ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wiecie, że Yves Saint Laurent jest jednym z najbardziej utalentowanych rysowników wszech czasów? Do swoich projektów ubrań wprowadza ruch i świetnie bawi się kolorami. Macie ochotę na więcej detali dotyczących życia projektanta? To dopiero zwiastun. Przygotowaliśmy dla Was 15 ciekawostek z życia Yves’a Saint Laurenta.

1.Yves Saint Lau­rent pro­jek­tu­jąc sukien­ki,  inspi­ro­wał się sztu­ką Holen­dra, Piet’a Mon­dria­na. To twór­czość moder­ni­stycz­nych mala­rzy sta­no­wi­ła źró­dło jego natchnie­nia w mik­so­wa­niu odważ­nych i moc­nych kolo­rów.

2.Yves Saint Lau­rent całe życie żało­wał, że to nie on był pio­nie­rem jean­sów. W jego mnie­ma­niu, denim sta­no­wił wyraz sek­sa­pi­lu, wol­no­ści i wygo­dy.

3.Projektant wraz ze swo­im part­ne­rem, Pier­re Ber­gé urzą­dzi­li dom w maro­kań­skim sty­lu. Do dzi­siaj wnę­trza i ume­blo­wa­nie tego miej­sca sta­no­wią grat­kę dla este­tów. To podróż w świat kolo­ru i orien­tal­ne­go wzor­nic­twa.

4.Yves Saint Lau­rent był z natu­ry nie­śmia­ły, jed­nak ogrom­ny talent pro­jek­tan­ta obro­nił się sam. To jego życio­wy part­ner Pier­re Ber­gé pozy­skał fun­du­sze na kolek­cje pro­jek­tan­ta. Pier­ré głę­bo­ko wie­rzył w suk­ces Yves’a, dla­te­go ste­ro­wał mar­ke­tin­giem zza kulis.

5.Projektant był tak wraż­li­wy na pięk­no i modę, że zemdlał na sam widok sukie­nek Bri­git­te Bar­dot, któ­re były czę­ścią eks­po­zy­cji muze­al­nej.

6.Yves Saint Lau­rent był jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych rysow­ni­ków i to one zade­cy­do­wa­ły o przy­ję­ciu go do domu mody Dior. Jego szki­ce były tak podob­ne do pro­jek­tów fran­cu­skie­go gigan­ta, że dostał pra­cę z miej­sca.

7.Stracił posa­dę w domu mody Dior. Z cza­sem, jego pro­jek­ty były tak rewo­lu­cyj­ne, że zda­niem Dio­ra zbyt moc­no odbie­gły od este­ty­ki „New Look”. Ta zawo­do­wa poraż­ka nie prze­szko­dzi­ła desi­gne­ro­wi w wykre­owa­niu wła­sne­go impe­rium modo­we­go.

8.Yves Saint Lau­rent prze­cho­dził depre­sję, jed­nak to wła­śnie wte­dy stwo­rzył swo­je naj­lep­sze kolek­cje.

9.W wie­ku mło­dzień­czym, pro­jek­tant szki­co­wał rysun­ki peł­ne ero­ty­zmu.

10.Mimo, że Yves był gejem, to kobie­ty sta­no­wi­ły jego naj­więk­szą inspi­ra­cję.

11. Muzą Yves’a Saint Lau­ren­ta była fran­cu­ska iko­na kina, Kathe­ri­ne Deneu­ve.

12. Yves wylan­so­wał modę na andro­gy­nicz­ną syl­wet­kę – zawie­ra­ją­cą pier­wiast­ki: męski i żeń­ski. Czy myśli­cie, że to jego natu­ra pozwo­li­ła mu na takie uni­kal­ne połą­cze­nie?

13.Yves Saint Lau­rent stwo­rzył tzw. modę, któ­ra doda­wa­ła wła­dzy. Ubrał kobie­ty w spodnie i ele­ganc­kie gar­ni­tu­ry, tak aby pozo­sta­ły kobie­ce, sek­sow­ne, pro­fe­sjo­nal­ne oraz sil­ne. To dzię­ki pro­jek­tan­to­wi,  dziś tak chęt­nie nosi­my smo­kin­gi do pra­cy.

14.Jedną z naj­bar­dziej zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach kolek­cji Yves’a była ta zain­spi­ro­wa­na rosyj­ską este­ty­ką. Futrza­ne cza­py, bogac­two orna­men­tów i zło­ta sta­no­wi­ły nawią­za­nie do kul­tu­ry ludo­wej Wscho­du i jed­no­cze­śnie zdo­by­ły ser­ca publicz­no­ści.

15. Po pra­cy, Yves odda­wał się swo­jej pasji: rysun­kom. Szki­co­wał kre­acje z nie­zwy­kłą pre­cy­zją.  Już na pierw­szy rzut oka pra­cow­ni­cy domu mody YSL byli w sta­nie odgad­nąć tka­ni­nę, z któ­rej mia­ła być wyko­na­na np. sukien­ka. Był pro­fe­sjo­na­li­stą w każ­dym calu – pro­jek­ty, któ­re uznał za nie­wy­star­cza­ją­co dobre, prze­kre­ślał i komen­to­wał.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażUroda

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL - ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia prze­dłu­ża świe­żość for­mu­ły, gwa­ran­tu­jąc ide­al­ne efek­ty od pierw­sze­go do ostat­nie­go…
Więcej
NewsroomUroda

Summer look od Yves Saint Laurent - AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.  Ude­rza­ją­cą kolo­ra­mi – poma­rań­czo­wym, limon­ko­wym, pur­pu­ro­wym – zesta­wio­ny­mi w sza­lo­nych…
Więcej
MakijażUroda

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny pro­jek­tant już w latach sześć­dzie­sią­tych, nama­wiał kobie­ty, aby pod­kre­śla­ły usta…
Więcej