ModaTrendy

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Francuzki na całym świecie słyną ze swojego świetnego stylu. Kompletując garderobę na nadchodzący sezon, warto zainspirować się ich wyborami. To da nam pewność, że unikniemy modowych wpadek i zainwestujemy tylko w ponadczasowe projekty. Zobaczcie 5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni.

 

Koszula z wiązaniem

Fran­cuz­ki kocha­ją koszu­le pod każ­dą posta­cią. To w koń­cu nie­zwy­kle wdzięcz­ny ele­ment gar­de­ro­by, w któ­rym może­my wyglą­dać bar­dzo ele­ganc­ko idąc do pra­cy oraz nie­zwy­kle sek­sow­nie wybie­ra­jąc się na rand­kę z uko­cha­nym. W tym sezo­nie Pary­żan­ki pobie­gną do skle­pów po luź­ne, jedwab­ne koszu­le z wią­za­nia­mi przy dekol­cie, lub w wer­sji dla odważ­nych, eks­tra­wa­ganc­ki­mi fon­ta­zia­mi. Będą je nosić do ulu­bio­nych skó­rza­nych spodni lub bar­dzo krót­kich mini. W kwe­stii kolo­rów, nie­mal wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne, jed­nak zamiast sza­leć, war­to posta­wić na ponad­cza­so­wą biel. Pod spodem zamiast bie­li­zny w kolo­rze nude, nosi­my tę koron­ko­wą w odcie­niu głę­bo­kiej czerni.

Grochy i groszki

Naj­mod­niej­szy print tego i nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu? Oczy­wi­ście gro­chy pod każ­dą posta­cią i w każ­dym roz­mia­rze. Od dużych, na bia­łym tle jak u Balen­cia­gi, bo te bar­dzo drob­ne i sub­tel­ne. Fran­cuz­ki dobrze wie­dzą, że ubra­nia w gro­chy są spo­so­bem na mło­dzień­czy wygląd, dla­te­go z ocho­tą noszą je na roz­ma­ite oka­zje. Sukien­ki, któ­re tego lata zakła­da­ją do wikli­no­wych koszy, jesie­nią zesta­wią z moka­sy­na­mi, czy mod­ny­mi koza­ka­mi za kolano.

Marynarka „power shoulders”

BALENCIAGA

Kie­dyś uzna­wa­na była za nie­chlub­ny sym­bol lat 80.  Dziś wra­ca jako jeden z naj­go­ręt­szych tren­dów sezo­nu. Jest over­si­zo­wa i budu­je moc­ną linię ramion. Fran­cuz­ki uwiel­bia­ją ubra­nia, któ­re wyglą­da­ją jak poży­czo­ne z sza­fy chło­pa­ka, dla­te­go już wyszu­ku­ją mary­na­rek typu power sho­ul­ders w ulu­bio­nych skle­pach vin­ta­ge. Będą nosić je do jedwab­nych, roman­tycz­nych koszu­lek i deni­mo­wych spodni lub w wer­sji wie­czo­ro­wej, non­sza­lanc­ko narzu­co­ne na bie­liź­nia­ną sukien­kę mini.

Krata księcia Walii

Wzór kra­ty suk­ce­syw­nie powra­ca w każ­dym jesien­no-zimo­wym sezo­nie. W tym nosi­my tę w kolo­rach sza­ro­ści, brą­zu, beżu i gra­fi­tu, zna­ną jako „kra­ta księ­cia Walii”. Print ten mod­ny był już w XIX wie­ku i od tam­tej pory cie­szy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Tej jesie­ni będzie­my nosić go na mary­nar­kach, weł­nia­nych płasz­czach, czy ultra­krót­kich mini. Fran­cuz­ki uwiel­bia­ją ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia, dla­te­go chęt­nie się­ga­ją po ten wzór . Jego nie­wąt­pli­wą zale­tą jest fakt, że nie potrze­bu­je wyjąt­ko­we­go towa­rzy­stwa. Wystar­czą kla­sycz­ne ele­men­ty, aby stwo­rzyć mod­ny i wyra­fi­no­wa­ny look.

Golf oversize

W tym sezo­nie kla­sycz­ne swe­try i kar­di­ga­ny porzu­ca­my na rzecz over­si­zo­wych gol­fów z obszer­ny­mi koł­nie­rza­mi. Naj­le­piej wyglą­da­ją w towa­rzy­stwie pli­so­wa­nej midi i koza­ków z lakie­ro­wa­nej skó­ry.  Fran­cuz­ki wie­dzą, że moda musi być rów­nież prak­tycz­na, dla­te­go jesie­nią wybie­ra­ją te tren­dy, któ­re wyglą­da­ją nie tyl­ko efek­tow­nie, ale rów­nież nie pozwa­la­ją im zmar­z­nąć na uli­cach Paryża.

Tekst: Mar­ty­na Urbańska

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy