ModaTrendy

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubrania i dodatki z haftami były modne już jesienią, ale dopiero w tym sezonie tak szeroko opanowały pokazy najsłynniejszych domów mody, sieciówki oraz ulice. To trend niezwykle wdzięczny, dający nam bogaty wybór w niemal każdym elemencie garderoby. Zobaczcie nasz przegląd zakupowy z haftami w roli głównej.

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

KURTKI I PŁASZCZE

W tym sezo­nie nosi­my boga­to zdo­bio­ne roz­ma­ity­mi hafta­mi płasz­cze, kurt­ki i mary­nar­ki. Przy wybo­rze skó­rza­nej ramo­ne­ski na wio­snę sto­su­je­my zasa­dę „im wię­cej, tym lepiej”. Naj­mod­niej­sze są te z kwia­to­wy­mi hafta­mi i ćwie­ka­mi w sty­lu Guc­ci. Znaj­dzie­my je m.in. w Zarze, Stra­di­va­riu­sie lub w skle­pie inter­ne­to­wym Asos.

Par­ki w sty­lu woj­sko­wym sta­ją się łagod­niej­sze, gdy ozda­bia­ją je roman­tycz­ne, kwia­to­we hafty. Nam do gustu przy­pa­dła pro­po­zy­cja z Ber­sh­ki z femi­ni­stycz­nym hasłem „The World is Fema­le”. War­to też zwró­cić uwa­gę na dłu­gą, nylo­no­wą par­kę z tej samej sie­ciów­ki, któ­rej ple­cy zdo­bi hafto­wy orna­ment.

Do gro­na wio­sen­nych okryć wierzch­nich war­to dołą­czyć rów­nież dżin­so­we kurt­ki, naj­le­piej te o faso­nie over­si­ze. Tu zamiast kwia­to­wych haftów, sta­wia­my na moty­wy owo­co­we oraz zwie­rzę­ce.

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

BLUZKI I KOSZULE

Kla­sycz­ne koszu­le ozda­bia­ją hafty przy­po­mi­na­ją­ce ogro­dy peł­ne kwia­tów. To trend, któ­ry poko­cha­ją miło­śnicz­ki kla­sy­ki, znu­dzo­ne nosze­niem tych samych ele­men­tów gar­de­ro­by każ­de­go dnia. Hafto­wa­na koszu­la świet­nie dopa­su­je się nawet do sztyw­ne­go, kor­po­ra­cyj­ne­go dress code’u, doda­jąc mu odro­bi­nę życia i kolo­ru.

Oprócz koszul, hafta­mi ozda­bia­my rów­nież t‑shirty. Tu wiel­kość zdo­bień zmniej­sza­my, cza­sem nawet do roz­mia­rów mikro­sko­pij­nych. War­to zwró­cić uwa­gę na koszul­ki pol­skiej mar­ki momu war­saw, któ­re zachwy­ca­ją drob­ny­mi, uro­kli­wy­mi hafta­mi

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

SPODNIE I SPÓDNICE

Jak wszyst­ko, to wszyst­ko – hafto­wa­ne zdo­bie­nia poja­wia­ją się rów­nież na spodniach i spód­nicz­kach, a szcze­gól­nie upodo­ba­ły sobie te o dłu­go­ści mini. Z jed­nej stro­ny doda­ją im dziew­czę­co­ści, a z dru­giej pozwa­la­ją stwo­rzyć moc­ny i mod­ny look.

Spód­nicz­ki wybie­ra­my te ultra­krót­kie, z kwia­to­wy­mi orna­men­ta­mi, czę­sto z widocz­nym zam­kiem na samym fron­cie. Zesta­wia­my je z kla­sycz­ny­mi koszu­la­mi, obci­sły­mi gol­fa­mi i koszul­ka­mi w neu­tral­nych kolo­rach. Do stwo­rze­nia naj­mod­niej­sze­go w tym sezo­nie look’u przy­da­dzą się jesz­cze raj­sto­py-kaba­ret­ki.

W kwe­stii spodni na pierw­szy rzut oka widać, że zde­cy­do­wa­nie rzą­dzą dżin­sy. Oso­bom znu­dzo­nym nosze­niem non stop czar­nych, obci­słych rurek, spodo­ba­ją się dżin­sy zdo­bio­ne kwia­to­wy­mi moty­wa­mi. Moż­na wybrać te boga­to wyszy­wa­ne, albo posta­wić na drob­ne i mini­ma­li­stycz­ne hafty.

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

BUTY

To, co kobie­ty kocha­ją naj­bar­dziej – buty! Od ory­gi­nal­nych kla­pek, przez san­dał­ki, bale­rin­ki, kobie­ce szpil­ki, aż po bot­ki – hafty znaj­dzie­my na nie­mal­że wszyst­kich mode­lach butów i gdzie­kol­wiek się nie poja­wią, budzą zachwyt. Te buty wyglą­da­ją jak małe dzie­ła sztu­ki, któ­re od razu chcia­ło­by się przy­gar­nąć do swo­jej gar­de­ro­by i podzi­wiać każ­de­go dnia. War­to w nie zain­we­sto­wać, ponie­waż dzię­ki boga­tym zdo­bie­niom poma­ga­ją stwo­rzyć całą sty­li­za­cję i nie potrze­bu­ją już spe­cjal­ne­go towa­rzy­stwa. My w tym sezo­nie zako­cha­ły­śmy się w klap­kach-loafer­sach Prin­ce­town z kolek­cji Guc­ci!

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej