ModaTrendy

Kolorowe lata 70 – najgorętszy trend tej jesieni

Miłość i wolność- hasła przewodnie barwnych, kolorowych lat 70, to kwintesencja panującego wówczas stylu. Od momentu, w którym do kin weszła Gorączka sobotniej nocy (1977) z Johnem Travoltą w roli głównej, świat oszalał. Czas, w których legendarne kluby takie jak Studio 54 (w którym regularnie przebywali Andy Warhol czy Yves Saint Laurent), Loft i Mud Club wypełnione były po brzegi, a zewsząd rozlegały się dźwięki disco.

 

To w latach 70, zło­tych cza­sach mody kobie­ty wzo­rem Anioł­ków Char­lie­go na znak eman­cy­pa­cji zaczę­ły nosić spodnie od rana do wie­czo­ra, a na uli­cach kró­lo­wał błysk, jedwab, hipi­sow­skie prin­ty, ogrom­ne zło­te kol­czy­ki, plat­for­my i sandały.Nie bój się wzo­ro­wać na ówcze­snych iko­nach sty­lu: Jane Bir­kin, Bian­ce Jag­ger, Veru­sh­ce, Dia­ne von Fur­sten­berg, Cher czy Twig­gy i bierz z nich przy­kład tak  jak naj­więk­sze domy mody, któ­re w tym sezo­nie po raz kolej­ny przy­wra­ca­ją do łask glam rock, hipi­sow­skie prin­ty poka­zu­jąc, że moda ma siłę!

  • Pli­so­wa­ne spodnie vin­ta­ge

Ogła­sza­my koniec ery opi­na­ją­cych i dopa­so­wa­nych rurek. Do świa­ta wiel­kiej mody dum­nie wkra­cza­ją nie tyl­ko cha­rak­te­ry­stycz­ne dla lat 70 dzwo­ny, ale tak­że spodnie pro­ste, z sze­ro­ką nogaw­ką u dołu, bądź koń­czą­ce się lek­ko nad kost­ką. Kró­lu­je zgni­ła, ciem­na zie­leń, sza­ro­ści oraz brą­zy. Naj­lep­sze mode­le znaj­dzie­cie u Pra­dy i Vic­to­rii Bec­kham- pro­jek­tant­ki sta­wia­ją zde­cy­do­wa­nie na przy­bru­dzo­ną żółć, brąz i kolor musz­tar­do­wy. Wciąż pożą­da­ny jest też wzór w jodeł­kę- zna­la­zły się w kolek­cji Sonii Rykiel oraz Stel­li McCart­ney. Nasz fawo­ryt? Zamszo­we, brą­zo­we dzwo­ny od Pra­dy!

najgorętszy trend tej jesieni

Pra­da, Stel­la McCart­ney, Chloe

  • Avia­to­ry z kolo­ro­wy­mi szkła­mi

Kul­to­wy doda­tek, bez któ­rych nie mogła się obyć żad­na gwiaz­da muzy­ki w latach 70. Z wiel­ki­mi avia­to­ra­mi z kolo­ro­wy­mi szkła­mi nie roz­sta­wa­li się Sto­ne­si, Bee Gees, a Bian­ca Jag­ger nie rusza­ła się bez nich z domu. Tak old­scho­olo­wy doda­tek zro­bi natych­miast cały disco look bez wzglę­du na to, co masz na sobie! Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią obok kla­sycz­nych, ciem­nych odcie­ni cie­szą się soczew­ki bar­wio­ne na zło­to oraz bla­dy poma­rańcz. Opraw­ki? Koniecz­nie zło­te! Naj­lep­sze i naj­pięk­niej­sze znaj­dziesz u Lin­dy Far­row.

Lin­da Far­row

  • Jean­sy z wyso­kim sta­nem

Gło­śny powrót spodni, któ­ry spra­wił, że coraz rza­dziej porzu­ca­my na ich rzecz jean­sy to wca­le nie ozna­ka „roz­wo­du” z naj­po­pu­lar­niej­szą czę­ścią gar­de­ro­by XXI wie­ku! Wręcz prze­ciw­nie- uwiel­bia­ny przez wszyst­kich jeans otrzy­mu­je teraz nowe życie. Zamiast kla­sycz­nych wybie­ra­my te z prze­szy­cia­mi  w kon­tra­sto­wych odcie­niach dżin­su. Nie boimy się strzę­pień, sze­ro­kich, ogrom­nych noga­wek, a szcze­gól­nie… wyso­kiej talii, któ­ra prze­pięk­nie pod­kre­śla figu­rę. Eks­pre­so­wą reno­wa­cję kla­sycz­nych mode­li, zapew­ni­ły jean­som mar­ki takie jak Ulla John­son czy Made­well.

Made­well, REDva­len­ti­no

  • Koza­ki do kolan

Koza­ki do kolan to sym­bo­licz­ne poże­gna­nie lan­so­wa­nych w ubie­głych sezo­nach nie­bo­tycz­nie dłu­gich (bo aż po same uda!) musz­kie­te­rek. Wygod­ne i sta­bil­ne, koniecz­nie ze skó­ry bądź zamszu będą w sam raz na jesien­ną plu­chę! Ide­al­ne połą­cze­nie? Brą­zo­we czy czar­ne, świet­nie spraw­dzą się ze spód­ni­ca­mi mini i midi, powłó­czy­sty­mi sukien­ka­mi, a tak­że ogrom­ny­mi, pat­chwor­ko­wy­mi swe­tra­mi.

Gianvito_Rossi, Stuart_Weitzman

  • Lek­kie, zwiew­ne bluz­ki

Deli­kat­ne i zwiew­ne, z frędz­la­mi i fal­ba­na­mi- lek­kie bluz­ki przy­wo­dzą na myśl jesz­cze lata 60 i począ­tek ery dzie­ci-kwia­tów. Tym razem jed­nak w o wie­le spo­koj­niej­szych for­mach: pro­jek­tan­ci odcho­dzą od wzo­rów, a kro­je są do prze­sa­dy mini­ma­li­stycz­ne. Prym wio­dą jed­no­li­te, sto­no­wa­ne lecz nadal wyra­zi­ste kolo­ry: bur­gun­dy, wszel­kie odcie­nie żół­ci, brą­zy, a nawet czer­wień!

Valen­ti­no

  • Tor­ba- saszet­ka

Drob­ne, nie­wiel­kie toreb­ki w for­mie saszet­ki per­fek­cyj­nie zgra­ją się z cien­ki­mi paska­mi do spodni. Szcze­gól­ną uwa­gę zwróć na skó­rę (furo­rę robi zamsz!) oraz na zgrab­ne, pudeł­ko­we kształ­ty jak i zło­te dodat­ki- logo bądź łań­cu­szek. Naj­pięk­niej­sze wypa­trzy­li­śmy w kolek­cji Chloe, Toma For­da i Vic­to­rii  Bec­kham

Chloe, Tom Ford

  • Zło­te dodat­ki

Z całą efek­tow­no­ścią jaką nio­są ze sobą lata 70, mini­ma­li­stycz­ne, kla­sycz­ne zło­te kol­czy­ki będą ide­al­nym dopeł­nie­niem każ­de­go looku. Ogrom­ne i małe koła, a tak­że waria­cje na ich temat i  moder­ni­stycz­ne kształ­ty, to naj­bar­dziej pożą­da­ne mode­le tego sezo­nu, któ­re możesz teraz kom­for­to­wo nosić od rana do wie­czo­ra. Vers24 sta­wia na pol­skie mar­ki i pole­ca prze­pięk­ną, zło­tą biżu­te­rię naszej rodzi­mej model­ki, Mag­da­le­na Frac­ko­wiak Jewel­ry.

Simone_Rocha, JWAn­der­son, Elle­ry

  • Gar­ni­tur

Kobie­cy gar­ni­tur nie bez powo­du stał się jed­nym z naj­sek­sow­niej­szych i para­dok­sal­nie… kobie­cych stro­jów! Nie­gdyś znak roz­po­znaw­czy eman­cy­pan­tek i femi­ni­stek, dziś chęt­nie wybie­ra­ny przez pew­ne sie­bie kobie­ty nie tyl­ko na for­mal­ne spo­tka­nia, ale tak­że rand­ki czy uro­czy­sto­ści rodzin­ne. W czym tkwi jego siła? Ta utoż­sa­mia­na do nie­daw­na z męż­czy­zna­mi część ich gar­de­ro­by jest nie tyl­ko wyra­zem pro­fe­sjo­na­li­zmu, ale wiel­kiej siły. Praw­dzi­wym rol­ler coaste­rem wśród gar­ni­tu­rów są welu­ro­we i te wyko­na­ne ze sztruk­su. Odwa­żysz się?

PALLAS

  • Kolor- postaw na bur­gund!

Bur­gund koja­rzą­cy się z jesien­ny­mi liść­mi i czer­wo­nym winem to teraz abso­lut­ny must-have, jeśli cho­dzi o kolo­ry w Two­jej sza­fie! Wystar­czy pasek prze­pa­sa­ją­cy gru­by swe­ter, nie­wiel­ka koper­tów­ka, port­fel bądź toreb­ka, by poka­zać, że wiesz, co w modzie pisz­czy.

Isa­bel Marant, Dia­ne von Fur­sten­berg

  • Ogrom­ne swe­try w old­scho­olo­we wzo­ry

Jesien­ną porą nie ma nic lep­sze­go, niż otu­le­nie się cie­płym, gru­bym swe­trem. Te z gol­fo­wym koł­nie­rzem ochro­nią nawet przed naj­więk­szym zim­nem i wia­trem; moż­na je mik­so­wać z dowol­ny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by (pole­ca­my spód­ni­ce!), a w talii non­sza­lanc­ko prze­pa­sać cien­kim paskiem. Cień­sze, mini­ma­li­stycz­ne swe­try z rękaw­ka­mi ¾ świet­nie będą współ­grać ze spodnia­mi z wyso­kim sta­nem, a te w sta­re, old­scho­olo­we wzo­ry wspa­nia­le odświe­żą look, nada­jąc cało­ści cha­rak­te­ru i prze­no­sząc nas pro­sto do lat 70.

 

 

BOTTEGA VENETA, CHLOÉ

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy