ModaTrendy

Lime green – najgorętszy trend jesieni

Kto powiedział, że jesień musi być nudna i ponura? Prada, Kenzo, Maison Margiela, Valentino – projektanci oszaleli na punkcie neonów, fundując nam skrzące, rzucające się w oczy sukienki, swetry, golfy czy spódnice w kolorach zakreślaczy. Paleta kolorów tej jesieni jest widoczna: jednak wśród różu, oranżu i żółci, on jeden nie ma sobie równych- lime green, który wraca w wielkim stylu. Noszą go wszyscy, a jego ambasadorką okrzyknięto już Kim Kardashian West. Podpowiemy, jak i z czym nosić najgorętszy kolor tej jesieni.

Pra­da, Ver­sa­ce, Balen­cia­ga, COLLUSION

Nie bez powo­du lime gre­en przy­cią­ga uwa­gę, bowiem ludz­kie oko jest wraż­liw­sze wła­śnie na kolor zie­lo­ny. To kolor pie­nię­dzy, drin­ków, drzew i tra­wy; przy­wo­dzi na myśl har­mo­nię i nowe życie. W chwi­li, gdy Kim przy­ła­pa­no z mężem w obci­słej, latek­so­wej, limon­ko­wej sukien­ce Ver­sa­ce wie­dzie­li­śmy, że to kolor, któ­ry w tym sezo­nie wszy­scy po pro­stu musi­my mieć! Zresz­tą, kolor ten prze­wi­ja się nie­ustan­nie na jej social mediach, a tak­że poja­wia w pro­jek­tach pożą­da­nej mar­ki Yeezy. To podróż w cza­sie do kolo­ro­wych lat 90 i wymie­sza­nie wszyst­kie­go, co w nich naj­lep­sze z teraź­niej­szo­ścią. War­to pójść na całość, bo limon­ko­wy naj­le­piej wyglą­da w wer­sji total look- w for­mie dopa­so­wa­nej sukien­ki czy kom­ple­tu spodni i mary­nar­ki. Jasny, krzy­kli­wy i moc­ny- limon­ko­wa zie­leń jest jed­no­cze­śnie sek­sow­na i tro­chę brzyd­ka, co spra­wia, że sta­je się natych­miast zauwa­żal­na. Uwa­gę jesz­cze bar­dziej przy­cią­gnie w połą­cze­niu z jaskra­wym różem (tyl­ko spójrz na Ker­mi­ta i Miss Pig­gy), jak w pakie­cie zakre­śla­czy. Naj­lep­szy wybór na wie­czór? Zapo­mnij o ele­ganc­kich atła­sach i zain­spi­ruj się sukien­ka­mi Pra­dy oraz Ver­sa­ce- przy tak wyraź­nych kolo­rach, moc­ny maki­jaż nie będzie Ci już potrzeb­ny, by na wszyst­kich zro­bić wra­że­nie. Naj­lep­szy spo­sób, by nadać szy­ku jesie­nią? Oczy­wi­ście cie­pły, duży, neo­no­wy swe­ter, któ­ry tym razem będzie nie tyl­ko praw­dzi­wą inwe­sty­cją, ale zapew­ni efekt wow. Jeśli czu­jesz się przy­tło­czo­na inten­syw­no­ścią zie­le­ni i bra­ku­je Ci odwa­gi, a mimo to  chcesz pozo­stać na bie­żą­co z tren­da­mi, koniecz­nie zain­we­stuj w abso­lut­nie wyjąt­ko­we akce­so­ria- wście­kle zie­lo­ne toreb­ki, biżu­te­rię czy buty. 

Pole do popi­su jest napraw­dę duże, bo lime gre­en wszę­dzie, nie tyl­ko na ubra­niach: paznok­ciach, wło­sach, toreb­kach, butach, w maki­ja­żu czy spor­to­wych samo­cho­dach (!), a to naj­lep­szy dowód, że ten trend opa­no­wał już uli­ce na dobre.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej