ModaTrendy

5 sposobów na idealne walentynkowe stylizacje

Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się coraz więk­szy­mi kro­ka­mi. Bez zna­cze­nia jest to czy jesteś sin­giel­ką czy będziesz spę­dza­ła je z uko­cha­ną oso­bą, waż­ne jest to żebyś przede wszyst­kim obda­rzy­ła uczu­ciem samą sie­bie. Redak­cja Vers-24 spe­cjal­ne dla zako­cha­nych i dla tych, któ­rzy jesz­cze szu­ka­ją uczu­cia przy­go­to­wa­ła sty­li­za­cję dzię­ki, któ­rym nie zapo­mnisz, ani nie zosta­niesz zapo­mnia­na w tym dniu na dłu­go.

Fran­cja ele­gan­cja

5 sposobów na idealne walentynkowe stylizacje

Cha­nel, Bel­ler, Zara, Lanvin,  Le Petit Trou

Walen­tyn­ko­wa kola­cja z uko­cha­nym przy świe­cach czy po pro­stu wypad z kole­żan­ka­mi na drin­ka? To bez zna­cze­nia! 14 lute­go możesz pozwo­lić sobie na bycie per­fek­cyj­ną. Prze­pis jest pro­sty. Czar­na sukien­ka, czer­wo­ne usta i zło­ta biżu­te­ria doda­dzą Ci nie tyl­ko pew­no­ści sie­bie, ale spra­wią, że nawet z nie­pew­nej dziew­czy­ny prze­isto­czysz się w pew­ną sie­bie kobie­tę.

Ukry­te

Saint Lau­rent, Zara,  Moye, Mag­da­le­na Franc­ko­wiak, Stel­la McCart­ney, TOPSHOP, Zara

Nie wszyt­ko musi być widocz­ne dla każ­de­go. Zakła­da­jąc czar­ny płaszcz, wyso­kie szpil­ki i dżin­sy zadbaj o to co masz pod spodem. Czer­wo­ny top i bie­li­zna w takim samym kolo­rze ide­al­nie spraw­dzą się w cza­sie dnia zako­cha­nych. Nie­do­po­wie­dze­nia (zwłasz­cza te w cza­sie walen­ty­nek) są prze­cież bar­dzo kuszą­ce.

Różo­wo mi

Zara, Zara, Char­lot­te Rouge, Justy­na Chra­bel­ska, Stra­di­va­rius, ROSA

Zazwy­czaj cho­dzisz ubra­na na czar­no? Walen­tyn­ki są ide­al­ną oka­zją, aby to zmie­nić. Zamiast codzien­nie zakła­da­ne­go kolo­ru zde­cy­duj się na coś dzię­ki cze­mu na pew­no nie zgi­niesz w tłu­mie. Dla­cze­go więc nie posta­wisz na róż? Spe­cjal­nie dla dziew­czyn, któ­re tego dnia chcą wyglą­dać ina­czej zna­leź­li­śmy pudro­wą sukien­kę. Pole­ca­my zesta­wić ją ze zło­tą biżu­te­rią, czy też z „moc­ny­mi” buta­mi. Dzię­ki temu nie będziesz tyl­ko słod­ka, ale poka­żesz swo­je­go modo­we­go pazu­ra.

Słod­ki sło­ny

ECHO, SI-MI, H&M, Gucci, H&M, Stra­di­va­rius

Bia­ła koszu­la może mieć bar­dzo dużo wcie­leń. My zna­leź­li­śmy dla Cie­bie jej roman­tycz­ną wer­sję z fal­ban­ka­mi. Pamię­taj jed­nak o tym, że w modzie dobrze widzia­ne są kon­tra­sty. Dla­te­go zakła­da­jąc bluz­kę tego typu zestaw ją z kaba­ret­ka­mi, latek­so­wą spód­ni­cą czy gar­ni­tu­ro­wy­mi spodnia­mi. Dzię­ki temu nie uzy­skasz efek­tu „bezy”, a będziesz wyglą­da­ła po pro­stu świet­nie.

Roz­waż­na i roman­tycz­na

Zara, Zara, Le Petit Trou, COS 

Każ­da z nas na pew­no koja­rzy powie­ści Jane Austin. Dla jej fanek, i nie tyl­ko, przy­go­to­wa­li­śmy look zain­spi­ro­wa­ny tytu­łem jed­nej z jej ksią­żek. Współ­cze­sna wer­sja „roz­waż­nej i roman­tycz­nej” na pew­no nie powsty­dzi­ła­by się takie­go stro­ju. Nie­bie­ską koszu­lę pro­po­nu­je­my zesta­wić z „must- havem” tego sezo­nu czy­li gru­bym paskiem. Dzię­ki temu dosta­niesz piąt­kę ze zna­jo­mo­ści obo­wią­zu­ją­cych tren­dów.

Pozo­sta­je nam życzyć Ci uda­nej walen­tyn­ko­wej zaba­wy bo mamy pew­ność, że będziesz wyglą­da­ła zja­wi­sko­wo.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy