każ­dy z pro­jek­tów czy­ni uni­ka­to­wym i nie­zwy­kłym.

torebki Nannacay

W kolek­cjach Nan­na­cay znaj­dzie­my ręcz­nie robio­ne kosze, koper­tów­ki, wachla­rze, bre­lo­ki, kol­czy­ki, oraz kape­lu­sze sło­necz­ne, a wszyst­kie ozdo­bio­ne… kolo­ro­wym pom­po­na­mi. Ide­al­ne na pla­żę? Oka­zu­je się, że nie tyl­ko! Pierw­sza kolek­cja toreb zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w cało­ści przez rze­mieśl­ni­ków z Peru i odzwier­cie­dla ich ojczy­sty kraj wraz z jego żywym wzor­nic­twem. Wszyst­ko, od wzo­ru, poprzez kolor, kon­tro­lo­wa­ne jest przez samą Mar­cię, któ­ra czer­pie wie­dzę z ich róż­no­rod­nych kul­tur, będąc w sta­łym kon­tak­cie z lokal­ną spo­łecz­no­ścią

Wśród let­nich pro­po­zy­cji, oprócz kla­sycz­nych mode­li w sto­no­wa­nych, pia­sko­wych bar­wach, zasko­czą Was naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie, żywe kolo­ry. I tak znaj­dzie­my wśród nich: fuk­sję, nasy­co­ny fio­let czy głę­bo­ki błę­kit, któ­re pro­jek­tant­ka nie­rzad­ko łączy też ze wszyst­ki­mi kolo­ra­mi tęczy.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Źró­dło zdjęć: nannacay.com

Komentarze

komen­ta­rzy