ModaTrendy

Krata – najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na ulicy będziesz  ją mijać tej jesieni nie raz. Mogłaś spotkać ją w oversizowym wydaniu, na marynarkach przypominających te wyjęte z szafy chłopaka czy ołówkowych spódnicach. Zakładana na rockowo, biurowo czy w lekkim wydaniu zachwyca tak samo i pokazuje, że lekcję o trendach na ten sezon odrobiłaś na piątkę z plusem. Krata, bo o niej mowa zalicza właśnie mocny, modowy come back i udowadnia, że nie jest już wzorem zarezerwowanym wyłącznie na spódniczki dla uczennic prywatnych szkół.

Kto lansuje ten trend? 

Jeśli na bie­żą­co śle­dzi­łaś poka­zy w Nowym Jor­ku, kra­ta na pew­no nie mogła umknąć Two­je­mu wzro­ko­wi. Trend jest bowiem bar­dzo sil­ny i był poka­za­ny przez takie domy mody jak Chloe czy Guc­ci. Poja­wił się rów­nież w kolek­cji Rafa Simons’a i Ale­xan­dra Wan­ga. War­to jed­nak zazna­czyć, że wzór nie­mal natych­miast pod­chwy­ci­ły sie­ciów­ki i uli­ce. Dla­te­go dziś mod­ne rze­czy, w niż­szej cenie, może­my zna­leźć w takich skle­pach jak Ber­sh­ka, H&M czy COS. War­to rów­nież przyj­rzeć się blo­ger­kom modo­wym. Dla­cze­go? Trend bowiem wpadł w oko nie tyl­ko pro­jek­tan­tom, ale spodo­bał się rów­nież im. Lubisz styl Bla­ir Eadie, Caro­lie Daur czy Lustre­lux. Musisz koniecz­nie zoba­czyć jak wyglą­da­ły w pierw­szych dniach Nowo­jor­skie­go Fahion Week.

Jak nosić?

Jak już wspo­mi­na­ły­śmy na począt­ku arty­ku­łu, kra­ta w tym sezo­nie jest inter­pre­to­wa­na na wie­le spo­so­bów. W swo­jej sty­li­za­cji możesz więc nawią­zy­wać do lat 90., zde­cy­do­wać się na total look czy posta­wić na spód­nicz­kę przy­po­mi­na­ją­cą biu­ro­wą. My w redak­cji Vers-24, naj­bar­dziej poko­cha­ły­śmy za duże mary­nar­ki i kra­tę w czer­ni oraz bie­li. Chcesz inspi­ro­wać się poka­za­mi? W takim wypad­ku zain­we­stuj w za duży płaszcz (jak ten u  Rafa Simon­sa) i zestaw go ze szpil­ka­mi. Gdy jesteś fan­ką roc­ko­we­go sty­lu, lan­so­wa­ne­go min. przez Ale­xan­dra Wan­ga), powin­naś wie­dzieć, że kra­ta lubi moc­ne i cięż­kie buty. Kie­dy decy­du­jesz się na nią, łącz  z mar­ten­sa­mi i ćwie­ka­mi. Wolisz dziew­czę­cy look? Weź przy­kład z Vic­to­rii Bec­kham, któ­ra w tym sezo­nie rów­nież posta­wi­ła  na ten trend. 

W jej wyda­niu, mary­nar­ka w kra­tę  jest jed­nak prze­ła­ma­na lek­ką i zwiew­ną spód­ni­cą. Dzię­ki takie­mu połą­cze­niu Two­ja sty­li­za­cja pozo­sta­nie niezobowiązująca. 

Gdzie kupić?

Zależ­nie od tego czy jesteś fashion vic­tim, sto­no­wa­ną mini­ma­list­ką, czy ponad wszyst­ko cenisz sobie wygo­dę, powin­naś zde­cy­do­wać się na róż­ne ubra­nia. Dla pierw­szej gru­py pole­ca­my trencz, mary­nar­kę i spodnie z Ber­sh­ki oraz toreb­kę z mod­nym moty­wem z Ute­rque. Gwa­ran­tu­je­my, że dzię­ki tym rze­czom nie zgi­niesz w tłu­mie! Jesteś mini­ma­list­ką? Postaw na sto­no­wa­ną spód­ni­cę z H&M i kami­zel­kę od mar­ki Sim­ple. Cenisz sobie wygo­dę? Zde­cy­duj się na fla­ne­lo­we koszu­le i płaszcz, któ­ry ide­al­nie spraw­dzi się na jesien­ną plu­chę i pierw­sze zimo­we przymrozki.

Tekst: Julia Downarowicz

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy