ModaNewsroom

Adidas Originals = Pharrell Williams dostępne w Polsce

Dzię­ki połą­cze­niu sił adi­das Ori­gi­nals i Phar­rel­la Wil­liam­sa, jed­ne­go z naj­bar­dziej kre­atyw­nych arty­stów na świe­cie, powsta­ło 15 wyjąt­ko­wych pro­duk­tów. Limi­to­wa­na kolek­cja cha­rak­te­ry­zu­je się inten­syw­ny­mi bar­wa­mi oraz wyeks­po­no­wa­ny­mi deta­la­mi w sty­lu pop-art. Wybra­ne pro­duk­ty z kolek­cji…

Więcej
ModaNewsroom

Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezo­nie w New Look każ­da z nas znaj­dzie płaszcz dla sie­bie! Na sezon jesień ‑zima mar­ka pro­po­nu­je ide­al­nie skro­jo­ne okry­cia wierzch­nie, zain­spi­ro­wa­ne tren­da­mi pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. NEUTRAL TONES Postaw na mini­ma­lizm! Fan­ki…

Więcej
ModaMust haveNewsroom

Roboty ręczne- kolekcja ETERKNITTY

Wszyst­ko ma swo­je zale­ty i wady, zima rów­nież. Jej zale­tą jest to że w koń­cu może­my posza­leć na zaku­pach, w tym sezo­nie ponow­nie do łask wra­ca­ją oversizo’we swe­try, gol­fy, blu­zy, tra­dy­cyj­ne swe­try z war­ko­cza­mi, sza­le…

Więcej
ModaMust have

MARIOS, jeśli szukasz niezależnego stylu!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Make up: Ania Kabir Szu­kasz nie­ba­nal­nych sty­li­za­cji na nie­for­mal­ne spo­tka­nia? Takich, któ­rych nie znaj­dziesz w sie­ciów­kach? Lubisz eks­pe­ry­men­ty i zaba­wę for­mą? Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my Wam MARIOS – mar­kę, w któ­rej asce­tyzm i fun­kjo­nal­ność idą…

Więcej
ModaTrendy

Jesień w letnich barwach

Tekst:  Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Nie­win­ne paste­le jesien­ną porą? Jak naj­bar­dziej! Inspi­ra­cje czer­pie­my gar­ścia­mi z wybie­gów Guc­ci, Chri­sto­pher Kane, Derek Lam czy Giam­bat­ti­sty Val­le­go. Kie­dy myśli­my o jesie­ni, mamy na uwa­dze przede wszyst­kim płasz­cze. Te naj­bar­dziej…

Więcej
ModaZOOM ON

Królowa boho: Isabel Marant

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wiecz Nie wie­dzia­łam, co to moda Paryż, rok 1967. Na świat przy­cho­dzi cór­ka fran­cu­skie­go foto­gra­fa i nie­miec­kiej model­ki, Isa­bel­la. Jako 6‑latka odkry­wa, że dale­ko jej do grzecz­nej dziew­czyn­ki. Od różu i tiu­lu woli typo­we, męskie…

Więcej
Moda

NA CUDZYCH PLECACH LEKKO SIĘ NIESIE. ŁADUJEMY W KOSTKĘ.

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov   Ple­cak. Rzecz zde­cy­do­wa­nie wygod­na. Wystar­czy raz zastą­pić tor­bę faj­nym ple­ca­kiem, żeby doce­nić jego nie­zli­czo­ne atu­ty: bo funk­cjo­nal­ny, bo pojem­ny,  bo korzyst­ny dla zdro­wia oraz – bo wyglą­da sty­lo­wo. Dobierz­my pra­wi­dło­wo model…

Więcej
ZOOM ON

Zoom on: Peter Lindbergh

Słyn­ny Vogue, wyda­nie luto­we 1990. Na jego łamach poja­wia­ją się czar­no-bia­łe zdję­cia Lin­dy Evan­ge­li­sty, Chri­sty Tur­ling­ton i Tatia­ny Patitz. Pozu­ją na pla­ży w zwy­kłych koszul­kach, nie wie­dząc jesz­cze, że świat mody sta­nie przed nimi otwo­rem. Nie wie tego też Peter Lind­bergh, któ­ry nie­świa­do­mie ode­gra klu­czo­wą rolę w wykre­owa­niu super­mo­de­lek lat 90-tych i potrzą­śnie świat­kiem mody.

Więcej
ModaMust have

Minimalistyczna biżuteria marki BELLER i Minty Dot

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdję­cia: mintydot.pl, beller.pl Biżu­te­ria to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy doda­tek do kobie­cych sty­li­za­cji. Wystar­czy pro­sty łań­cu­szek, małe kol­czy­ki czy sub­tel­ny pier­ścio­nek, aby zmie­nić nud­ny look oraz pod­kre­ślić swój cha­rak­ter. Nie­po­trze­ba nam dużych kora­li czy…

Więcej
ModaMust have

Historia pewnego płaszcza

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: united-archives.com, pictorialpress.com, vogue.com Więk­szość z nas zapy­ta­na o sko­ja­rze­nia zwią­za­ne z mar­ką Bur­ber­ry bez namy­słu odpo­wie trench i kra­ta. To wła­śnie boha­ter tego tek­stu znaj­du­je się na liście „must have“ wie­lu modo­wych fanów oraz w…

Więcej
ModaNewsroom

Zakupy na miarę XXI wieku

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: VERS-24, scre­en­shots, pinterest.com Asor­ty­ment eks­klu­zyw­nych domów mody już daw­no prze­stał być dostęp­ny tyl­ko dla wybra­nych. Dziś bez wycho­dze­nia z domu może­my stać się wła­ści­ciel­ka­mi naj­bar­dziej topo­wych akce­so­riów i ubrań, któ­re dopie­ro co…

Więcej
ModaTrendy

Perfekcyjne ciało

Ostat­ni raz mia­ły­śmy je na sobie pod­czas zajęć z gim­na­sty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś przy­po­mi­na­my sobie o zale­tach kostiu­mu typu body, z któ­rych umie­jęt­nie może­my korzy­stać już jako doro­słe kobie­ty. Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i…

Więcej
ModaStyl życia

Weekendowy poradnik stylu

Zaku­py, rowe­ro­wa prze­jażdż­ka, impre­za albo po pro­stu leni­wy dzień w domu. W week­end może­my trak­to­wać modę z dużo więk­szą daw­ką luzu, nie zapo­mi­na­jąc o nie­zbęd­nych skład­ni­kach sty­li­za­cji na każ­dą oka­zję. Oto, co war­to mieć na…

Więcej