ModaNewsroom

Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Dzisiaj w showroomie polskiej marki biżuteryjnej Beller odbyła się prezentacja nowych kolekcji. Redakcji VERS-24 nie mogło na niej zabraknąć! Jak wszystkie kobiety kochamy błyskotki. Te tworzone przez Beller są niezwykle delikatne i subtelne. Choć marka istnieje stosunkowo niedługo, zdążyła już zaskarbić sobie serca wielu fanek. Nic w tym dziwnego, biżuteria Beller to synonim elegancji, luksusu i minimalizmu.

marka Beller

Nowe kolek­cje:

One Sto­ne” to kwin­te­sen­cja kobie­co­ści! Dłu­gie kol­czy­ki, ory­gi­nal­ne pier­ścion­ki, mini­ma­li­stycz­ne naszyj­ni­ki i ele­ganc­kie bran­so­le­ty ozdo­bio­ne tur­ma­li­nem o naj­wyż­szej czy­sto­ści, osa­dzo­nym w suro­wych geo­me­trycz­nych for­mach. W poprzed­nim sezo­nie mar­ka BELLER zachwy­ci­ła kolek­cją z dia­men­ta­mi, teraz wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty biżu­te­rię z kolej­nym kamie­niem szla­chet­nym. Tym razem są to różo­wy oraz zie­lo­ny tur­ma­lin sym­bo­li­zu­ją­ce przy­jaźń, miłość i przy­cią­ga­ją­ce inspi­ra­cje – czy­li to, co naj­waż­niej­sze dla każ­dej miło­śnicz­ki BELLER. Wyjąt­ko­wy kolor kamie­nia nada­je biżu­te­rii lek­ko­ści i spra­wia, że przy­cią­ga wszyst­kie spoj­rze­nia. Wie­rzy się, że kamie­nie te uspo­ka­ja­ją, oczysz­cza­ją, wzmac­nia­ją i poma­ga­ją w odczu­wa­niu rado­ści.

Kolek­cja „Bee” to zde­cy­do­wa­ny must have każ­dej sty­lo­wej kobie­ty. Biżu­te­ria inspi­ro­wa­na świa­tem natu­ry, bazu­ją­ca na moty­wach psz­cze­lar­skich to hit tego sezo­nu. Mar­ka BELLER była jed­ną z pierw­szych na ryn­ku pol­skiej mody, któ­ra stwo­rzy­ła biżu­te­rię ozdo­bio­ną pla­stra­mi mio­du. Naszyj­ni­ki, pier­ścion­ki i kol­czy­ki ręcz­nie wyko­na­ne z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ozdo­bio­ne dia­men­ta­mi o czy­sto­ści VVS i bar­wie D‑F doda­dzą bla­sku każ­dej sty­li­za­cji. Mimo mini­ma­li­stycz­nej for­my, cha­rak­te­ry­stycz­nej dla mar­ki.

Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. „Boho” to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge i nutą roman­ty­zmu. Powie­wa­ją­ce na wie­trze dłu­gie kol­czy­ki i błysz­czą­ce w słoń­cu bran­so­let­ki wyko­na­ne ręcz­nie z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ocza­ru­ją każ­dą kobie­tę. Są one na tyle uni­wer­sal­ne, że moż­na je dowol­nie łączyć z inny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Zako­cha­ją się w nich wszyst­kie oso­by uwiel­bia­ją­ce bawić się modą.

marka Beller, nowa kolekcja beller

naszyjnik Beller

6m

kolczyki Beller

5m

4m

3m

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej
ModaMust have

MEDALIONY - biżuteryjny must have jesieni

Wszy­scy osza­le­li­śmy na ich punk­cie. Pasu­ją zarów­no do ele­ganc­kich sty­li­za­cji jak i do t‑shirtu czy over­si­zo­we­go swe­tra. Doda­ją „tego cze­goś” zwy­kłej sty­li­za­cji – są ponad­cza­so­we i przy­cią­ga­ją wzrok. Nie waż­ne, czy mniej­sze, gra­we­ro­wa­ne lub te…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *