Często z uwagi na wyższą jakość i trwałość boimy się zakupów w sieciówkach, inwestując w droższe akcesoria i ubrania. Zupełnie niepotrzebnie, bo mimo, że pochwalamy takie rozwiązania, wciąż próbujemy odczarować mit drożej=lepiej. 

Wybie­ra­jąc się na zaku­py w popu­lar­nych skle­pach sie­cio­wych war­to wcze­śniej zro­bić dokład­ny rese­arch spraw­dza­jąc, co mar­ka ofe­ru­je w tzw. kolek­cjach pre­mium. Nie­rzad­ko znaj­dzie­cie w nich ubra­nia i akce­so­ria z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, takich jak skó­ra, weł­na czy kasz­mir. Nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła wyse­lek­cjo­no­wa­ny ran­king TOP 10 H&M, jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych szwedz­kich sie­ció­wek na świe­cie- znaj­dzie­cie w nim kla­sycz­ne i ponad­cza­so­we ubra­nia dobrej jako­ści, w któ­re z pew­no­ścią war­to zain­we­sto­wać.

W co warto zainwestować, czyli H&M TOP 10

  1. Czar­na sukien­ka body­con. Uni­wer­sal­na, pod­kre­śla­ją­ca figu­rę sukien­ka z moc­no leją­ce­go, wisko­zo­we­go dżer­se­ju, okrą­głym dekol­tem oraz dłu­gi­mi ręka­wa­mi z roz­cię­ciem u dołu. Z boku dra­po­wa­ny detal i roz­cię­cie z przo­du. Nie­za­stą­pio­na, kie­dy nie masz pomy­słu, co na sie­bie wło­żyć- zawsze wyglą­da dobrze!
  2. Ele­ganc­ka, czar­na saty­no­wa bluz­ka z koł­nie­rzy­kiem. Dekolt w serek oraz dłu­gie ręka­wy z zapi­na­nym man­kie­tem. 
  3. Krót­ka czar­na sukien­ka z kre­po­wa­nej tka­ni­ny we wzór. Okrą­gły dekolt, odci­na­na talia z ela­stycz­nym marsz­cze­niem oraz deli­kat­ne roz­cię­cie z guzi­kiem na kar­ku. 
  4. Cien­ki swe­ter z mięk­kie­go kasz­mi­ru to jed­na z nie­wie­lu rze­czy, któ­re war­to mieć w swo­jej sza­fie nie­za­leż­nie od pory roku. Regla­no­we ręka­wy ze ścią­ga­czem. U dołu i wokół szyi.
  5. Dopa­so­wa­na, jasno­brą­zo­wa mary­nar­ka z weł­ny i deli­kat­nie leją­ce­go dia­go­na­lu baweł­nia­ne­go. Spi­cza­ste kla­py, z przo­du kie­sze­nie z klap­ką i zapię­cie na guzi­ki. Ręka­wy z kry­ty­mi guzi­ka­mi u dołu. 
  6. Dwu­rzę­do­wa, pro­sta mary­nar­ka z tka­ni­ny z zapię­ciem z przo­du i ozdob­ny­mi guzi­ka­mi u dołu ręka­wów. Otwar­te kla­py, a z przo­du kie­sze­nie z wypust­ką i klap­ką. 
  7. Pli­so­wa­ne spodnie z dżer­se­ju. U dołu sze­ro­kie, pro­ste nogaw­ki z nie­wy­koń­czo­nym brze­giem. Z deli­kat­nym poły­skiem i wyso­ką, ela­stycz­ną talią. 
  8. Wygod­ny i cie­pły - dłu­gi, sza­ry kar­di­gan bez zapię­cia z cien­kiej mie­szan­ki mohe­ru i weł­ny. Z obni­żo­ny­mi ramio­na­mi oraz sze­ro­kim ścią­ga­czem u dołu ręka­wów.
  9. Pro­sty, czar­ny dżer­se­jo­wy top z dłu­gi­mi ręka­wa­mi z mie­szan­ki zawie­ra­ją­cej jedwab. Z przo­du i z tyłu widocz­ne szwy.
  10. Ołów­ko­wa spód­ni­ca z dżer­se­ju o wzo­rzy­stym splo­cie z wyso­ką talią ze ścią­ga­czem w blo­ki kolo­rów oraz dodat­kiem błysz­czą­cych nici i roz­cię­ciem z tyłu; dłu­gość do poło­wy łyd­ki. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej