ModaPolecaneTrendy

Biel - kolor sezonu

Czy­sta i nie­ska­zi­tel­na biel już od kil­ku sezo­nów powra­ca jako sil­ny trend na wio­snę-lato. Wszyst­ko dla­te­go, że po zimie i sza­ru­dze marzą nam się jasne, przej­rzy­ste kolo­ry. Uni­wer­sal­na, kla­sycz­na, dziew­czę­ca – czy jest prócz niej…

Więcej
ModaTrendy

#EDYTORIAL – WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA 2019

Jogur­to­wy róż, per­ły i mini­ma­lizm z odro­bi­ną luk­su­su w posta­ci bie­liź­nia­nych blu­zek? Jakie jesz­cze tren­dy w zakre­sie  mody i maki­ja­żu będą kró­lo­wać w 2019 roku – na to pyta­nie odpo­wia­da­ją sty­list­ka mody, Ilo­na Jawor­ska i…

Więcej
ModaTrendy

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ?

W sty­lu vin­ta­ge, z postrzę­pio­ny­mi koń­ca­mi czy kla­sycz­ne i jed­no­li­te? Dżin­sy mom fit kró­lu­ją w sezo­nie jesień zima 2018/19, powra­ca­jąc do mody pro­sto z lat 90. My tak­że decy­du­je­my się na ten krok i za…

Więcej
ModaTrendy

Najważniejsze trendy na wiosnę/lato 2019

Począ­tek nowe­go roku to czas, kie­dy z utę­sk­nie­niem wypa­tru­je­my już pierw­szych oznak wio­sny. Całe szczę­ście, że let­ni sezon w modzie zaczy­na się o wie­le wcze­śniej. Pro­jek­tan­ci ści­ga­ją się w naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych i wido­wi­sko­wych poka­zach mody,…

Więcej
ModaTrendy

TOP 5 płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć

COS to mar­ka powsta­ła 11 lat temu, któ­rej syno­ni­mem bez wąt­pie­nia jest mini­ma­lizm, nowo­cze­sność oraz kla­sy­ka. Suro­wość mie­sza się tu z zacho­waw­czym sty­lem, geo­me­trycz­ny­mi kro­ja­mi i prze­my­śla­nym wzor­nic­twem. Wszyst­kie kolek­cje są uni­wer­sal­ne i ponad­cza­so­we, wykonane…

Więcej
ModaTrendy

W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

Czę­sto z uwa­gi na wyż­szą jakość i trwa­łość boimy się zaku­pów w sie­ciów­kach, inwe­stu­jąc w droż­sze akce­so­ria i ubra­nia. Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo mimo, że pochwa­la­my takie roz­wią­za­nia, wciąż pró­bu­je­my odcza­ro­wać mit drożej=lepiej.  Wybie­ra­jąc się na…

Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…

Więcej
ModaTrendy

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Dwu­war­stwo­we płasz­cze, dzia­ni­no­we swe­try z gol­fem czy tren­cze? A może tak wszyst­ko na raz! Pod­po­wia­da­my, jakie tren­dy dyk­tu­ją świa­to­wi pro­jek­tan­ci w sfe­rze mody męskiej na jesień 2018. Oto nasz mini prze­wod­nik!  GARDEROBA NOWOCZESNEGO DŻENTELMENA –…

Więcej
ModaTrendy

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Cie­płe, a może też zwiew­ne i lek­kie? Jakie tka­ni­ny nosi­my, by stwo­rzyć jesien­ne sty­li­za­cje 2018?  TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks, któ­ry nosi­my na spodniach z roz­sze­rza­ną nogaw­ką oraz dłuż­szych miodowych…

Więcej
ModaTrendy

Złote kolczyki - gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne i zwra­ca­ły uwa­gę swo­ją for­mą i zdo­bie­niem. Sprawdź, jakie propozycje…

Więcej
ModaTrendy

Idealna koszula na wiosnę - gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem, te naj­bliż­sze ide­ału i naj­bar­dziej mod­ne w tym sezo­nie koszule!

Więcej