Prezentacja nowych kolekcji biżuterii Beller

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

Dzi­siaj w show­ro­omie pol­skiej mar­ki biżu­te­ryj­nej Bel­ler odby­ła się pre­zen­ta­cja nowych kolek­cji. Redak­cji VERS-24 nie mogło na niej zabrak­nąć! Jak wszyst­kie kobie­ty kocha­my bły­skot­ki. Te two­rzo­ne przez Bel­ler są nie­zwy­kle deli­kat­ne i sub­tel­ne. Choć mar­ka ist­nie­je sto­sun­ko­wo nie­dłu­go, zdą­ży­ła już zaskar­bić sobie ser­ca wie­lu fanek. Nic w tym dziw­ne­go, biżu­te­ria Bel­ler to syno­nim ele­gan­cji, luk­su­su i mini­ma­li­zmu.

1m

Nowe kolek­cje:

One Sto­ne” to kwin­te­sen­cja kobie­co­ści! Dłu­gie kol­czy­ki, ory­gi­nal­ne pier­ścion­ki, mini­ma­li­stycz­ne naszyj­ni­ki i ele­ganc­kie bran­so­le­ty ozdo­bio­ne tur­ma­li­nem o naj­wyż­szej czy­sto­ści, osa­dzo­nym w suro­wych geo­me­trycz­nych for­mach. W poprzed­nim sezo­nie mar­ka BELLER zachwy­ci­ła kolek­cją z dia­men­ta­mi, teraz wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty biżu­te­rię z kolej­nym kamie­niem szla­chet­nym. Tym razem są to różo­wy oraz zie­lo­ny tur­ma­lin sym­bo­li­zu­ją­ce przy­jaźń, miłość i przy­cią­ga­ją­ce inspi­ra­cje – czy­li to, co naj­waż­niej­sze dla każ­dej miło­śnicz­ki BELLER. Wyjąt­ko­wy kolor kamie­nia nada­je biżu­te­rii lek­ko­ści i spra­wia, że przy­cią­ga wszyst­kie spoj­rze­nia. Wie­rzy się, że kamie­nie te uspo­ka­ja­ją, oczysz­cza­ją, wzmac­nia­ją i poma­ga­ją w odczu­wa­niu rado­ści.

Kolek­cja „Bee” to zde­cy­do­wa­ny must have każ­dej sty­lo­wej kobie­ty. Biżu­te­ria inspi­ro­wa­na świa­tem natu­ry, bazu­ją­ca na moty­wach psz­cze­lar­skich to hit tego sezo­nu. Mar­ka BELLER była jed­ną z pierw­szych na ryn­ku pol­skiej mody, któ­ra stwo­rzy­ła biżu­te­rię ozdo­bio­ną pla­stra­mi mio­du. Naszyj­ni­ki, pier­ścion­ki i kol­czy­ki ręcz­nie wyko­na­ne z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ozdo­bio­ne dia­men­ta­mi o czy­sto­ści VVS i bar­wie D-F doda­dzą bla­sku każ­dej sty­li­za­cji. Mimo mini­ma­li­stycz­nej for­my, cha­rak­te­ry­stycz­nej dla mar­ki.

Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. „Boho” to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge i nutą roman­ty­zmu. Powie­wa­ją­ce na wie­trze dłu­gie kol­czy­ki i błysz­czą­ce w słoń­cu bran­so­let­ki wyko­na­ne ręcz­nie z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta ocza­ru­ją każ­dą kobie­tę. Są one na tyle uni­wer­sal­ne, że moż­na je dowol­nie łączyć z inny­mi ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Zako­cha­ją się w nich wszyst­kie oso­by uwiel­bia­ją­ce bawić się modą.

2mbw

8m

6m

7m

5m

4m

3m

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
Komentarze

komen­ta­rzy