ModaNewsroom

Chloé Spring -Summer 2015

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: fashiongonerogue.com W to zimo­we popo­łu­dnie my już myśla­mi wędru­je­my w kie­run­ku budzą­cej się do życia wio­sny i let­niej ener­gii. Na roz­grzew­kę pre­zen­tu­je­my Wam nową kam­pa­nię rekla­mo­wą Chloé Spring & Sum­mer 2015, w któ­rej…

Więcej
Moda

Dobre, bo polskie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Rysun­ki: Julia Szuł­drzyń­ska Być mod­nym, zna­czy obec­nie tyle, co ubie­rać się u pol­skich pro­jek­tan­tów. Ubra­nia i dodat­ki z met­ką “Made in Poland” sta­ją się coraz bar­dziej pożą­da­ne, ponie­waż są nie tyl­ko ozna­ką wspie­ra­nia…

Więcej
ModaNewsroom

A może by tak kariera w świecie mody? Najlepsze szkoły projektowania ubioru i designu na świecie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionista.com, journaldesfemmes.com, contemporaryartdaily.com, pinterest.com Zawo­dy zwią­za­ne z modą cie­szą się sta­le rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Mnó­stwo zdol­nych, zde­ter­mi­no­wa­nych mło­dych ludzi two­rzy, pro­jek­tu­je i przed­sta­wia swo­je pomy­sły, licząc na to, że zosta­nie przez kogoś zauwa­żo­nych i uda im…

Więcej
ModaZOOM ON

HORST P. HORST – o legendzie fotografii, mody i sztuki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionindustryarchive.com, seroword.com, pinterest.com Wła­ści­wie Horst Paul Albert Bohr­mann – ame­ry­kań­ski foto­graf nie­miec­kie­go pocho­dze­nia, dzia­ła­ją­cy głów­nie w dru­giej poło­wie XX wie­ku. W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej karie­ry współ­pra­co­wał z fran­cu­skim, bry­tyj­skim oraz ame­ry­kań­skim wyda­niem Vogue oraz wyko­nał…

Więcej
ModaNewsroom

La Mania - wiosna/lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­sze­go wie­czo­ru, w war­szaw­skim Soho Fac­to­ry, odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji La Mania, zapro­jek­to­wa­nej przez kre­ator­kę mar­ki – Joan­nę Prze­ta­kie­wicz, pokaz wyre­ży­se­ro­wa­ła Kata­rzy­na Soko­łow­ska, któ­ra zadba­ła o odpo­wied­nią opra­wę,…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: OLSEN

Mary – Kate i Ash­ley Olsen uro­dzi­ły się 13 czerw­ca 1986 roku w Sher­man Oaks, Kali­for­nia. Zanim jesz­cze nauczy­ły się cho­dzić czy mówić poja­wi­ły się przed kame­ra­mi. Ich karie­ra zaczę­ła się w 1987 roku i,…

Więcej
ModaNewsroom

It’s bags!- Torebki Zofii Chylak

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Kam­pa­nia rekla­mo­wa pierw­szej, autor­skiej kolek­cji tore­bek Zofii Chy­lak zachwy­ca! Mowa tu nie tyl­ko o prze­pięk­nych, kla­sycz­nych pro­po­zy­cjach, któ­re spraw­dzi­ły­by się na ramie­niu każ­dej kobie­ty, ale tak­że o zdję­ciach pro­mu­ją­cych linię…

Więcej
ModaMust have

7 sukienek, które powinna mieć każda kobieta!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: wmagazine.com, luellemag.com Sukien­ka – bez wąt­pie­nia jeden z waż­niej­szych ele­men­tów kobie­cej gar­de­ro­by, bez jej udzia­łu nie obę­dzie się więk­szość naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści nasze­go życia. To wizy­tów­ka i broń każ­dej kobie­ty, odpo­wied­nio dobra potra­fi uwy­dat­nić indy­wi­du­al­ne…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: Yves Saint Laurent

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, elle.com, huffingtonpost.fr Yves Saint Lau­rent był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­jek­tan­tów mody, któ­ry w 1960 roku zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał modę i od tam­tej pory nie pozwo­lił o sobie zapo­mnieć. Yves Saint Lau­rent uro­dził się 1 sierp­nia…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: Patrick Demarchelier

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: PATRICK DEMARCHELIER Patrick Demar­che­lier jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych foto­gra­fów mody, któ­ry utrzy­mu­je się na szczy­cie od ponad 30 lat. Jego zdję­cia zna­la­zły się na okład­kach naj­waż­niej­szych maga­zy­nów modo­wych z uwzględ­nie­niem „biblii mody“ – Vogue.…

Więcej
ModaNewsroom

Adidas Originals = Pharrell Williams dostępne w Polsce

Dzię­ki połą­cze­niu sił adi­das Ori­gi­nals i Phar­rel­la Wil­liam­sa, jed­ne­go z naj­bar­dziej kre­atyw­nych arty­stów na świe­cie, powsta­ło 15 wyjąt­ko­wych pro­duk­tów. Limi­to­wa­na kolek­cja cha­rak­te­ry­zu­je się inten­syw­ny­mi bar­wa­mi oraz wyeks­po­no­wa­ny­mi deta­la­mi w sty­lu pop-art. Wybra­ne pro­duk­ty z kolek­cji…

Więcej