ModaNewsroom

Home Wear: wybór redakcji VERS-24

62ad777da67f934cb88ba86efd52c27d

Dom to miej­sce w któ­rym po dniu cięż­kiej pra­cy możesz zdjąć z sie­bie sztyw­ne, ele­ganc­kie ubra­nie, zjeść lek­ko­straw­ną kola­cję, włą­czyć spo­koj­ną, relak­su­ją­cą muzy­kę oraz wyle­gi­wać się z lap­to­pem w swo­im naj­wy­god­niej­szym łóż­ku na świe­cie.

Twój strój jest w tym momen­cie fla­go­wym ele­men­tem two­jej ostat­niej czę­ści dnia. Nie pozwól aby nie­od­po­wied­ni znisz­czył Ci ten moment. Nie­ste­ty wie­le kobiet zapo­mi­na o tym małym ale jak­że waż­nym szcze­gó­le i ogra­ni­cza się do wytar­tych dre­sów oraz za dużej koszul­ki skra­dzio­nej z sza­fy swo­je­go chło­pa­ka. Ty sta­raj się do nich nie nale­żeć, kobie­ta prze­cież cały dzień może wyglą­dać i czuć się pięk­nie. Wystar­czy tyl­ko rozej­rzeć się po skle­pach, któ­re pro­po­nu­ją wła­śnie takie ubra­nia.

Oprócz dobre­go samo­po­czu­cia waż­ny jest też sen. Każ­dej nocy kła­dzie­my się spać po to aby zre­ge­ne­ro­wać siły. To wła­śnie dzię­ki nie­mu mamy siły funk­cjo­no­wać cały dzień. Co zro­bić, aby mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści snu? Oprócz przy­go­to­wa­nia miej­sca wypo­czyn­ku, wywie­trze­nia poko­ju i wcze­snej kola­cji powin­ni­śmy zadbać o to, w czym będzie­my kłaść się do łóz­ka. Mię­dzy inny­mi od ubio­ru zale­ży to czy się wyśpi­my czy nie.

Nasze home wear powin­no być wyko­na­ne z mięk­kie­go mate­ria­łu tak, żeby nie ogra­ni­cza­ło naszych ruchów w trak­cie snu, bez żad­nych twar­dych dodat­ków i naszy­wek, któ­re zosta­wi­ły­by odci­ski na cie­le oraz wystar­cza­ją­co mod­ne żebyś czu­ła się pięk­nie.

Vers-24 zadbało o to, żebyś dostała dawkę inspiracji i rzuciła w kąt za duże koszulki swojego chłopaka tylko zaskoczyła go swoim pięknym i kobiecym home wear. Pamiętaj: domowo też znaczy pięknie!

1m

Piża­ma – H&M / Swe­ter – OYSHO / Kap­cie – OYSHO / Opa­ska – OYSHO 6m

Swe­ter z gol­fem – OYSHO / Koron­ko­we szor­ty – ZARA HOME / Spodnie z leją­cej tka­ni­ny – ZARA HOME / Opa­ska – ZARA HOME / Kap­cie – OYSHO

5m

T‑shirt – TOPSHOP / Spodnie w krop­ki – H&M / Piża­ma z szor­ta­mi – H&M / Kap­cie – NEW LOOK Blu­za z usza­mi – OYSHO

4m

Sukien­ka z kasz­mi­ru – TOPSHOP Koszu­la – OYSHO / T‑shirt w serek – ZARA HOME / Szla­frok w kra­tę – OYSHO / Kap­cie – OYSHO

3m

weter – Robo­ty Ręcz­ne / Koszu­la noc­na – OYSHO / Skar­pe­ty – H&M /
Podom­ka – OYSHO

2m

Spodnie – ZARA HOME / Kar­di­gan – OYSHO / Skar­pet­ki – OYSHO / Opa­ska – ZARA HOME / Kap­cie – OYSHO

Wybór: Ola Kowal­ska

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

For Vers-24, War­saw

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *