ModaMust have

Sezon na golf

Trud­no mówić o wiel­kim powro­cie gol­fów w sezo­nie zimo­wym 2016, bo ten ele­ment kobie­cej (choć rów­nież męskiej!) gar­de­ro­by, począw­szy od wie­ku XIX aż po dziś, świę­ci trium­fy popu­lar­no­ści, zwłasz­cza gdy nad­cho­dzi jesien­na i zimo­wa pora. Szcze­gól­nie istot­ny jest dla miło­śni­czek mini­ma­li­zmu i kla­sy­ki oraz uni­wer­sal­nych sty­li­za­cji z gol­fem wła­śnie w roli głów­nej. Styl w duchu nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go norm­co­re dosko­na­le defi­niu­ją luź­ne gol­fy w połą­cze­niu z sze­ro­ki­mi spodnia­mi, w jed­no­li­tej i sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce, bo wła­śnie takie zachwy­ca­ją naj­bar­dziej. Golf jest też bazą do stwo­rze­nia bar­dziej roz­bu­do­wa­nych, war­stwo­wych sty­li­za­cji, wzbo­ga­co­nych np. o dłu­gie kami­zel­ki, dżin­sy, ołów­ko­we spód­ni­ce z zamszu lub po pro­stu over­si­ze­owe pudeł­ko­we płasz­cze. Pro­ste gol­fy war­to zesta­wiać z bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­mi faso­na­mi, tak jak zro­bi­li to spe­cja­li­ści mar­ki J.Crew, łącząc dopa­so­wa­ne gol­fy z roz­cię­ty­mi spód­ni­ca­mi z fine­zyj­nie zawią­za­ny­mi kokar­da­mi u nasa­dy. Oni wła­śnie zain­spi­ro­wa­li nas do prze­ła­ma­nia kla­sy­ki kolo­ry­stycz­nej i wybra­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych w tym wypad­ku kolo­rów. Golf w odcie­niu kanar­ko­wej żół­ci lub fla­min­go­we­go różu? Dosko­na­ły pomysł na zin­ter­pre­to­wa­nie uni­wer­sal­ne­go ubra­nia według obo­wią­zu­ją­cych tren­dów i moc­nych, ener­ge­ty­zu­ją­cych kolo­rów!

J.Crew MERINO TURTLENECK SWEATER WITH RIBBED SLEEVES 89,90 USD

J.Crew MERINO TURTLENECK SWEATER WITH RIBBED SLEEVES 89,90 USD

J.Crew TURTLENECK SWEATER WITH NOTCHED HEM 118 USD

J.Crew TURTLENECK SWEATER WITH NOTCHED HEM 118 USD

 

lefashion.com 1

ASOS Ribbed Jumper With Roll Neck And Split Cuff Detail 32.35 EUR

ASOS Rib­bed Jum­per With Roll Neck And Split Cuff Deta­il 32.35 EUR

BALENCIAGA Silk turtleneck sweater 465 EUR

BALENCIAGA Silk tur­tle­neck swe­ater 465 EUR

http-__hanna.elle.se

h&m Sweter z kaszmirem 229,00 PLN

H&M Swe­ter z kasz­mi­rem 229 PLN

H&M Golf z weąny merynosowej 149,90 PLN

H&M Golf z weą­ny mery­no­so­wej 149,90 PLN

lefashion.com

Unif High Neck Reese Jumper With Retro Round Zip Pull 91.18 EUR

Unif High Neck Reese Jum­per With Retro Round Zip Pull 91.18 EUR

ZARA SWETER Z GOLFEM 89,90 PLN

ZARA SWETER Z GOLFEM 89,90 PLN

tk-things-to-stop-putting-off-in-2016-1587668-1449583909.640x0c

Tekst: Anna Jan­kow­ska

 

For Vers-24, War­saw

_____

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
  Więcej
  ModaTrendy

  Lime green - najgorętszy trend jesieni

  Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
  Więcej
  ModaTrendy

  Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

  Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *