ModaTrendy

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kultowy model Chanel 2.55 czy Boy to torby, które na stałe zapisały się w historii mody. Są nie tylko przedmiotem pożądania kobiet na całym świecie, ale jednocześnie inwestycją na lata.  Karl Lagerfeld, wizjoner i projektant, który od lat stoi za sterami domu mody Chanel idzie z duchem czasu i pierwszy raz od 2011 postanowił stworzyć zupełnie nowy model torby na miarę naszych czasów. Nazwany na cześć Coco, ma szansę stać się kolejną it-bag: poznajcie „Gabrielle”!

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Mada­me Coco zna­na była z tego, że jak nikt inny two­rzy­ła ubra­nia i akce­so­ria szy­kow­ne, ele­ganc­kie, a zara­zem funk­cjo­nal­ne, za co poko­cha­ły ją kobie­ty i co cenią we fran­cu­skiej mar­ce do dziś. Nie­miec­ki pro­jek­tant przez lata, z każ­dą nową kolek­cją kon­se­kwent­nie reali­zo­wał jej wizję, a naj­now­szy model tor­by jest na to dowo­dem oraz ide­al­nym pod­su­mo­wa­niem jego pra­cy w Cha­nel. Inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia „Gabriel­le” były dwa spo­so­by, w jakie męż­czyź­ni nosi­li tor­by przez ramię na torach wyści­go­wych. Uni­wer­sal­ny, pięk­ny i sty­lo­wy model jest wzo­ro­wa­ny na histo­rycz­nym pro­jek­cie Cha­nel z 1995 roku, a po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­no go na wybie­gu pod­czas kolek­cji ready-to-wear wio­sna-lato 2017: jest dostęp­na kla­sycz­nej wer­sji hobo, jako duży shop­per, mała port­mo­net­ka w kształ­cie wor­ka oraz ple­cak. W cało­ści wyko­na­na z twar­dej i mięk­kiej skó­ry cie­lę­cej, ze zło­ty­mi i srebr­ny­mi ele­men­ta­mi. Regu­lo­wa­ny pasek zapew­nia dowol­ność, ela­stycz­ność i spek­trum moż­li­wo­ści w nosze­niu: na ramie­niu, przez cia­ło bądź… oba jed­no­cze­śnie. Wszyst­ko to zapew­nia moż­li­wość nosze­nia go na nie­mal sie­dem róż­nych spo­so­bów! Dzię­ki temu „Gabriel­le” wyda­je się per­fek­cyj­nym roz­wią­za­niem w XXI w., kie­dy wszy­scy żyje­my w bie­gu. Jest tak­że swo­istą mani­fe­sta­cją ruchu wol­no­ści oraz sty­lu kobiet- spraw­dzi się jako model na każ­dą oka­zję

it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Lager­feld zna­ny w śro­do­wi­sku mody z dobre­go oka i zami­ło­wa­nia do fil­mu, przy­go­to­wał z tej oka­zji tak­że serię krót­kich, nowo­cze­snych fil­mów odno­szą­cych się do płci i gen­der, w któ­rych może­my odna­leźć ducha Gabriel­le Cha­nel. Zoba­czy­my w nich m.in Kri­sten Ste­wart, Caro­li­ne de Maigret czy Pharell’a Williams’a, któ­ry jest pierw­szym męż­czy­zną w rekla­mie Cha­nel nio­są­cym tor­bę- bo moda jest dla wszyst­kich.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej