ModaTrendy

#EDYTORIAL – WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA 2019

Jogurtowy róż, perły i minimalizm z odrobiną luksusu w postaci bieliźnianych bluzek? Jakie jeszcze trendy w zakresie  mody i makijażu będą królować w 2019 roku – na to pytanie odpowiadają stylistka mody, Ilona Jaworska i makijażystka, Ilona Czarnik-Nawrocka, które współtworzyły sesję zdjęciową do edytorialu w eleganckim hotelu Boutique H15. Na łamach Vers-24 dzielimy się z Wami najnowszym, wiosennym projektem. 

 

REALIZATORZY SESJI ZDJĘCIOWEJ 

Sty­list­ka Mody: Ilo­na Jaworska

Maki­ja­żyst­ka: Ilo­na Czarnik-Nawrocka

Foto­graf: Kamil Banaszek

Model­ka: Wero Kru­pa, ECManagement

Hotel: Bouti­que H15

STYLIZACJA NR 1: sukien­ka z fal­ba­na­mi Miel­czar­kow­ski 

STYLIZACJA NR 2: bluz­ka i spodnie w kli­ma­cie safa­ri Edited/Showroom, bran­so­let­ka Gale­ria 32/Adam Leja, czer­wo­na szmin­ka Zara

STYLIZACJA NR 3: mie­dzia­ne spodnie i bluz­ka Kap­pahl, san­da­ły Marc O’Polo, wisio­rek z kwia­tem Gale­ria 32/Adam Leja

STYLIZACJA NR 4: różo­wy dam­ski gar­ni­tur Kap­pahl, top Slog­gi, naszyj­nik z pereł i pier­ścio­nek Gale­ria 32/Adam Leja 

STYLIZACJA NR 5: bluz­ka i spodnie Edi­ted, klap­ki na obca­sie H&M, biżu­te­ryj­ny pasek i bran­so­let­ka Gale­ria 32/Adam Leja

STYLIZACJA NR 6: bia­ła bluz­ka i pia­sko­we spodnie Edited/Showroom, beżo­we klap­ki typu mule H&M, kape­lusz Kap­pahl, bran­so­let­ka Gale­ria 32/Adam Leja

WIOSENNA INSPIRACJA 2019 – TRENDY MODOWE W EDYTORIALU 

Ilo­na Jawor­ska, sty­list­ka i redak­tor mody: Wio­sna 2019 wyzna­czy kil­ka kie­run­ków w modzie. W kolek­cjach poja­wią się ele­ganc­kie zesta­wy na bazie jogur­to­wych, tru­skaw­ko­wych i mali­no­wych dam­skich gar­ni­tu­rów, któ­re zesta­wi­my z topa­mi i szla­chet­ny­mi per­ła­mi. Będzie to współ­cze­sna, nie­co lżej­sza i bar­dziej cukier­ko­wa wer­sja power dres­sing, ale uroz­ma­ico­na o nie­co bab­ci­ne deta­le, takie jak pier­ścio­nek wyję­ty ze szka­tuł­ki. Kolej­na modo­wa desty­na­cja to mini­ma­lizm z odro­bi­ną luk­su­su widocz­ne­go pod posta­cią bie­liź­nia­nych blu­zek i sze­ro­kich spodni w odcie­niach mie­dzi i bor­do. Pro­ste zesta­wy połą­czy­my ze zło­tym naszyj­ni­kiem z  różą, któ­ra doda cało­ści fan­ta­zji. Miło­śnicz­ki este­ty­ki Yves’a Saint Lau­ren­ta poko­cha­ją tak­że ubra­nia w kli­ma­cie safa­ri. Wystar­czy, że pia­sko­we spodnie zesta­wią z bia­łą, mato­wą koszu­lą, beżo­wy­mi klap­ka­mi czy mula­mi, a całość pod­kre­ślą biżu­te­rią w sty­lu grec­kim oraz kape­lu­szem z dużym ron­dem. Jeśli mowa o wio­śnie 2019, nie moż­na tak­że zapo­mnieć o ultra dziew­czę­cych sukien­kach z fal­ba­na­mi, fine­zyj­nie poru­sza­ją­cy­mi się z każ­dym ruchem cia­ła, tak jak­by mia­ły two­rzyć kwie­ci­ste kom­po­zy­cje. 

WIOSENNA INSPIRACJA BEAUTY 2019 – TRENDY W MAKIJAŻU 

Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka, maki­ja­żyst­ka:  Głów­nym nur­tem w maki­ja­żu na nad­cho­dzą­cy sezon będzie make-up no make-up – roz­świe­tlo­na, ide­al­nie wygła­dzo­na skó­ra bez efek­tu maski, deli­kat­nie zaru­mie­nio­ne policz­ki i pięk­nie wycze­sa­ne brwi – to naj­bar­dziej pożą­da­ny wio­sen­ny look sezo­nu 2019. Słod­ko­ści doda­dzą pół­tran­spa­rent­ne pomad­ki w cukier­ko­wych kolo­rach, któ­re poja­wią się mię­dzy inny­mi w kolek­cji Dio­ra czy Lan­côme. Kolej­nym wio­dą­cym tren­dem będą paste­le – mono­chro­ma­tycz­ne, roz­bie­lo­ne cie­nie do powiek i jogur­to­we tona­cje poma­dek poja­wią się w wie­lu wio­sen­nych pro­po­zy­cjach. Ja posta­wi­łam na mlecz­no-jago­do­wy odcień z naj­now­szej kolek­cji ZARY. Ale wio­sna 2019 to nie tyl­ko świe­że i ultra-dziew­czę­ce maki­ja­że. Znaj­dzie się też coś dla fanek wyraź­niej­sze­go wize­run­ku. Ponad­cza­so­we smo­key eyes, czar­na kred­ka na linii wod­nej czy kre­ski malo­wa­ne eyeli­ne­rem będą na topie. Poja­wią się meta­licz­ne, a nawet bro­ka­to­we usta – naj­bar­dziej pożą­da­ne będą te w odcie­niach czer­wie­ni, bor­do i zło­ta.

POLECAMY: #EDYTORIAL – NOWATORSKA SESJA ZDJĘCIOWA JESIEŃ ZIMA 2018/19

REALIZATORZY SESJI ZDJĘCIOWEJ

Ilo­na Jawor­ska – sty­list­ka i redak­tor mody oraz współ­twór­czy­ni ILAILA More Than Ima­ge, autor­skie­go pro­gra­mu sty­li­stycz­no-maki­ja­żo­we­go, pro­wa­dzo­ne­go z Ilo­ną Czar­nik-Nawroc­ką. Ukoń­czy­ła Kurs Sty­li­za­cji do Edy­to­ria­li, pro­wa­dzo­ny w Cen­tral Saint Mar­tins w Lon­dy­nie. Nie­dłu­go po ukoń­cze­niu stu­diów, wyje­cha­ła do Indii po jed­ną z naj­więk­szych przy­gód swo­je­go życia. W Nowym Del­hi wspól­nie z mar­ką Pati­ne, stwo­rzy­ła kolek­cję ubrań inspi­ro­wa­nych New Lookiem Dio­ra i orien­tem. Dzi­siaj recen­zu­je poka­zy domów mody Cha­nel, Guc­ci czy Dolce & Gab­ba­na, jest pro­du­cent­ką sesji zdję­cio­wych dla influ­en­ce­rów i sty­li­zu­je do edy­to­ria­li. Jej pro­jek­ty wyróż­ni­ły m.in. Vers-24, Vogue Ita­lia i Fad­dy Maga­zi­ne. Styl postrze­ga jak for­mę pięk­na i har­mo­nii, któ­re moż­na two­rzyć na zasa­dzie dobie­ra­nia roz­ma­itych, współ­gra­ją­cych ze sobą ele­men­tów – od stro­ju, przez fry­zu­rę i maki­jaż, aż po prze­strzeń – w któ­rych cen­trum znaj­du­je się indy­wi­du­al­na oso­ba. 

Ilo­na Czar­nik-Nawroc­ka – maki­ja­żyst­ka z ponad 12-let­nim doświad­cze­niem. Ukoń­czy­ła Szko­łę Maki­ja­żu i Sty­li­za­cji Kozłow­ska Visa­ge oraz Cha­rak­te­ry­za­cję Teatral­no-Fil­mo­wą w ASPTTF, uzy­sku­jąc tytuł Pla­sty­ka Tech­nik Sce­no­gra­ficz­nych. Swój warsz­tat szli­fo­wa­ła pod okiem fran­cu­skich mistrzów, takich jak Eric Anto­niot­ti, Fre­de­ric Rey­mond czy Julie Boile­au. Pra­co­wa­ła dla pre­sti­żo­wych marek m.in. Cla­rins i Dior. Była wykła­dow­cą w Szko­le Kozłow­ska Visa­ge i tam pro­wa­dzi­ła autor­skie zaję­cia z maki­ja­żu. Obec­nie posia­da wła­sne Stu­dio Maki­ja­żu Nawroc­ka Makeup, orga­ni­zu­je szko­le­nia z wiza­żu, współ­two­rzy pro­gram edu­ka­cyj­ny ILAILA More Than Ima­ge ze sty­list­ką mody, Ilo­ną Jawor­ską oraz pra­cu­je jako fre­elan­cer przy pro­jek­tach zwią­za­nych z make-up’em i modą. Jej pro­jek­ty wyróż­nio­no na łamach Vers-24, Fad­dy Maga­zi­ne oraz doce­nił Vogue Ita­lia. Maki­ja­że, któ­re two­rzy Ilo­na, cechu­je świe­żość, czy­stość i nowo­cze­sność z nutą roman­ty­zmu. 

Kamil Bana­szek – foto­gra­fu­je już pra­wie 13 lat (szczę­śli­wa 13-tka!) i od tego cza­su szcze­gól­nie fascy­nu­ją go emo­cje na zdję­ciach. Jak twier­dzi, wszak nawet brak emo­cji to nadal emo­cja. Jed­nak Kamil sta­ra się je prze­ja­skra­wić. Jeśli model­ka ma pozo­wać jak zacza­ro­wa­na, robi to na 150%. Jeśli ma być nostal­gicz­na, rów­nież kie­ru­je nią tak, aby było to bar­dzo moc­no wyeks­po­no­wa­ne na zdję­ciu. Pra­ce Kami­la Banasz­ka wyróż­nia wpi­sy­wa­nie w zdję­cia ostrych brył geo­me­trycz­nych. Prze­waż­nie są to trój­ką­ty dyna­mi­zu­ją­ce obraz, nie­za­leż­nie czy dzie­ło doty­czy foto­gra­fii mody czy pro­duk­to­wej. Jego zdję­cia zosta­ły doce­nio­ne m.in. przez Vogue Ita­lia i Fad­dy Maga­zi­ne. W swo­im port­fo­lio ma rów­nież współ­pra­cę z mar­ką Kazar.

Wero Kru­pa – model­ka ECMa­na­ge­ment, któ­ra reali­zo­wa­ła już pro­jek­ty dla marek Cropp, Nike i Puma Korea. Bra­ła udzia­ła w sesjach zdję­cio­wych do japoń­skich edy­to­ria­li, a na co dzień pasjo­nu­je się foto­gra­fią, muzy­ką oraz mode­lin­giem. Zosta­ła tak­że twa­rzą sesji zdję­cio­wej pro­mu­ją­cej wio­sen­ne tren­dy 2019 przy współ­pra­cy ze sty­list­ką mody, Ilo­na Jawor­ską, maki­ja­żyst­ką, Ilo­ną Czar­nik-Nawroc­ką i foto­gra­fem, Kami­lem Banasz­kiem, opu­bli­ko­wa­nej na Vers-24. Wero Kru­pa uwiel­bia swój zawód za to, że stwa­rza jej moż­li­wość podró­żo­wa­nia oraz nie­ustan­ne­go pozna­wa­nia ludzi.

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy