ModaTrendy

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niższa temperatura i coraz mniej słońca. Nie ma co się oszukiwać, cieplej do kwietnia już raczej nie będzie! Dlatego też swoją szafę warto przygotować w taki sposób, żeby w czasie tegorocznej jesieni uniknąć przeziębień, a swój czas spędzić na spacerach, a nie na leżeniu z gorączką w łóżku. Z pomocą w ogrzaniu się, o takiej porze roku, przychodzą nam swetry! W jakie jednak zainwestować? Gdzie ich szukać i z czym łączyć? Które blogerki noszą je, naszym zdaniem, najlepiej?

Oversize pełną parą

War­to wie­dzieć, że w tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­wi­li głów­nie na… wiel­kość! Dla­te­go też dobrze, żebyś zain­we­sto­wa­ła w te duże, wręcz over­si­zo­we swe­try. Zwróć rów­nież uwa­gę na mode­le, któ­re wyglą­da­ją jak­byś wła­śnie wró­ci­ła z nich ze swo­je­go tre­nin­gu. Wolisz styl lat 70 niż spor­to­wy look? Postaw na weł­nę i zain­spi­ruj się sza­fą swo­jej bab­ci. Spo­koj­nie możesz (a wręcz powin­naś!) zain­we­sto­wać w swe­ter o gru­bym splo­cie. Powin­naś rów­nież szu­kać mode­li z wyraź­nym gol­fem i tych któ­rych mate­riał przy­po­mi­na siat­kę.

Z czym zestawiać?

Jesie­nią war­to poba­wić się modą! Nakła­da­nie na sie­bie kolej­nych warstw, czy­li styl na cebul­kę jest do tego świet­ną oka­zją. Swe­try możesz zesta­wiać na róż­ne spo­so­by, jed­nak my pro­po­nu­je­my Ci naj­bar­dziej kla­sycz­ne roz­wią­za­nia. Do tych dużych, dobrze spraw­dzo­ną się dżin­sy, skó­rza­ne rur­ki i lek­kie kwie­ci­ste sukien­ki czy spód­ni­ce. Chcesz zasza­leć i posta­wić na tren­dy? W taki razie zestaw je ze sztruk­so­wy­mi spodnia­mi, dzwo­na­mi czy piża­mo­wy­mi spodnia­mi. Na górę załóż płaszcz czy kożuch, a na gło­wę włóż bar­dzo mod­ny w tym sezo­nie kasz­kiet (naj­le­piej skó­rza­ny) lub duża i cie­pła czap­kę. Pst! Pamię­taj o tym, że pod dużym swe­trem, bar­dzo dobrze pre­zen­tu­ją się koron­ko­we sta­ni­ki.

Inspiracje

Jeśli cho­dzi o  nosze­nie swe­trów, nie­prze­rwa­nie inspi­ru­je­my się taki­mi dziew­czyn, jak Jestem Kasia (Kasia Szym­ków) czy Maja Wyh (wystą­pi­ła w ostat­niej kolek­cji skle­pu The Odder Side). Blo­ger­ki, kie­dy przy­cho­dzą zim­niej­sze dni poka­zu­ją nam jak nosić swe­try, żeby wyglą­dać sek­sow­nie, sty­lo­wo i… by było nam cie­pło 🙂 Zain­spi­ro­wać mogą rów­nież rów­nież kam­pa­nie marek modo­wych. Koniecz­nie zobacz sesje domu mody Solar, kam­pa­nie Ber­sh­ki czy tę przy­go­to­wa­ną przez La Mania. W każ­dej z nich widać, świet­nie zmik­so­wa­ne tren­dy i ich cie­ka­wą inter­pre­ta­cje.

Nasz wybór

W redak­cji Vers-24 kocha­my swe­try. Dla­te­go też z myślą o coraz zim­niej­szych dniach nie smu­ci­my się i rusza­my na poszu­ki­wa­nie swe­trów ide­al­nych. Tym razem, mode­le ide­al­ne zna­la­zły­śmy w takich miej­scach jak COS, Sim­ple, &Other sto­ries i H&M. War­to zazna­czyć, że razem z dziew­czy­na­mi z redak­cji posta­wi­ły­śmy na róż­no­rod­nosć! Dla­te­go w naszej gar­de­ro­bie nie zabrak­nie czer­wo­nych, nie­bie­skich i bia­łych opcji!

A ty masz już swe­ter ide­al­ny? Jakich kolo­rów i jakich mode­li będziesz szu­ka­ła w tym sezo­nie? Posta­wisz na model roz­pi­na­ny czy dłu­gi i pucha­ty? A może w ogo­lę nie jesteś ich fan­ką? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy