ModaTrendy

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

Ciepłe, a może też zwiewne i lekkie? Jakie tkaniny nosimy, by stworzyć jesienne stylizacje 2018? 

TKANINY, KTÓRE WARTO WYBIERAĆ JESIENIĄ 2018

1. Swe­ter – STELLA MCCARTNEY, spód­ni­ca – VICTORIA BECKHAM; 2. MOYE; 3. PAUL & JOE; 4. & Other sto­ries; 5. MANGO; 6. EDITED

TKANINY – MODA W JESIENNEJ OPRAWIE

Tej jesie­ni kró­lu­je sztruks, któ­ry nosi­my na spodniach z roz­sze­rza­ną nogaw­ką oraz dłuż­szych mio­do­wych mary­nar­kach. Poza tym, zdo­bi nasze kurt­ki oraz płasz­cze z paskiem w sty­lu kow­boj­skim. Kon­ku­ren­cją dla tej wszech­stron­nej tka­ni­ny jest ponad­cza­so­wy dżins. Wygod­ny, prak­tycz­ny i wystę­pu­ją­cy w wie­lu mod­nych kom­bi­na­cjach. Spodnie z deni­mu, kom­bi­ne­zo­ny i koszu­le nosi­my na co dzień, łącząc je dla kon­tra­stu ze szla­chet­ny­mi tka­ni­na­mi typu jedwab, żor­że­ta, czy szy­fon. W przy­pad­ku swe­trów się­ga­my po weł­nę, kasz­mir i moher. Tka­ni­ny te nie tyl­ko otu­lą, doda­dzą cie­pła, ale tak­że stwo­rzą kli­mat jesien­nej aury. W tren­dach jest tak­że kul­to­wy twe­ed, wypro­mo­wa­ny w XX wie­ku przez Coco Cha­nel. Dla­te­go na pół­kach nie bra­ku­je sukie­nek, gar­so­nek i prze­dłu­ża­nych mary­na­rek w wer­sji luk­su­so­wej. Jeśli mowa o jesie­ni, nie moż­na zapo­mnieć tak­że o non­sza­lanc­kim zamszu, któ­ry dosko­na­le adap­tu­je się na butach kow­boj­kach, czy toreb­kach z frędz­la­mi. Do łask tak­że powra­ca skó­ra w posta­ci płasz­czy, kur­tek ramo­ne­sek i ołów­ko­wych spód­nic. By wyeks­po­no­wać roman­tycz­ny cha­rak­ter sty­li­za­cji, zakła­da­my kwie­ci­ste bluz­ki z szy­fo­nu oraz bia­łe koszu­le z żabo­tem. 

Jakie tka­ni­ny lubi­cie naj­bar­dziej nosić jesienią?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy