ModaTrendy

Płaszcze oversize, gdzie kupić i jak nosić? Podpowiadamy!

W tym sezonie, aby uniknąć zimna stawiamy na futrzane płaszcze. Decydujemy się również na czerwień oraz kratę. Wybierane przez nas palta będziemy nosić na modłę takich pokazów jak Marni, Rick Owens czy Alberta Ferrani. Najważniejsza zasada? W tym sezonie nie znamy takiego słowa jak za dużo. 

Jak interpretować?

Płasz­cze, możesz nosić na wie­le spo­so­bów. Tą jesie­nią możesz decy­do­wać się na wygląd a la fran­cu­ska dziew­czy­na, rosyj­ska trend­set­ter­ka, czy dziew­czy­na, któ­ra lubi żoł­nier­ski styl. Kie­dy kupu­jesz duży płaszcz war­to pamię­tać o tym, że rów­nie istot­ne jak on sam, jest to co pod nie­go wło­żysz. Dla­te­go też pamię­taj o cha­rak­te­ry­stycz­nym swe­trze, roc­ko­wej bluz­ce, czy gol­fie, któ­ry ide­al­nie dopeł­ni całość. Nie zapo­mi­naj rów­nież o tym, że do płasz­czy dobrze wyglą­da­ją jean­so­we, pro­ste spodnie czy mod­ne w tym sezo­nie spód­ni­ce, przy­po­mi­na­ją­ce te noszo­ne do biu­ra. Nasza rada?  Do Cało­ści stro­ju dodaj kasz­kiet lub beret.

Na jakie modele postawić?

Nawią­zu­jąc do tren­dów w tym sezo­nie, powin­naś zde­cy­do­wać się na mode­le w kra­tę, z futer­kiem, kolo­ro­we lub te w kolo­rze nude. Bio­rąc przy­kład z dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go Balan­cia­gi, możesz kupić płaszcz z cha­rak­tey­stycz­ny­mi, „nadmu­cha­ny­mi” ramio­na­mi. Zasko­cze­nie sezo­nu? Tym razem cęt­ki nie są zaka­za­ne! Przej­rzyj zdję­cia z tego­rocz­nych Fashion Weeków, aby się o tym prze­ko­nać.

Gdzie kupić?

Ulu­bio­ne przez nas mode­le, znaj­dziesz w skle­pach takich jak COS, Ber­sh­ka, H&M, Sim­ple czy & Other sto­ries. Pamię­taj jed­nak o żela­znej zasa­dzie. Jeśli cho­dzi o płasz­cze war­to kupo­wać mode­le dobre jako­ścio­wo. Dzię­ki temu nie wyrzu­cisz ich po jed­nym sezo­nie, nie stra­cą one swo­je­go sty­lu i będą dobrą inwe­sty­cją na lata.
Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy