Dolce&Gabbana Accessories 2016 – kampania która zachwyca

06

Wło­ski duet Dolce&Gabbana nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć. Nie od dziś wia­do­mo, że Pano­wie to jed­ni z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób z bran­ży. Zaraz po peł­nej kolo­rów i uśmie­chu kam­pa­nii zapo­wia­da­ją­cej przy­szły sezon, pro­jek­tan­ci zasko­czy­li cały świat kolek­cją hidża­bów i abai dla muzuł­ma­nek. Dziś mamy dla Was kolej­ną por­cję modo­wych emo­cji, ponie­waż przed Wami kam­pa­nia akce­so­riów, któ­re wyszły spod igły pro­jek­tan­tów. Pro­mo­wa­ny przez Dolce&Gabbana styl, został uwiecz­nio­ny na pięk­nych foto­gra­fiach, któ­re pod­kre­śla­ją mister­ne zdo­bie­nia i fak­tu­ry dodat­ków. Zdję­cia są nie­zwy­kłe, potę­gu­ją pięk­no pre­zen­to­wa­nych przed­mio­tów. Ide­al­ne by roz­bu­dzić wyobraź­nię i spra­wić, że wiel­bi­cie­le mody będą lgnąć do nich, nie mogąc się oprzeć. Dolce&Gabbana dzię­ku­je­my za inspi­ra­cję, a Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się foto­gra­fia­mi.

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

17

16

15

14

13

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: dolcegabbana.com

 

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy