ModaTrendy

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ?

W stylu vintage, z postrzępionymi końcami czy klasyczne i jednolite? Dżinsy mom fit królują w sezonie jesień zima 2018/19, powracając do mody prosto z lat 90. My także decydujemy się na ten krok i za radą światowych projektantów, na wierzch szafy kładziemy najgorętszy trend. Żeby nie było nudno, spodnie o swobodniejszym, nieco męskim kroju łączymy dla kontrastu z ultra kobiecymi odcieniami bluz i koszulek np. lila czy krem. 

mom fit dzinsy gdzie kupoc, jeans mom fit

Pull&Bear, Stra­di­va­rius, Pull&Bear, Pull&Bear, H&M, H&M, Zara

DŻINSY MOM FIT – JAK WYGLĄDAJĄ?

Dżin­sy typu mom fit tzw. „mamuś­ko­we” spodnie są wyko­na­ne z jed­no­li­te­go bądź prze­tar­te­go deni­mu. Roz­po­zna­cie je po wyso­kiej talii oraz pew­ne­go rodza­ju non­sza­lan­cji wyra­żo­nej przez swo­bod­niej­szy krój. Mode­le te w odróż­nie­niu od słyn­nych high waist nie są obci­słe, dzię­ki cze­mu dosko­na­le odnaj­dą się w gar­de­ro­bie osób, lubią­cych łączyć ultra kobie­cy i męski szyk. 

DŻINSY MOM FIT – MODA W „BEVERLY HILLS 90210”

Dżin­sy mom fit swo­ją popu­lar­ność zawdzię­cza­ją kul­to­we­mu seria­lo­wi z lat 90., „Bever­ly Hills 90210”. Boha­ter­ki pro­duk­cji, Bren­da, Kel­ly i Don­na nie­ustan­nie uroz­ma­ica­ły swo­je sty­li­za­cje o ten krój spodni, łącząc go z kolo­ro­wy­mi t‑shirtami czy blu­za­mi. 

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ? 

Gdzie szu­kać naj­mod­niej­szych spodni sezo­nu, popu­lar­nych w latach 90.? Po dżin­sy mom fit vin­ta­ge uda­je­my się do Stra­di­va­riu­sa, a po mode­le z gum­ką w kla­sycz­nym, inten­syw­nym odcie­niu dark blue (ang. ciem­ne­go nie­bie­skie­go) rusza­my do Pull & Bear. W dru­giej sie­ciów­ce znaj­dzie­cie tak­że tzw. basics. W Zarze kró­lu­ją jasne warian­ty z tka­ni­ny dżin­so­wej authen­tic, a w H&M kro­je z postrzę­pio­nym brze­giem noga­wek. Tam też wyszpe­ra­cie jasno­nie­bie­ski kla­sycz­ny denim.
Oczy­wi­ście, nie zapo­mi­naj­cie o przej­rze­niu sza­fy star­szej sio­stry, a jeśli macie smy­kał­kę do wyszu­ki­wa­nia ubrań w second han­dach, udaj­cie się i tam. Uda­nych zaku­pów! 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust haveTrendy

DŻINSY TYPU MOM FIT - GDZIE ZNALEŹĆ?

W tym sezo­nie wybie­gi mody pod­bi­ja­ją dżin­sy o kro­ju mom fit. Uwiel­bia­my je za to, że świet­nie mode­lu­ją syl­wet­kę, pozo­sta­ją ultra kobie­ce i w sty­lu Pary­ża­nek. Może­my je łączyć z koper­to­wy­mi koszu­la­mi oraz T‑shirtami i…
Więcej
ModaMust have

Najlepsze jeansy w stylu mom fit

Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz sta­ły…
Więcej