ModaTrendy

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kultowy model Chanel 2.55 czy Boy to torby, które na stałe zapisały się w historii mody. Są nie tylko przedmiotem pożądania kobiet na całym świecie, ale jednocześnie inwestycją na lata.  Karl Lagerfeld, wizjoner i projektant, który od lat stoi za sterami domu mody Chanel idzie z duchem czasu i pierwszy raz od 2011 postanowił stworzyć zupełnie nowy model torby na miarę naszych czasów. Nazwany na cześć Coco, ma szansę stać się kolejną it-bag: poznajcie „Gabrielle”!

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Mada­me Coco zna­na była z tego, że jak nikt inny two­rzy­ła ubra­nia i akce­so­ria szy­kow­ne, ele­ganc­kie, a zara­zem funk­cjo­nal­ne, za co poko­cha­ły ją kobie­ty i co cenią we fran­cu­skiej mar­ce do dziś. Nie­miec­ki pro­jek­tant przez lata, z każ­dą nową kolek­cją kon­se­kwent­nie reali­zo­wał jej wizję, a naj­now­szy model tor­by jest na to dowo­dem oraz ide­al­nym pod­su­mo­wa­niem jego pra­cy w Cha­nel. Inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia „Gabriel­le” były dwa spo­so­by, w jakie męż­czyź­ni nosi­li tor­by przez ramię na torach wyści­go­wych. Uni­wer­sal­ny, pięk­ny i sty­lo­wy model jest wzo­ro­wa­ny na histo­rycz­nym pro­jek­cie Cha­nel z 1995 roku, a po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­no go na wybie­gu pod­czas kolek­cji ready-to-wear wio­sna-lato 2017: jest dostęp­na kla­sycz­nej wer­sji hobo, jako duży shop­per, mała port­mo­net­ka w kształ­cie wor­ka oraz ple­cak. W cało­ści wyko­na­na z twar­dej i mięk­kiej skó­ry cie­lę­cej, ze zło­ty­mi i srebr­ny­mi ele­men­ta­mi. Regu­lo­wa­ny pasek zapew­nia dowol­ność, ela­stycz­ność i spek­trum moż­li­wo­ści w nosze­niu: na ramie­niu, przez cia­ło bądź… oba jed­no­cze­śnie. Wszyst­ko to zapew­nia moż­li­wość nosze­nia go na nie­mal sie­dem róż­nych spo­so­bów! Dzię­ki temu „Gabriel­le” wyda­je się per­fek­cyj­nym roz­wią­za­niem w XXI w., kie­dy wszy­scy żyje­my w bie­gu. Jest tak­że swo­istą mani­fe­sta­cją ruchu wol­no­ści oraz sty­lu kobiet- spraw­dzi się jako model na każ­dą oka­zję

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Lager­feld zna­ny w śro­do­wi­sku mody z dobre­go oka i zami­ło­wa­nia do fil­mu, przy­go­to­wał z tej oka­zji tak­że serię krót­kich, nowo­cze­snych fil­mów odno­szą­cych się do płci i gen­der, w któ­rych może­my odna­leźć ducha Gabriel­le Cha­nel. Zoba­czy­my w nich m.in Kri­sten Ste­wart, Caro­li­ne de Maigret czy Pharell’a Williams’a, któ­ry jest pierw­szym męż­czy­zną w rekla­mie Cha­nel nio­są­cym tor­bę- bo moda jest dla wszyst­kich.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej