ModaNewsroom

All I want for Christmas is… Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Już jest! Świąteczna kampania American Eagle Outfitters zachwyca magiczną atmosferą Bożego Narodzenia prosto ze Stanów Zjednoczonych. Otulające stylizacje i przytulne wnętrza, w których powstała sesja zdjęciowa, ujmują niepowtarzalnym klimatem. Spędź najpiękniejszy czas w roku razem z American Eagle Outfitters!

04

Świą­tecz­ny nastrój zapa­no­wał już tak­że w modzie! Żywio­ło­wa kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters swo­im wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rem pod­kre­śla isto­tę naj­waż­niej­szych momen­tów spę­dzo­nych z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi. Poja­wia­ją­ce się w niej sty­li­za­cje ide­al­nie spraw­dzą pod­czas pako­wa­nia pre­zen­tów lub przy­stra­ja­nia cho­in­ki. To pro­po­zy­cje, któ­re pozwo­lą poczuć się swo­bod­nie i sty­lo­wo, jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­jąc uni­kal­ną atmos­fe­rę świąt.

01

Naj­now­sza kam­pa­nia, peł­na cie­pła i bez­tro­ski, to moda zarów­no dla kobiet, jak i dla męż­czyzn. Dam­ska kolek­cja to prze­gląd kolo­ro­wych koszul oraz wzo­rzy­stych leg­gin­sów w aztec­kie wzo­ry. To dosko­na­ły spo­sób na oży­wie­nie zimo­wej gar­de­ro­by! Gru­be swe­try w sto­no­wa­nych bar­wach sta­no­wią zaś moc­ny punkt męskiej kolek­cji – to ide­al­ny pomysł na pre­zent dla Nie­go! Alter­na­ty­wą będą tak­że dostęp­ne w kolek­cji zimo­we akce­so­ria – weł­nia­ne czap­ki i sza­li­ki z pew­no­ścią przy­pad­ną do gustu każ­de­mu obda­ro­wa­ne­mu!

Zain­spi­ruj się kli­ma­tem ame­ry­kań­skich, rado­snych świąt i poczuj ich magię już dziś. Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters życzy wie­lu sty­lo­wych bożo­na­ro­dze­nio­wych chwil!

05

03

02

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *