All I want for Christmas is… Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Już jest! Świąteczna kampania American Eagle Outfitters zachwyca magiczną atmosferą Bożego Narodzenia prosto ze Stanów Zjednoczonych. Otulające stylizacje i przytulne wnętrza, w których powstała sesja zdjęciowa, ujmują niepowtarzalnym klimatem. Spędź najpiękniejszy czas w roku razem z American Eagle Outfitters!

04

Świą­tecz­ny nastrój zapa­no­wał już tak­że w modzie! Żywio­ło­wa kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters swo­im wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rem pod­kre­śla isto­tę naj­waż­niej­szych momen­tów spę­dzo­nych z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi. Poja­wia­ją­ce się w niej sty­li­za­cje ide­al­nie spraw­dzą pod­czas pako­wa­nia pre­zen­tów lub przy­stra­ja­nia cho­in­ki. To pro­po­zy­cje, któ­re pozwo­lą poczuć się swo­bod­nie i sty­lo­wo, jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­jąc uni­kal­ną atmos­fe­rę świąt.

01

Naj­now­sza kam­pa­nia, peł­na cie­pła i bez­tro­ski, to moda zarów­no dla kobiet, jak i dla męż­czyzn. Dam­ska kolek­cja to prze­gląd kolo­ro­wych koszul oraz wzo­rzy­stych leg­gin­sów w aztec­kie wzo­ry. To dosko­na­ły spo­sób na oży­wie­nie zimo­wej gar­de­ro­by! Gru­be swe­try w sto­no­wa­nych bar­wach sta­no­wią zaś moc­ny punkt męskiej kolek­cji – to ide­al­ny pomysł na pre­zent dla Nie­go! Alter­na­ty­wą będą tak­że dostęp­ne w kolek­cji zimo­we akce­so­ria – weł­nia­ne czap­ki i sza­li­ki z pew­no­ścią przy­pad­ną do gustu każ­de­mu obda­ro­wa­ne­mu!

Zain­spi­ruj się kli­ma­tem ame­ry­kań­skich, rado­snych świąt i poczuj ich magię już dziś. Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters życzy wie­lu sty­lo­wych bożo­na­ro­dze­nio­wych chwil!

05

03

02

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKSKomentarze

komen­ta­rzy