ModaTrendy

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

 

Projektantów od zawsze inspirowała ulica, jednak od kilku sezonów to oni (dosłownie!) zaczęli dosłownie przenosić ją na najważniejsze pokazy high fashion. I tak wygodny, niezobowiązujący styl stał się nieodłącznym elementem niemal każdej z kolekcji. Tego roku króluje ona- od lat szczególnie uwielbiana przez uczniów w szkole, a teraz również blogerów i stylistki- oversizowa bluza, koniecznie z kapturem. Im większa, tym lepiej.

Bluzy oversize

Ado­le­scent Clo­thing, Guc­ci, Asos

Old­scho­olo­wa od Guc­ci w roman­tycz­no-pun­ko­wym sty­lu, na któ­rej Miche­le posta­no­wił umie­ścić wiel­kie logo oraz ozdob­ne, kolo­ro­we apli­ka­cje; kola­bo­ra­cja Vete­ments + Cham­pion, spor­to­wa od Gosha Rub­chin­skiy czy mini­ma­li­stycz­na i pro­sta w żywych kolo­rach jak u Balen­cia­gi - kom­bi­na­cji jest wie­le i tak napraw­dę tyl­ko od Cie­bie zale­ży, któ­rą z nich się zain­spi­ru­jesz. Pew­ne jest jed­nak, że bez wzglę­du na to, któ­rą z wybie­rzesz, będziesz czuć się kom­for­to­wo a jed­no­cze­śnie na każ­dą znaj­dziesz spo­sób, by wyglą­dać sty­lo­wo i ory­gi­nal­nie. A o to prze­cież tak­że cho­dzi w modzie, praw­da?

Bluzy oversize Other Stories, Vetements,  Balenciaga,

&Other Sto­ries, Vete­ments,  Balen­cia­ga,

Jak naj­le­piej nosić over­si­zo­we blu­zy od rana do wie­czo­ra? Umie­jęt­ne zesta­wie­nie (na pozór) zupeł­nie zwy­czaj­nej blu­zy może uczy­nić z Cie­bie praw­dzi­wą fashio­nist­kę. My szcze­gól­nie uwiel­bia­my łączyć je z ulu­bio­ną parą mięk­kich dre­sów, co spra­wia, że całość wyglą­da luź­nie i nie­zo­bo­wią­zu­ją­co; cięż­ki­mi, wyso­ki­mi buta­mi w roc­ko­wym sty­lu by nadać odro­bi­ny cha­rak­te­ru albo zwiew­ny­mi, dłu­gi­mi roman­tycz­ny­mi i wzo­rzy­sty­mi sukien­ka­mi dla wyraź­ne­go kon­tra­stu i prze­ła­ma­nia sty­lów. Ogrom­ne, dłu­gie blu­zy ide­al­nie spraw­dzą się tak­że zesta­wio­ne ze spodnia­mi z lam­pa­sa­mi czy tra­dy­cyj­nie już z parą dopa­so­wa­nych jean­sów, kie­dy rano w pośpie­chu nie masz pomy­słu, co na sie­bie wło­żyć, a jeśli są napraw­dę dłu­gie, z powo­dze­niem mogą zastą­pić Ci… sukien­kę. Wów­czas wystar­czy już tyl­ko dobrać odpo­wied­nie buty- naj­le­piej spraw­dzą się wyso­kie za kola­no bądź do poło­wy uda, a jeśli sta­wiasz na peł­ną wygo­dę, wybierz parę uko­cha­nych sne­aker­sów.

Bluzy oversize Adolescent Clothing, Adidas, H&M

Ado­le­scent Clo­thing, Adi­das, H&M

Za spra­wą naj­więk­szych domów mody spor­to­wa, duża blu­za prze­sta­ła koja­rzyć się już tyl­ko wyłącz­nie z leni­wym, wycią­gnię­tym dre­sem i całym dniem spę­dzo­nym w domu. Co wię­cej, sta­ła się naj­waż­niej­szym „gra­czem” wśród tren­dów na 2017 rok i obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem gar­de­ro­by każ­dej kobie­ty.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
Więcej