ModaTrendy

Ubrania, które każda wielbicielka czerni powinna mieć w swojej szafie

Każda z nas lubi czerń. Widać to nie tylko przez like’y na stronach dotyczących ciemnej odzieży, ale również przez hasztagi na Instagramie( #black czy #blackclothes) czy liczne stylizacje (chociażby bloggerek modowych) zachowane w tym kolorze. Bez wątpienia czerń rządzi, a jako że zbliża się jesień, będzie królowała w naszych stylizacjach jeszcze częściej. Z tej okazji dla fanek tego koloru znaleźliśmy stylowe ciuchy, dzięki którym jesień i stylizacje #totalblack będą wyglądały jeszcze lepiej.

Kurtki i płaszcze

Jesień to czas pierw­szych tem­pe­ra­tur w oko­li­cy 10 stop­ni. Dla­te­go war­to zacząć już myśleć o ciu­chach, któ­re pomo­gą nam prze­trwać pierw­sze zim­ne noce. My na taką pogo­dę w swo­jej sza­fie mamy zapew­nio­ne miej­sce dla płasz­czy czy kożusz­ków. Cie­ka­we mode­le zna­la­zły­śmy w H&M i &Other sto­ries. Dzię­ki nim będzie­cie wyglą­da­ły nie tyl­ko dobrze, ale rów­nież będzie Wam ciepło!

Spodnie

Czas scho­wać do sza­fy krót­kie spoden­ki i zna­leźć rze­czy, dzię­ki któ­rym scho­wa­my się przez zim­nym wia­trem. My pole­ca­my wam rze­czy z Ber­sh­ki, a szcze­gól­nie spodnie jog­ge­ry czy te roz­sze­rza­ne ku doło­wi. Dzię­ki nim każ­da sty­li­za­cja nabie­rze szny­tu, a Ty będziesz musia­ła dopeł­nić ją tyl­ko zgrab­nym sza­li­kiem czy biżu­te­rią. Dodat­ko­wo optycz­nie wydłu­żysz swo­ją sylwetkę.

Spódnice i sukienki

Cho­ciaż te bar­dziej zwiew­ne powin­naś już powo­li cho­wać, nie war­to rezy­gno­wać ze wszyst­kich mode­li. Jesie­nią i zimą spód­ni­ce oraz sukien­ki możesz łączyć z gru­by­mi raj­sto­pa­mi i cięż­ki­mi buta­mi. A na górę( zamiast t‑shirtów) nakła­dać gru­be swe­try i cie­płe kurt­ki. Nie chcesz roz­sta­wać się z mode­la­mi, któ­re nosi­łaś w cza­sie lata? War­to wie­dzieć, że moż­na je zakła­dać ale na zasa­dzie kon­tra­stów. Lek­kiej spód­ni­ce czy sukien­ce  połą­czo­nej z prze­wiew­ną bluz­ką mówi­my nie!

Torby i torebki 

Duże, małe czy śred­nie? W tym sezo­nie wszyst­kie będą tak samo mod­ne! Przy zaku­pie toreb­ki war­to zwró­cić uwa­gę na jej jakość. Nic bowiem nie dopeł­nia sty­li­za­cji tak jak dobrze wyko­na­na tor­ba. Dzię­ki takiej toreb­ce, nie­za­leż­nie od tego co zde­cy­du­jesz się na sie­bie zało­żysz, będziesz wyglą­da­ła ele­ganc­ko, a Two­ja sty­li­za­cja będzie wyglą­da­ła lepiej.

Swetry

Ta część gar­de­ro­by ratu­je nas jesie­nią i rekom­pen­su­je bra­ki cie­pła. W tym roku decy­du­je­my się na tę gru­be, wyglą­da­ją­ce jak uszy­te przez bab­cie. War­to zesta­wiać je z obci­sły­mi spodnia­mi i spor­to­wy­mi buta­mi. Dzię­ki temu nasz look nabie­rze zamie­rzo­ne­go luzu. Wolisz bar­dziej obci­słe mode­le? Takie spraw­dzą się pod kożuch czy „moc­ny” płaszcz i ide­al­nie dopeł­nią Twój look.

Bielizna

Pew­nie myślisz, że jesie­nią nie ma zna­cze­nia co masz pod bluz­ką? Nic bar­dziej myl­ne­go! Tą porą roku, pod spód gru­be­go swe­tra możesz prze­cież wło­żyć koron­ko­wy sta­nik. Dzię­ki temu cała sty­li­za­cja nabie­rze bar­dziej lek­kie­go cha­rak­te­ru, a Ty poka­żesz swo­ją zna­jo­mość trendów.

 

Tekst: Julia Downarowicz

Kolaż: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy