ModaTrendy

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór suk­ni ślub­nej to dla każ­dej Pan­ny Mło­dej wyjąt­ko­we prze­ży­cie. Jed­ne marzą o wystaw­nych kre­acjach z gor­se­ta­mi, inne sta­wia­ją na styl boho, a są i takie, któ­re wybie­ra­ją kla­sy­kę. A czy moż­na kupić suk­nię ślubną…

Więcej
ModaTrendy

Najpiękniejsze buty dla Panny Młodej

Któ­ra z nas, kobiet, nie kocha tore­bek i butów? I cho­ciaż obu­wie na co dzień jest nie­zwy­kle istot­ną czę­ścią naszej gar­de­ro­by, w fer­wo­rze ślub­nych przy­go­to­wań, kie­dy to naj­bar­dziej sku­pia­my się na wybo­rze suk­ni, zda­je­my się…

Więcej
ModaTrendy

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to począ­tek nowe­go sezo­nu ślub­ne­go i czas, w któ­rym z pew­no­ścią wie­le kobiet pla­nu­je swo­je wese­le. To nic, że do wio­sny jesz­cze tro­chę cza­su, bo ślub­ne przy­go­to­wa­nia nale­ży roz­po­cząć o wie­le wcześniej –…

Więcej
ModaTrendy

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfe­ra to kolej­na hisz­pań­ska modo­wa sieć nale­żą­ca do gru­py El Cor­te Ingles – euro­pej­skie­go lide­ra sprze­da­ży zało­żo­ne­go w 1940 roku,  któ­rej prio­ry­te­tem jest jak naj­lep­sza jakość, róż­no­rod­ność kolek­cji i cią­gła ich aktu­ali­za­cja, poprzez szyb­kie, wciąż…

Więcej
ModaTrendy

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodat­ki odgry­wa­ją ogrom­ną rolą w jesien­nych lookach. To wła­śnie one sta­no­wią wisien­kę na tor­cie sty­li­za­cji. Czy może­cie sobie wyobra­zić Audrey Hep­burn w kul­to­wych fil­mach, gdzie mogła­by się obejść bez naj­mod­niej­szych tore­bek, ręka­wi­czek lub okryć głowy?…

Więcej
ModaTrendy

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

  Zima zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Ty jesz­cze nie masz pomy­słu na zimo­wy płaszcz? Mod­nych opcji będzie wie­le, ale nie zawsze naj­now­sze tren­dy słu­żą naszej syl­wet­ce. W tym sezo­nie płaszcz ma być jak mocny…

Więcej
ModaTrendy

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze poka­zy są naj­lep­szym dowo­dem na to, że w tym sezo­nie projektanci…

Więcej
ModaTrendy

Stylowe i ciepłe swetry - jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę war­to przy­go­to­wać w taki spo­sób, żeby w cza­sie tego­rocz­nej jesieni…

Więcej