ModaZOOM ON

Champion, a Ty czego nie wiesz o marce? 10 punkt Cie zaskoczy!

 

Zaczę­ło się nie­win­nie, kie­dy to dwój­ka bra­ci z Roche­ster w sta­nie Nowy York posta­no­wi­ło roz­krę­cić wła­sny biz­nes. Nikt w 1919 roku nie myślał, że mały, rodzin­ny inte­res nie­mal sto lat póź­niej sta­nie się jed­ną z naj­waż­niej­szych marek stre­etwe­aro­wych na świe­cie, a do gro­na jej fanów zali­czać będą się nie tyl­ko fani spor­tu, ale rów­nież top model­ki, rape­rzy czy akto­rzy. Jej histo­ria może być speł­nie­niem ame­ry­kań­skie­go snu, któ­ry poka­zu­je, że cięż­ka pra­ca, któ­ra wią­że się z pasją, ma szan­sę na sukces.

  1. Marka nie spoczęła na laurach

Od lat 20 XX wie­ku kie­dy to wła­ści­cie­lom mar­ki uda­ło się nawią­zać współ­pra­ce z dru­ży­na uni­wer­sy­te­tu Michi­gan, Cham­pion udo­wad­nia, że w modzie ( dokład­nie tak samo jak w spo­rcie) nie powin­no się spo­czy­wać na lau­rach. Dla­te­go też mar­ka pomi­mo odno­szo­nych suk­ce­sów w sprze­da­ży, cały czas pra­cu­je i udo­sko­na­la swo­ją ofer­tę. Współ­pra­ca z uni­wer­sy­te­tem oka­za­ła się wyłącz­nie począt­kiem, bo jakość i cena pro­duk­tów oka­za­ła się tak dobra, że inne dru­ży­ny szkol­ne rów­nież zaczę­ły chcieć nosić „mun­dur­ki Cham­pio­na”. W latach 30 do ich ofer­ty tra­fia­ły mię­dzy inny­mi t‑shirty, blu­zy, skar­pet­ki czy spoden­ki. Osta­tecz­nie mar­ce uda­ło tra­fić do Aka­de­mii Woj­sko­wej Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie ubie­ra­li rów­nież wojskowych.

  1. Możesz kupić stacjonarnie w Polsce

Ubrań mar­ki nie musisz kupo­wać wyłącz­nie przez inter­net. Ich kolek­cja jest dostęp­na rów­nież sta­cjo­nar­nie w War­szaw­skim skle­pie KXM, któ­ry mie­ści się na uli­cy Mar­szał­kow­skiej 17. Dużym plu­sem będzie tu fakt, że dziew­czy­ny nie muszą decy­do­wać się na męską linię, bo spe­cjal­nie dla nich spro­wa­dzo­ne zosta­ły rze­czy z dam­skiej kolek­cji. Napraw­dę jest z cze­go wybierać!

  1. Historia jest ważna, ale liczy się współczesność

Kie­dy patrzy­my na mar­kę Cham­pion, war­to pamię­tać rów­nież o tym, że pomi­mo histo­rii, brand sku­pia się na teraź­niej­szo­ści. Dzię­ki temu potra­fi on dosto­so­wać się do ocze­ki­wań współ­cze­snych klien­tów i znaj­du­je fanów nie tyl­ko wśród spor­tow­ców. Mar­ka, pomi­mo nie­mal stu­let­niej histo­rii, sta­ra się pod­cho­dzić do mody świe­żo i odkryw­czo. Obec­nie jest to jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek spor­to­wych na świecie.

  1. Logo

W latach 50 ubie­głe­go wie­ku mar­ka wymy­śli­ła swo­je dru­gie logo. Zastą­pi­ło ono bie­ga­cza prze­kra­cza­ją­ce­go linię mety. Od tego cza­su nie ule­gło ono zmia­nie i sta­ło się bar­dzo roz­po­zna­wal­ne na całym świe­cie. Cha­rak­te­ry­stycz­na lite­ra C, sta­ła się sym­bo­lem wygo­dy ( w języ­ku angiel­skim com­fort) oraz jako­ści. Może się rów­nież koja­rzyć z tar­ge­tem mar­ki. Głow­nie prze­cież cho­dzi­li w niej stu­den­ci bo brand docie­rał już do nich bez­po­śred­nio, zaopa­tru­jąc skle­py w pobli­żu szkół wyższych.

  1. Mod­na Kolaboracja

W 2016 roku mar­ka nawią­za­ła współ­pra­cę ze fir­mą Vete­ments. Dzię­ki niej powsta­ła kap­suł­ko­wa kolek­cja, w któ­rej mię­dzy inny­mi zna­la­zły się over­si­zo­we blu­zy czy dre­sy. Przy pomo­cy kolek­cji mogli­śmy zoba­czyć, że spor­to­wy wygląd nie jest zare­zer­wo­wa­ny wyłącz­nie na siłow­nie a może dobrze łączyć się z „wyso­ką” modą.

Champion, a Ty czego nie wiesz o marce? 10 punkt Cie zaskoczy!

  1. Noszą ją…

Tak jak wspo­mi­na­li­śmy na samym począt­ku, mar­ka nie docie­ra już wyłącz­nie do fanów spor­tu. Obec­nie w ciu­chach Cham­pion może­my zoba­czyć Ken­dall Jen­ner, Rihan­ne, Chia­re Fer­ra­gni czy Jour­dan Dunn. Gwiaz­dy głów­nie decy­du­ją się na cha­rak­te­ry­stycz­ne sza­re t‑shirty, czar­ne blu­zy ( z małym logiem po pra­wej stro­nie) czy total looki w któ­rych skład wcho­dzi blu­za i dre­so­we spodnie.

  1. Technologiczna zmiana

Kie­dyś przy pro­duk­cji spor­to­wych ubrań wyko­rzy­sty­wa­no tech­ni­kę pio­no­we­go spo­tu. Przez jej uży­cie nie­mal nie­moż­li­we było czysz­cze­nie ubrań przy jed­no­cze­snym nie nisz­cze­niu ich. Kie­dy więc, w latach 30’ roz­po­czę­to pra­cę nad tech­ni­ką Rever­se Weave, dotych­cza­so­we pra­nie sta­ło się łatwiej­sze. Dzię­ki uży­ciu w niej odwró­co­ne­go splo­tu, tka­ni­na bowiem nie kur­czy się i zacho­wu­je mięk­kość mate­ria­łu i formę.

  1. Marka współpracuje z…

Ciu­chy Cham­pion możesz zoba­czyć jed­nak nie tyl­ko na stro­nach z modą ulicz­ną. Mar­ka pro­du­ku­je spor­to­we rze­czy mię­dzy inny­mi dla dru­żyn koszy­ków­ki Alba­nii, Afry­ki, Włoch czy Cypru. Do 2002 roku współ­pra­co­wa­ła z NBA. Oprócz tego ich rze­czy może­my zoba­czyć u Naro­do­wej dru­ży­ny Lacros­se USA.

  1. Bieżąca oferta marki

W nowej kolek­cji mar­ki fan­ki spor­to­we­go sty­lu zna­leźć mogą kolo­ro­we i nie­co­dzien­ne roz­wią­za­nia spor­to­we. Zoba­czy­my w niej mię­dzy inny­mi spor­to­we sta­ni­ki z cie­ka­wy­mi wzo­ra­mi, blu­zy z inte­re­su­ją­cy­mi pod­szew­ka­mi, czy krót­kie dre­so­we spodnie, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się na tre­nin­gu. Nam w szcze­gól­no­ści w oko wpa­dła krót­ka blu­za z nume­rem 19. Serio, moż­na się zakochać.

  1. Outlet

Na ich inter­ne­to­wej stro­nie znaj­dziesz jed­nak rze­czy nie tyl­ko z naj­now­szej kolek­cji. Mar­ka ofe­ru­je bowiem ciu­chy prze­ce­nio­ne nawet o 75%. Wystar­czy wejść w ich witry­nę i klik­nąć w napis outlet. Dzię­ki temu zaosz­czę­dzisz swo­je pie­nią­dze, a i tak pozo­sta­niesz modną.

Pozo­sta­je nam życzyć Ci tyl­ko, miłych zakupów.

Tekst: Julia Downarowicz
Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy