ModaTrendy

10 sposobów na szerokie spodnie

I wreszcie przyszła wiosna! Ze swojej codziennej garderoby można wyrzucić już ciężkie zimowe ubrania i… oklepane rurki. W tym sezonie ich miejsce zajmują bowiem szerokie spodnie. Nie wiesz jak je łączyć ani z czym założyć? Służymy radą!

1) T‑shirt rządzi

Dobrym spo­so­bem na nosze­nie sze­ro­kich spodni, będzie zesta­wie­nie ich z Two­im ulu­bio­nym t‑shirtem. Na górę zarzu­cić możesz skó­rza­ną kurt­kę lub dodać moc­ną biżu­te­rie. Dzię­ki temu Two­ja sty­li­za­cja nabie­rze lek­ko roc­ko­we­go stylu.

2)  Zachowaj umiar

Pamię­taj, że sze­ro­kie spodnie zwra­ca­ją na sie­bie uwa­gę. Dla­te­go też powin­naś zde­cy­do­wać się na wywa­żo­ną i sto­no­wa­ną górę. Kie­dy jesteś ele­gant­ką, górę sta­no­wić mogą jed­no­li­te koszu­lę, gdy wolisz luź­niej­szy styl, spo­koj­nie możesz posta­wić na basi­co­wą bluz­kę, któ­ra powin­na zale­żeć od kolo­ru Two­ich spodni.  

3) Dżinsowe spodnie? Czemu nie! 

Aby od razu nie wska­ki­wać na sze­ro­ką wodę, mały­mi krocz­ka­mi możesz prze­ła­my­wać swój strach przez sze­ro­ki­mi spodnia­mi. Dobrym pomy­słem będzie kupie­nie dżin­so­wych spodni, któ­re lek­ko będą roz­sze­rzać się u dołu. Zain­spi­ruj się Ale­xą Chung!

4) Oversize od stóp do głów

Kie­dy nie boisz się eks­pe­ry­men­tów z modą, koniecz­nie powin­naś zde­cy­do­wać się na „total over­si­ze look”. Nie wiesz jak to zro­bić? Koniecz­nie wejdź na pro­fil Maja Why. Blo­ger­ka ide­al­nie zesta­wia ze sobą ubra­nia, któ­re na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją jak­by były za duże. 

5) Postaw na długość

Dłu­gie spodnie o sze­ro­kim kro­ju, powin­ny mieć odpo­wied­nią dłu­gość. Dla­te­go też powin­naś pamię­tać o tym, że ich naj­le­piej wyglą­da­ją kie­dy się­ga­ją do zie­mi a spod nich wysta­je czu­bek Two­je­go buta

6) Baw się 

Nie­za­leż­nie od tego czy cho­dzisz w szpil­kach czy czę­ściej sta­wiasz na klap­ki, ten trend jest dla Cie­bie! Cho­ciaż buty bez obca­sów, skró­cą Two­ją syl­wet­kę war­to pamię­tać o tym, że moda jest prze­cież zaba­wą. Spo­koj­nie zde­cy­duj się więc na spor­to­we buty, któ­re w tym sezo­nie są bar­dzo modne. 

7) Eksperymentuj z fakturami

Zazwy­czaj decy­do­wa­łaś się na pro­ste wzo­ry na swo­ich spodniach? Tym razem idąc śla­dem Patri­ci Man­field, postaw na total­ną egzo­ty­kę. Nie­sztam­po­we mode­li spodni znaj­dziesz dzi­siaj w nie­mal każ­dej sieciówce. 

8) Francja Elegancja

Kie­dy inspi­ra­cją modo­wą są dla Cie­bie Fran­cu­ski, ide­al­nym roz­wią­za­niem będzie zesta­wie­nie tego rodza­ju spodni z płasz­czem. Nałóż wte­dy wyż­sze buty. Dzię­ki temu całość nabie­rze roman­tycz­ne­go cha­rak­te­ru. Taki styl możesz pod­pa­trzeć cho­ciaż­by u Jean­ne Damas, jed­nej z naszych ulu­bio­nych „It Girl”.

9) Marynarski styl

Przy­cho­dzi lato i od razu wra­ca­ją uko­cha­ne przez Coco Cha­nel, paski. Tym razem jed­nak aby wyróż­nić się w tłu­mie, zestaw je np. z różo­wy­mi sze­ro­ki­mi spodnia­mi. Dzię­ki takie­mu połą­cze­niu uko­cha­na przez cie­bie koszul­ka nie tra­fi na dno sza­fy a będzie świę­ci­ła trium­fy na uli­cach. Nie wie­rzysz? Wejdź na pro­fil Louise Fol­la­in, ona robi to bezbłędnie! 

10) Pastele rządzą

Dzię­ki ich cha­rak­te­ro­wi, Two­ja sty­li­za­cja nabie­rze lek­ko­ści i ide­al­nie spraw­dzi się na spa­cer po pla­ży czy gorą­ce lato w mie­ście. Ten rodzaj spodni ide­al­nie skom­po­nu­je się ze zwiew­ny­mi let­ni­mi koszu­la­mi, topa­mi czy koron­ko­wy­mi bluz­ka­mi. Kie­dy zawie­je zim­nem,  całość spo­koj­nie dopeł­nij sweterkiem.

A ty już masz w swo­jej sza­fie sze­ro­kie spodnie? Cze­ka­my na Wasze komentarze.

Tekst: Julia Downarowicz

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy