ModaTrendy

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kultowy model Chanel 2.55 czy Boy to torby, które na stałe zapisały się w historii mody. Są nie tylko przedmiotem pożądania kobiet na całym świecie, ale jednocześnie inwestycją na lata.  Karl Lagerfeld, wizjoner i projektant, który od lat stoi za sterami domu mody Chanel idzie z duchem czasu i pierwszy raz od 2011 postanowił stworzyć zupełnie nowy model torby na miarę naszych czasów. Nazwany na cześć Coco, ma szansę stać się kolejną it-bag: poznajcie „Gabrielle”!

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Mada­me Coco zna­na była z tego, że jak nikt inny two­rzy­ła ubra­nia i akce­so­ria szy­kow­ne, ele­ganc­kie, a zara­zem funk­cjo­nal­ne, za co poko­cha­ły ją kobie­ty i co cenią we fran­cu­skiej mar­ce do dziś. Nie­miec­ki pro­jek­tant przez lata, z każ­dą nową kolek­cją kon­se­kwent­nie reali­zo­wał jej wizję, a naj­now­szy model tor­by jest na to dowo­dem oraz ide­al­nym pod­su­mo­wa­niem jego pra­cy w Cha­nel. Inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia „Gabriel­le” były dwa spo­so­by, w jakie męż­czyź­ni nosi­li tor­by przez ramię na torach wyści­go­wych. Uni­wer­sal­ny, pięk­ny i sty­lo­wy model jest wzo­ro­wa­ny na histo­rycz­nym pro­jek­cie Cha­nel z 1995 roku, a po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­no go na wybie­gu pod­czas kolek­cji ready-to-wear wio­sna-lato 2017: jest dostęp­na kla­sycz­nej wer­sji hobo, jako duży shop­per, mała port­mo­net­ka w kształ­cie wor­ka oraz ple­cak. W cało­ści wyko­na­na z twar­dej i mięk­kiej skó­ry cie­lę­cej, ze zło­ty­mi i srebr­ny­mi ele­men­ta­mi. Regu­lo­wa­ny pasek zapew­nia dowol­ność, ela­stycz­ność i spek­trum moż­li­wo­ści w nosze­niu: na ramie­niu, przez cia­ło bądź… oba jed­no­cze­śnie. Wszyst­ko to zapew­nia moż­li­wość nosze­nia go na nie­mal sie­dem róż­nych spo­so­bów! Dzię­ki temu „Gabriel­le” wyda­je się per­fek­cyj­nym roz­wią­za­niem w XXI w., kie­dy wszy­scy żyje­my w bie­gu. Jest tak­że swo­istą mani­fe­sta­cją ruchu wol­no­ści oraz sty­lu kobiet- spraw­dzi się jako model na każ­dą oka­zję

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Lager­feld zna­ny w śro­do­wi­sku mody z dobre­go oka i zami­ło­wa­nia do fil­mu, przy­go­to­wał z tej oka­zji tak­że serię krót­kich, nowo­cze­snych fil­mów odno­szą­cych się do płci i gen­der, w któ­rych może­my odna­leźć ducha Gabriel­le Cha­nel. Zoba­czy­my w nich m.in Kri­sten Ste­wart, Caro­li­ne de Maigret czy Pharell’a Williams’a, któ­ry jest pierw­szym męż­czy­zną w rekla­mie Cha­nel nio­są­cym tor­bę- bo moda jest dla wszyst­kich.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej
Uroda

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi doty­ka wie­le osób, tak­że tych któ­rzy z regu­ły nie bory­ka­ją się z prze­su­sze­niem cery. Wyni­ka to z fak­tu, że skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka i wyjąt­ko­wo deli­kat­na, a więc bar­dziej…
Więcej