ModaTrendy

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Dwuwarstwowe płaszcze, dzianinowe swetry z golfem czy trencze? A może tak wszystko na raz! Podpowiadamy, jakie trendy dyktują światowi projektanci w sferze mody męskiej na jesień 2018. Oto nasz mini przewodnik! 

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

H&M, Man­go, H&M, Man­go,  Man­go, H&M

GARDEROBA NOWOCZESNEGO DŻENTELMENA – TRENDY JESIEŃ 2018

Tej jesie­ni 2018 męż­czyź­ni nie mogą się obejść bez kla­sycz­nej kra­ty, odcie­ni sza­ro­ści, kar­me­lu i brą­zu oraz skó­rza­nych dodat­ków. W ich gar­de­ro­bie kró­lu­ją dosko­na­le dopa­so­wa­ne mary­nar­ki w sty­lu boha­te­ra fil­mu „50 twa­rzy Greya”, spodnie o pro­stej nogaw­ce a’la Justin Tim­ber­la­ke oraz ultra lek­kie swe­try z gol­fem. Jeśli okry­cia wierzch­nie to przede wszyst­kim dwu­rzę­do­we i weł­nia­ne płasz­cze, kom­for­to­we par­ki z duży­mi kie­sze­nia­mi na przo­dzie lub krót­kie kożu­chy, a nawet dżin­so­we i sztruk­so­we kurt­ki. 

MODA MĘSKA – TRENDY JESIEŃ 2018

Pull and Bear, Pull and Bear, H&M, Zara, Zara, H&M

Męski look uroz­ma­ica­ją tak­że gład­kie t‑shirty z okrą­głym dekol­tem lub tzw. V‑neck, koszul­ki polo, koszu­le z nadru­kiem pokry­te orien­tal­nym dese­niem oraz kami­zel­ki. W sie­ciów­kach i luk­su­so­wych buti­kach znaj­dzie­cie tak­że ele­ganc­kie spodnie w kant w odcie­niu czer­ni, bor­do i butel­ko­wej zie­le­ni. „Dia­beł tkwi w szcze­gó­łach”, dla­te­go to dodat­ki mają moc, któ­re potra­fią odmie­nić nawet naj­prost­szą męską sty­li­za­cję w szy­kow­ną i z kla­są, a w tym pomoc­ne będą skó­rza­ne tor­by typu bow­ling, zamszo­we buty w sty­lu kow­boj­skim oraz mode­le z dziur­ko­wa­niem i ele­ganc­kie ręka­wicz­ki. 

Wię­cej pomy­słów na męskie jesien­ne zesta­wy poka­zu­je­my na kola­żach. 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy