ModaTrendy

Najważniejsze trendy na wiosnę/lato 2019

Początek nowego roku to czas, kiedy z utęsknieniem wypatrujemy już pierwszych oznak wiosny. Całe szczęście, że letni sezon w modzie zaczyna się o wiele wcześniej. Projektanci ścigają się w najbardziej spektakularnych i widowiskowych pokazach mody, starają się zaskakiwać swoimi wizjami, ale w obecnym świecie wydaje się to nie wystarczać. W 2019 roku przewidujemy koniec jednego, wiodącego trendu – tak jak różnorodny jest świat, w którym żyjemy, tak wiele jest interpretacji mody. Z jednej strony w modzie jest miejsce i dla estetów, wielbicieli klasyki i pragmatycznego piękna, a z drugiej dla ekspresjonistów, którzy uwielbiają zaskakiwać i szokować, dla których moda i kreatywność nie mają granic. Czas poznać najważniejsze trendy na wiosnę 2019.

Wiel­ka uciecz­ka.

W prze­ci­wień­stwie do zmie­nia­ją­cych się kra­jo­bra­zów, pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li do swo­ich kolek­cji wpro­wa­dzić praw­dzi­we­go ducha wędró­wek i podró­ży. W naj­now­szej kolek­cji Chloe odnaj­dzie­my sil­ną inspi­ra­cję sło­necz­ną Ibi­zą, kolo­ro­we Etro zafa­scy­no­wa­ło się kali­for­nij­skim sty­lem sur­fer­skich dziew­czyn, Oscar de la Ren­ta wybrał się w podróż do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, a dom mody Valen­ti­no prze­my­cił w swo­jej kolek­cji ducha cygań­skiej bohe­my. Cała ta fascy­na­cja dale­ki­mi eska­pa­da­mi nie­sie rów­nież głę­bo­kie prze­sła­nie posza­no­wa­nia dla wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści oraz róż­no­rod­no­ści.

trendy na wiosnę lato 2019, chloe, oscar de la renta, etro, valentino

Poże­gna­nie z kla­sycz­ną czer­nią

Czerń nigdy się nie nudzi, pasu­je do wszyst­kie­go i zawsze wyglą­da szy­kow­nie. Wśród ogro­mu ilo­ści panu­ją­cych tren­dów wyda­je się ona dla pro­jek­tan­tów wytchnie­niem od splen­do­ru, bły­sku i prze­py­chu. Rok 2019 to nie czas poże­gnań z czer­nią, ale jej kla­sycz­ną inter­pre­ta­cją. Od teraz pro­jek­tan­ci tacy jak Rick Owens, Com­me des Gar­co­nes, Vete­ments czy Maison Mar­gie­la eks­pe­ry­men­tu­ją z czer­nią, nada­jąc jej zupeł­nie nową fak­tu­rę i for­mę w taki spo­sób, że ubra­na od stóp do głów kla­sy­ka prze­sta­je być nud­na i oczy­wi­sta.

trendy na wiosnę lato 2019, czarny kolor moda, trendy czarny kolor

 

Ręcz­na opo­wieść

JW Ander­son, Sonia Rykiel, Loewe chcą przy­szło­ści bez wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii w modzie i  w swo­ich kolek­cjach powra­ca­ją do ręko­dzie­ła, cele­bru­jąc jego kunszt. Szy­deł­ko­wa­ne suk­nie, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by i dodat­ki odda­ją to, co w modzie naj­waż­niej­sze- naj­wyż­szą jakość wyko­na­nia i ser­ce.

mada na wiosnę lato 2019, JW Anderson, loewe, Sonia Rykiel, altuzarra

 

Powrót sek­sa­pi­lu

Dzię­ki Ver­sa­ce w 2019 roku będzie­my świę­to­wać praw­dzi­wy powrót sek­sa­pi­lu. W ślad za Dona­tel­lą poszli tak­że inni pro­jek­tan­ci: Isa­bel Marant, Balen­cia­ga i Dolce & Gab­ba­na. Sukien­ki jesz­cze nigdy (tak jak w tym sezo­nie) nie były tak krót­kie, obci­słe i sza­le­nie kobie­ce.

trendy 2019 wiosna lato, moda 2019, sexy ubrania

 

Pudeł­ko­wy bla­zer

Marc Jacobs, Ale­xan­der Wang, Louis Vuit­ton i Given­chy to domy mody, któ­re moc­no zako­rze­ni­ły się w gen­der. Niko­go nie zdzi­wi więc, że abso­lut­nym hitem wybie­gów był pudeł­ko­wy bla­zer over­si­ze z sze­ro­ki­mi ramio­na­mi. Uni­wer­sal­ny. Sze­ro­kie, szpi­cza­ste ramio­na i luź­ny krój spra­wia­ją, że wyglą­da dobrze bez wzglę­du na płeć, roz­miar czy rasę oso­by, któ­ra go nosi.

Pudełkowy blazer, trendy na wiosnę lato 2019, moda 2019, Marrc Jacobs, Louis Vuitton

Wszyst­kie bar­wy pusty­ni

Mini­ma­li­stycz­ny i kla­sycz­ny beż poko­cha­li pro­jek­tan­ci, sty­li­ści i fashio­ni­ści. Nie­gdyś nie­lu­bia­ny i pomi­ja­ny, dziś jest praw­dzi­wym kró­lem wybie­gów! Odcień wiel­błą­dzi, kawy z mle­kiem, cyna­mo­nu czy kasz­ta­nu – powrót do nagich kolo­rów bli­skich cia­łu to nie­ko­niecz­nie efekt oszczęd­no­ści. A może to zasłu­ga popu­lar­nej na całym świe­cie Kim Kar­da­shian i mar­ki jej męża – Yeezy – utrzy­ma­nej w kolo­rach zie­mi? Jed­no jest pew­ne: wio­sną kró­lo­wać będą wszyst­kie bar­wy pusty­ni.

trendy 2019, kolor nude trendy, trendy na wiosnę, moda 2019

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy