Torby MANU Atelier

Zain­spi­ro­wa­ne pra­cą ojca, sza­no­wa­ne­go skó­rza­ne­go rze­mieśl­ni­ka wyro­bów skó­rza­nych ze Stam­bu­łu w Tur­cji, sio­stry i współ­za­ło­ży­ciel­ki Beste i Marve Mana­stir stwo­rzy­ły wła­sną linię tore­bek w lutym 2014 roku. A wszyst­ko to pod patro­na­tem i pie­czą warsz­ta­tu “Yeşim Çan­ta”, utwo­rzo­ne­go w 1976 roku. Głów­nym celem sióstr zachwy­co­nych tra­dy­cyj­nym rze­mio­słem była pre­zen­ta­cja nie­zwy­kłe­go talen­tu ojca w ręcz­nym two­rze­niu i pro­duk­cji wyro­bów skó­rza­nych. Tor­by MANU Ate­lier są wyko­ny­wa­ne przy uży­ciu naj­lep­szych tech­nik i naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, ale zawsze są to nowo­cze­sne faso­ny i kształ­ty. Ich znak roz­po­znaw­czy? Pro­sto­ta i mini­ma­lizm, a naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ny model „Pri­sti­ne” może­cie kupić w róż­nych fak­tu­rach i kolo­rach.

Jak sio­stry Beste i Marve same mówią, ich ojciec rze­mieśl­nic­twem zaj­mu­je się od lat 60., a ich dzie­ciń­stwo krę­ci­ło się wokół skó­rza­nych skraw­ków i sku­pia­ło na two­rze­niu wraz z nim pierw­szych wer­sji minia­tu­ro­wych tore­bek- i to ona jest głów­nym ele­men­tem, z jakim koja­rzą dzie­ciń­stwo. Mini ple­ca­ki i tor­by prze­pa­sa­ne w talii zro­bio­ne spe­cjal­nie dla córek, na dłu­go zosta­ły w ich pamię­ci. Jak zgod­nie teraz przy­zna­ją, że zapach skó­ry wią­że się i z prze­szło­ścią i teraź­niej­szo­ścią. Ich ojciec, któ­ry teraz zara­ża pasją i uczy miło­ści do rze­mio­sła innych, sam swo­ją przy­go­dę roz­po­czął w wie­ku… 11 lat! Myśl o stwo­rze­niu wła­snej, autor­skiej mar­ki krą­ży­ły w myślach tych małych dziew­czy­nek już od naj­młod­szych lat, by speł­nić się w 2014.

Rze­mio­sło, naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­ły, inno­wa­cyj­ny design, któ­ry łączy się z funk­cjo­nal­no­ścią, two­rzo­ny z zaan­ga­żo­wa­niem. Każ­dy ele­ment tor­by MANU Ate­lier to wyra­że­nie miło­ści i odzwier­cie­dle­nie naj­lep­szych tech­nik w two­rze­niu. Nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ce połą­cze­nie rze­mieśl­ni­ka i pro­jek­tan­ta two­rzy razem zupeł­nie nowe podej­ście do luk­su­su. Każ­da z ręcz­nie wyko­na­nych toreb two­rzo­na jest z dokład­no­ścią i pre­cy­zją oraz dba­ło­ścią o każ­dy detal, czy­niąc każ­dy z mode­li nie­po­wta­rzal­nym.

Oprócz luk­su­so­wych wyro­bów skó­rza­nych MANU ofe­ru­je i pro­pa­gu­je tak­że pro­jek­ty innych, mło­dych i zdol­nych pro­jek­tan­tów. Mar­ka zacho­wu­je ducha tra­dy­cji prze­my­ca­jąc do swo­ich kolek­cji nowo­cze­sne ele­men­ty stwo­rzo­ne dla współ­cze­snych kobiet suk­ce­su, łącząc naj­wyż­szą jakość z ręcz­nym wyko­na­niem.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy