ModaTrendy

Sylwestrowe stylizacje

3, 2,1… końcowe odliczanie czas zacząć! Już za niespełna trzy tygodnie pożegnamy 2016 rok (który przecież przyniósł nam sporo inspiracji i jak zwykle małą rewolucję w modzie), a powitamy nowy 2017, w liczbie ze szczęśliwą siódemką. I wiecie co? Już nie możemy się doczekać! Zanim wszyscy zajmiemy się rankingami i podsumowywaniem tego, co dotychczas przyniosły nam ubiegłe miesiące, warto, by kończący się, kolejny rok pożegnać modnie i równie stylowo.

Spe­cjal­nie na Syl­we­stra redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla Was cen­ne wska­zów­ki i pro­po­zy­cje – 6 naj­lep­szych sty­li­za­cji na tą naj­waż­niej­szą, nie­po­wta­rzal­ną i jedy­ną noc w roku! I to bez wzglę­du na to, czy 2016 poże­gna­cie na kana­pie we wła­snym domu, zwa­rio­wa­nej domów­ce ze zna­jo­my­mi czy hucz­nym, wystaw­nym balu.

Zapra­szasz tego dnia zna­jo­mych i przy­go­to­wu­jesz dla nich kola­cję? W fer­wo­rze przy­go­to­wań, zapew­ne zapo­mnisz o mister­nych przy­go­to­wa­niach, nie wspo­mi­na­jąc nawet o godzi­nach spę­dzo­nych wcze­śniej w łazien­ce. Postaw więc na pro­stą, dłu­gą, lśnią­cą zło­tem, czar­ną sukien­kę i uzu­peł­nij ją mini­ma­li­stycz­nym, zło­tym łań­cusz­kiem oraz nie­wiel­ką, rów­nie kla­sycz­ną toreb­ką. Pod spód możesz wło­żyć swo­je ulu­bio­ne, koron­ko­we body. A kie­dy goście zadzwo­nią do drzwi, w 5 sekund włóż parę naj­wy­god­niej­szych, czar­nych szpi­lek. Gwa­ran­tu­je­my, że przy­ja­cie­le nie będą mogli wyjść z podzi­wu! Zapla­no­wa­li­ście z uko­cha­nym roman­tycz­ny, gru­dnio­wy wie­czór we dwo­je? Wów­czas bez­kon­ku­ren­cyj­na oka­że się leją­ca, ogni­ście czer­wo­na bądź czar­na, geo­me­trycz­nie wycię­ta sukien­ka i koniecz­nie duże, dłu­gie kol­czy­ki. Bez­błęd­ny będzie kom­plet sek­sow­nej, koron­ko­wej bie­li­zny (jak wybrać tą ide­al­ną, dowiesz się z naszych wcze­śniej­szych publi­ka­cji). Koniecz­nie nie zapo­mnij o parze wygod­nych obca­sów, któ­re doda­dzą Ci jesz­cze wię­cej kobie­co­ści.

Jeśli syl­we­stro­wa impre­za w klu­bie, to tyl­ko w kli­ma­cie disco lat 80’ i Gre­ase. Pro­po­nu­je­my srebr­ną, lśnią­cą ceki­no­wą hal­kę na cien­kich ramiącz­kach zesta­wio­ną z męską, wyraź­nie skro­jo­ną czar­ną mary­nar­ką. Czar­ne bot­ki w szpic za kost­kę bądź must-have w tym sezo­nie, koza­ki do poło­wy uda świet­nie spraw­dzą się pod­czas sza­leństw na par­kie­cie. Taka sty­li­za­cja nie wyma­ga wię­cej dodat­ków- postaw za to na mini­ma­li­stycz­ny cho­ker bądź wysta­ją­cy spod sukien­ki, koron­ko­wy sta­nik. Na kon­cert w ple­ne­rze wybierz neu­tral­ną, wygod­ną sukien­kę (pro­po­nu­je­my pudro­wy róż) i włóż uko­cha­ną, nie­śmier­tel­ną czar­ną ramo­ne­skę. Nie zapo­mnij o fan­ta­zyj­nej, naj­le­piej czar­nej parze szpi­lek i odważ­nej, cha­rak­te­ry­stycz­nej, ale koniecz­nie nie­wiel­kiej, pod­ręcz­nej toreb­ce, byś swo­bod­nie mogła prze­tań­czyć całą noc. Niech szam­pań­ska zaba­wa trwa w naj­lep­sze!

Sylwestrowe stylizacjeSukien­ka – TOPSHOP
Naszyj­nik – WISHBONE
Body – GOD SAVE QUEENS
Buty – ZARA
Toreb­ka – SAINT LAURENT

Sylwestrowe stylizacjeMary­nar­ka smo­kin­go­wa – H&M
Cho­ker – NEUF BIJOUX
Sukien­ka – ZARA
Bot­ki – ALDO
Toreb­ka – ZARA
Biu­sto­nosz – GOD SAVE QUEENS

Sylwestrowe stylizacjeBran­so­let­ka – W.KRUK
Kurt­ka – SAINTA LAURENT
Sukien­ka – MANGO
Bie­li­zna – GOD SAVE QUEENS
Szpil­ki – TOPSHOP
Toreb­ka – ALDO

0010b

Body – SAINT BODY
Biu­sto­nosz – GOD SAVE QUEENS
Spodnie – H&M
Mary­nar­ka – RIVER ISLAND
Biżu­te­ria – PILGRIM
Buty – COS4Toreb­ka – MASSIMO DUTTI
Sukien­ka – SAX35TH
Kol­czy­ki – UTERQUE
San­da­ły – TOM FORD
Biu­sto­nosz – GOD SAVE QUEENS
Majt­ki – GOD SAVE QUEENS

5

Sukien­ka – H&M
Toreb­ka – ZOFIA CHYLAK
Biu­sto­nosz – GOD SAVE QUEENS
Majt­ki – GOD SAVE QUEENS
Kol­czy­ki – POLA ZAG
Buty – FENDI

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NYMPH - najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­nych biegunów, których wspólnym sło­wem klucz jest błysk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne obli­cza. Pierw­sza linia to ceki­ny, które ujęte zosta­ły w for­mie…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Carrara by God Save Queens

O tej kolek­cji było głośno w pol­skich i zagra­nicz­nych mediach nim jesz­cze ujaw­nio­ne zosta­ły jej looki. Pre­mie­ra odby­ła się pod­czas New York Fashion Week. Przy­szedł czas na szczegóły. Nazwa kolek­cji pocho­dzi od małe­go, wło­skie­go mia­sta…
Więcej
ModaMust have

+10 do seksualności

Wewnętrz­na pew­ność sie­bie to coś, co bez wąt­pie­nia każ­dej kobie­cie doda­je uro­ku. Dobrze, gdy nie bra­ku­je jej żad­nej z nas, jed­nak cza­sem potrze­bu­je­my pro­duk­tów, któ­re nam jej doda­dzą. Jak być pożą­da­ną i zyskać +10 do…
Więcej