ModaTrendy

Krata - najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na uli­cy będziesz  ją mijać tej jesie­ni nie raz. Mogłaś spo­tkać ją w over­si­zo­wym wyda­niu, na mary­nar­kach przy­po­mi­na­ją­cych te wyję­te z sza­fy chło­pa­ka czy ołów­ko­wych spód­ni­cach. Zakła­da­na na roc­ko­wo, biu­ro­wo czy w lek­kim wyda­niu zachwyca…

Więcej
ModaTrendy

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Fran­cuz­ki na całym świe­cie sły­ną ze swo­je­go świet­ne­go sty­lu. Kom­ple­tu­jąc gar­de­ro­bę na nad­cho­dzą­cy sezon, war­to zain­spi­ro­wać się ich wybo­ra­mi. To da nam pew­ność, że unik­nie­my modo­wych wpa­dek i zain­we­stu­je­my tyl­ko w ponad­cza­so­we pro­jek­ty. Zobacz­cie 5…

Więcej
ModaTrendy

Kolorowe lata 70 - najgorętszy trend tej jesieni

Miłość i wol­ność- hasła prze­wod­nie barw­nych, kolo­ro­wych lat 70, to kwin­te­sen­cja panu­ją­ce­go wów­czas sty­lu. Od momen­tu, w któ­rym do kin weszła Gorącz­ka sobot­niej nocy (1977) z Joh­nem Tra­vol­tą w roli głów­nej, świat osza­lał. Czas, w…

Więcej
ModaTrendy

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie spodnie. Nie wiesz jak je łączyć ani z czym założyć?…

Więcej
ModaTrendy

Poznajcie nową it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie, ale jed­no­cze­śnie inwe­sty­cją na lata.  Karl Lager­feld, wizjo­ner i projektant,…

Więcej
ModaTrendy

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubra­nia i dodat­ki z hafta­mi były mod­ne już jesie­nią, ale dopie­ro w tym sezo­nie tak sze­ro­ko opa­no­wa­ły poka­zy naj­słyn­niej­szych domów mody, sie­ciów­ki oraz uli­ce. To trend nie­zwy­kle wdzięcz­ny, dają­cy nam boga­ty wybór w nie­mal każdym…

Więcej
ModaTrendy

Pink power - Woman’s Day

Baby pink zwia­stu­je na świat przyj­ście każ­dej dziew­czyn­ki, a rodzi­ce współ­cze­śnie sta­ra­ją się od nie­go odcho­dzić w myśl femi­ni­zmu i wszech­obec­nie panu­ją­cych podzia­łów. Ale jeśli ten kolor przy­wo­dzi Ci na myśl słod­kie, cukier­ko­we dzie­ciń­stwo i…

Więcej
ModaTrendy

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

  Pro­jek­tan­tów od zawsze inspi­ro­wa­ła uli­ca, jed­nak od kil­ku sezo­nów to oni (dosłow­nie!) zaczę­li dosłow­nie prze­no­sić ją na naj­waż­niej­sze poka­zy high fashion. I tak wygod­ny, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy styl stał się nie­od­łącz­nym ele­men­tem nie­mal każ­dej z kolekcji.…

Więcej
ModaTrendy

5 sposobów na idealne walentynkowe stylizacje

Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się coraz więk­szy­mi kro­ka­mi. Bez zna­cze­nia jest to czy jesteś sin­giel­ką czy będziesz spę­dza­ła je z uko­cha­ną oso­bą, waż­ne jest to żebyś przede wszyst­kim obda­rzy­ła uczu­ciem samą sie­bie. Redak­cja Vers-24 spe­cjal­ne dla zakochanych…

Więcej
ModaTrendy

Sylwestrowe stylizacje

3, 2,1… koń­co­we odli­cza­nie czas zacząć! Już za nie­speł­na trzy tygo­dnie poże­gna­my 2016 rok (któ­ry prze­cież przy­niósł nam spo­ro inspi­ra­cji i jak zwy­kle małą rewo­lu­cję w modzie), a powi­ta­my nowy 2017, w licz­bie ze szczęśliwą…

Więcej
ModaMust haveTrendy

Na jesień... plisowana spódnica

Ulu­bio­na część gar­de­ro­by dzien­ni­ka­rzy, blo­ge­rek i it-girls pod­czas tego­rocz­nych tygo­dni mody. Jeśli do tej pory koja­rzy­ła Ci się tyl­ko z bab­ci­ną sza­fą, naj­wyż­sza pora to zmie­nić! I cho­ciaż pra­wie wszyst­kie kocha­my gran­ny look Miche­le­go, który…

Więcej
ModaMust haveTrendy

Powrót do pracy - 5 pomysłów na stylizacje

Koniec waka­cji czy urlo­pu nie­uchron­nie wią­że się z naszym powro­tem do pra­cy i codzien­nych obo­wiąz­ków. Nie ozna­cza to (wbrew domy­słom) jed­nak rezy­gna­cji z modo­wych sza­leństw i rado­ści z eks­pe­ry­men­to­wa­nia, na co nie­rzad­ko pozwa­la­my sobie właśnie…

Więcej