Sezon na golf

Tekst: Anna Jan­kow­ska

http-__victoriatornegren.se

Trud­no mówić o wiel­kim powro­cie gol­fów w sezo­nie zimo­wym 2016, bo ten ele­ment kobie­cej (choć rów­nież męskiej!) gar­de­ro­by, począw­szy od wie­ku XIX aż po dziś, świę­ci trium­fy popu­lar­no­ści, zwłasz­cza gdy nad­cho­dzi jesien­na i zimo­wa pora. Szcze­gól­nie istot­ny jest dla miło­śni­czek mini­ma­li­zmu i kla­sy­ki oraz uni­wer­sal­nych sty­li­za­cji z gol­fem wła­śnie w roli głów­nej. Styl w duchu nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go norm­co­re dosko­na­le defi­niu­ją luź­ne gol­fy w połą­cze­niu z sze­ro­ki­mi spodnia­mi, w jed­no­li­tej i sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce, bo wła­śnie takie zachwy­ca­ją naj­bar­dziej. Golf jest też bazą do stwo­rze­nia bar­dziej roz­bu­do­wa­nych, war­stwo­wych sty­li­za­cji, wzbo­ga­co­nych np. o dłu­gie kami­zel­ki, dżin­sy, ołów­ko­we spód­ni­ce z zamszu lub po pro­stu over­si­ze­owe pudeł­ko­we płasz­cze. Pro­ste gol­fy war­to zesta­wiać z bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­mi faso­na­mi, tak jak zro­bi­li to spe­cja­li­ści mar­ki J.Crew, łącząc dopa­so­wa­ne gol­fy z roz­cię­ty­mi spód­ni­ca­mi z fine­zyj­nie zawią­za­ny­mi kokar­da­mi u nasa­dy. Oni wła­śnie zain­spi­ro­wa­li nas do prze­ła­ma­nia kla­sy­ki kolo­ry­stycz­nej i wybra­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych w tym wypad­ku kolo­rów. Golf w odcie­niu kanar­ko­wej żół­ci lub fla­min­go­we­go różu? Dosko­na­ły pomysł na zin­ter­pre­to­wa­nie uni­wer­sal­ne­go ubra­nia według obo­wią­zu­ją­cych tren­dów i moc­nych, ener­ge­ty­zu­ją­cych kolo­rów!

J.Crew MERINO TURTLENECK SWEATER WITH RIBBED SLEEVES 89,90 USD

J.Crew MERINO TURTLENECK SWEATER WITH RIBBED SLEEVES 89,90 USD

J.Crew TURTLENECK SWEATER WITH NOTCHED HEM 118 USD

J.Crew TURTLENECK SWEATER WITH NOTCHED HEM 118 USD

 

lefashion.com 1

ASOS Ribbed Jumper With Roll Neck And Split Cuff Detail  32.35 EUR

ASOS Rib­bed Jum­per With Roll Neck And Split Cuff Deta­il 32.35 EUR

BALENCIAGA Silk turtleneck sweater 465 EUR

BALENCIAGA Silk tur­tle­neck swe­ater 465 EUR

http-__hanna.elle.se

h&m Sweter z kaszmirem 229,00 PLN

H&M Swe­ter z kasz­mi­rem 229 PLN

H&M Golf z weąny merynosowej 149,90 PLN

H&M Golf z weą­ny mery­no­so­wej 149,90 PLN

lefashion.com

Unif High Neck Reese Jumper With Retro Round Zip Pull  91.18 EUR

Unif High Neck Reese Jum­per With Retro Round Zip Pull 91.18 EUR

ZARA SWETER Z GOLFEM  89,90 PLN

ZARA SWETER Z GOLFEM 89,90 PLN

tk-things-to-stop-putting-off-in-2016-1587668-1449583909.640x0c

Zdję­cia: zara.com, hm.com, asos.com, lefashion.com,
victoriatornegren.se, hanna.elle.se, net-a-porter.com, jcrew.com

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
LANBERRY. NOWA GENERACJA WOJOWNICZEK!
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy