ModaTrendy

Pink power – Woman’s Day

Baby pink zwiastuje na świat przyjście każdej dziewczynki, a rodzice współcześnie starają się od niego odchodzić w myśl feminizmu i wszechobecnie panujących podziałów. Ale jeśli ten kolor przywodzi Ci na myśl słodkie, cukierkowe dzieciństwo i gdy tylko dorosłaś przyrzekłaś sobie: „Nigdy więcej różu”, uważaj, bo w tym sezonie, ponownie się w nim zakochasz! 8 marca, w dniu Światowego Dnia Kobiet, szczególnie nie musisz martwić się o stereotypy.

Pink power - Woman’s Day

Żyje­my w cza­sach, w któ­rych coraz więk­sze zna­cze­nie odgry­wa gen­der i nie­ustan­ne wal­ki o zrów­na­nie szans oraz rów­ne pra­wa. Dziś kolor różo­wy iden­ty­fi­ku­je­my nie tyl­ko z płcią. Teraz to ozna­ka odwa­gi, dystan­su i tego, że nie boisz i potra­fisz bawić się modą. Bo siła jest kobie­tą!

W tym roku wśród tren­dów bez wąt­pie­nia wio­dą­cym będą dwa: róż oraz czer­wień. Naj­le­piej, jeśli połą­czysz je ze sobą, choć z pew­no­ścią dotych­czas sły­sza­łaś, że tych kolo­rów nie powin­naś ze sobą łączyć. Ryzy­kow­ne? Nie do koń­ca. Niech wzo­rem będzie dla Cie­bie naj­now­sza kolek­cja Miu miu i Valen­ti­no, któ­ra zosta­ła ogra­na per­fek­cyj­nie: czer­wo­ne, zwiew­ne spód­ni­ce, różo­we okry­cia wierzch­nie i sukien­ki. Obo­wią­zu­je Cię biu­ro­wy dress code? Wybierz pudro­wy total look: per­fek­cyj­nie skro­jo­ny gar­ni­tur od Alta­zur­ra, albo wście­kle różo­wy i sek­sow­ny Ver­sa­ce, w któ­rym będziesz czuć się swo­bod­nie, a przy tym wia­ry­god­nie, wciąż pozo­sta­jąc kobie­ca. Jeśli uwiel­biasz sukien­ki (a wie­my, że tak jest), pro­jek­tan­ci pro­po­nu­ją roman­tycz­ne, z fal­ba­na­mi i kwia­ta­mi (Mag­da Butrym, IRO), albo bar­dziej zacho­waw­cze w posta­ci pope­li­no­wej koszu­li Maison Mar­gie­la. Świet­nie będą współ­grać solo, w połą­cze­niu z dżin­sa­mi; szcze­gól­nie z tymi z sze­ro­ki­mi i nie­dba­le postrzę­pio­ny­mi nogaw­ka­mi albo dwa w jed­nym- różu nigdy za wie­le, ale zesta­wia­jąc ze sobą dwie zupeł­nie róż­ne czę­ści gar­de­ro­by, np. spód­ni­ce, t‑shirty czy bom­ber­ki, sta­raj się łączyć ze sobą co naj­mniej dwa róż­ne odcie­nie, jak na przy­kład pudro­we z fuk­sją. W ten spo­sób zacho­wasz rów­no­wa­gę i stwo­rzysz cie­ka­wy kon­trast na wzór czer­wo­nej, pli­so­wa­nej spód­ni­cy Guc­ci połą­czo­nej z pudro­wą bom­ber­ką Saint Lau­rent.

Pink power - Woman’s Day

W kwe­stii dodat­ków Vers-24 radzi: odejdź od mini­ma­li­zmu i pomyśl o sobie, nie tyl­ko dzi­siaj. Two­ja toreb­ka powin­na teraz przy­cią­gać wzrok na uli­cy i być teraz krwi­sto czer­wo­na. I tak, powin­naś nosić ją w połą­cze­niu z różo­wy­mi sty­li­za­cja­mi! Mała, skó­rza­na, naj­go­ręt­sza it-bag sezo­nu na łań­cusz­ku od J.W Ander­son i kla­sycz­na w sty­lu tote Pra­dy będą szla­chet­ną i ponad­cza­so­wą inwe­sty­cją, oraz dopeł­nie­niem każ­de­go, nawet codzien­ne­go looku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy