BUDGET OR LUXE: MODA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Tekst: Vers-24
Wybór: Ola Kowal­ska

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na nią nie stać. Jeże­li wiesz, o czym mówi­my, nowa seria arty­ku­łów na Vers-24 jest spe­cjal­nie dla Cie­bie. Wybie­ra­my naj­mod­niej­sze ubra­nia oraz dodat­ki a następ­nie szu­ka­my ich odpo­wied­ni­ków w bar­dziej przy­stęp­nych ceno­wo skle­pach. Oczy­wi­ście, nie wszyst­ko da się zastą­pić tań­szym mode­lem, dla­te­go wybie­ra­my tyl­ko takie przy­pad­ki, gdzie wygląd i jakość za bar­dzo nie odbie­ga­ją od droż­szej wer­sji. Umie­jęt­ność eko­no­micz­ne­go łącze­nia tego co tań­sze i mod­ne wraz z kupo­wa­niem wyłącz­nie szcze­gól­nych mar­ko­wych pro­duk­tów jest teraz nie­zwy­kle tren­dy. Mamy więc dobrą wia­do­mość, dla wszyst­kich dziew­czyn, któ­re z uwa­gą śle­dzą bie­żą­ce kolek­cje dyk­ta­to­rów świa­ta mody – nie musi­cie rezy­gno­wać z marzeń. Może­cie wyglą­dać jak dziew­czy­ny z wybie­gów, ubie­ra­jąc się w przy­stęp­nych skle­pach. Z Vers-24 dowie­cie się jak kupo­wać aby osią­gnąć ten efekt.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…
Komentarze

komen­ta­rzy