ModaTrendy

TOP 5 płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć

COS to marka powstała 11 lat temu, której synonimem bez wątpienia jest minimalizm, nowoczesność oraz klasyka. Surowość miesza się tu z zachowawczym stylem, geometrycznymi krojami i przemyślanym wzornictwem. Wszystkie kolekcje są uniwersalne i ponadczasowe, wykonane z najwyższej jakości materiałów z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Jesienią i zimą nie możemy obejść się bez ciepłego, wełnianego płaszcza, a jedne z najlepszych znajdziecie w sklepach COS. Z okazji zbliżających się wyprzedaży redakcja Vers24 przygotowała TOP 5 ponadczasowych, klasycznych płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć w swojej szafie. 

płaszczy marki COS

  1. Weł­nia­ny płaszcz over­si­ze z kla­pa­mi o krót­kim, koko­no­wym kro­ju. Wyko­na­ny z mie­szan­ki mięk­kiej weł­ny, z odsło­nię­ty­mi szwa­mi oraz suro­wo przy­cię­ty­mi kra­wę­dzia­mi, a tak­że obszer­ny­mi kla­pa­mi. Dodat­ko­wo ukry­te zapię­cia na guzi­ki, dys­kret­ne kie­sze­nie z bocz­ny­mi szwa­mi i zakrzy­wio­ne rękawy.
  2. Weł­nia­ny płaszcz z paskiem. Płaszcz wyko­na­ny z mięk­ko tek­stu­ro­wa­nej weł­ny z pod­szew­ką i ukry­ty­mi przed­ni­mi guzi­ka­mi. Lek­ki krój over­si­ze, sze­ro­kie kla­py oraz sub­tel­ne kie­sze­nie na szwie. Ele­ganc­ki i klasyczny.
  3. Krót­ki weł­nia­ny płaszcz z guzi­ka­mi. Ten dwu­rzę­do­wy zimo­wy płaszcz wyko­na­no z gład­ko cze­sa­nej mie­szan­ki weł­ny z jedwab­ną wyściół­ką ukry­tą w środ­ku. Pro­sty, pudeł­ko­wy krój z tyl­nym otwo­rem wen­ty­la­cyj­nym i ukry­tą bocz­ną kie­sze­nią na podszewce.
  4. Weł­nia­ny płaszcz w linii A z kie­sze­nia­mi. Wyko­na­ny z mięk­kiej weł­ny z baweł­nia­ną pod­szew­ką, z przo­du zapi­na­ny na ukry­ty meta­lo­wy suwak. Bocz­ne kie­sze­nie, szew na ple­cach, a tak­że funk­cjo­nal­na kie­szeń ukry­ta w podszewce.
  5. Weł­nia­ny płaszcz z dzia­ni­no­wym koł­nie­rzem. Obszer­ny płaszcz z odpi­na­nym koł­nie­rzem z dzia­ni­ny w prąż­ki. Wyko­na­ny z cięż­kiej, mięk­kiej weł­ny, dopa­so­wa­ny do linii A. Na jedwa­bi­stej pod­szew­ce posia­da duże, ukry­te wewnętrz­ne kie­sze­nie.  

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej