ModaTrendy

TOP 5 płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć

COS to marka powstała 11 lat temu, której synonimem bez wątpienia jest minimalizm, nowoczesność oraz klasyka. Surowość miesza się tu z zachowawczym stylem, geometrycznymi krojami i przemyślanym wzornictwem. Wszystkie kolekcje są uniwersalne i ponadczasowe, wykonane z najwyższej jakości materiałów z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Jesienią i zimą nie możemy obejść się bez ciepłego, wełnianego płaszcza, a jedne z najlepszych znajdziecie w sklepach COS. Z okazji zbliżających się wyprzedaży redakcja Vers24 przygotowała TOP 5 ponadczasowych, klasycznych płaszczy marki COS, które i Ty zapragniesz mieć w swojej szafie. 

płaszczy marki COS

  1. Weł­nia­ny płaszcz over­si­ze z kla­pa­mi o krót­kim, koko­no­wym kro­ju. Wyko­na­ny z mie­szan­ki mięk­kiej weł­ny, z odsło­nię­ty­mi szwa­mi oraz suro­wo przy­cię­ty­mi kra­wę­dzia­mi, a tak­że obszer­ny­mi kla­pa­mi. Dodat­ko­wo ukry­te zapię­cia na guzi­ki, dys­kret­ne kie­sze­nie z bocz­ny­mi szwa­mi i zakrzy­wio­ne ręka­wy.
  2. Weł­nia­ny płaszcz z paskiem. Płaszcz wyko­na­ny z mięk­ko tek­stu­ro­wa­nej weł­ny z pod­szew­ką i ukry­ty­mi przed­ni­mi guzi­ka­mi. Lek­ki krój over­si­ze, sze­ro­kie kla­py oraz sub­tel­ne kie­sze­nie na szwie. Ele­ganc­ki i kla­sycz­ny.
  3. Krót­ki weł­nia­ny płaszcz z guzi­ka­mi. Ten dwu­rzę­do­wy zimo­wy płaszcz wyko­na­no z gład­ko cze­sa­nej mie­szan­ki weł­ny z jedwab­ną wyściół­ką ukry­tą w środ­ku. Pro­sty, pudeł­ko­wy krój z tyl­nym otwo­rem wen­ty­la­cyj­nym i ukry­tą bocz­ną kie­sze­nią na pod­szew­ce.
  4. Weł­nia­ny płaszcz w linii A z kie­sze­nia­mi. Wyko­na­ny z mięk­kiej weł­ny z baweł­nia­ną pod­szew­ką, z przo­du zapi­na­ny na ukry­ty meta­lo­wy suwak. Bocz­ne kie­sze­nie, szew na ple­cach, a tak­że funk­cjo­nal­na kie­szeń ukry­ta w pod­szew­ce.
  5. Weł­nia­ny płaszcz z dzia­ni­no­wym koł­nie­rzem. Obszer­ny płaszcz z odpi­na­nym koł­nie­rzem z dzia­ni­ny w prąż­ki. Wyko­na­ny z cięż­kiej, mięk­kiej weł­ny, dopa­so­wa­ny do linii A. Na jedwa­bi­stej pod­szew­ce posia­da duże, ukry­te wewnętrz­ne kie­sze­nie.  

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej