ModaMust have

Pomysł na prezent: MAKO, skórzane akcesoria dla najbardziej wymagających

W kolekcji marki znajdziecie torby i buty o prostym, minimalistycznym fasonie, surowo wykończone, których siłą jest przede wszystkim dbałość o detal i solidne wykonanie. Torby i pokrowce, wykonane z bydlęcej skóry, są wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku. MAKO to dodatki ponad sezonami i krótkotrwałymi modami, za to dzięki swojemu uniwersalizmowi i jakości będą nam służyć latami.

09m

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MAKO jest wyjąt­ko­wa skó­ra, któ­rą spe­cjal­nie dla mar­ki pro­du­ku­ją trzy spraw­dzo­ne, wło­skie gar­bar­nie. Wie­lo­eta­po­wy pro­ces obrób­ki i far­bo­wa­nia spra­wia, że jest ona wyjąt­ko­wo mięk­ka i przy­jem­na w doty­ku. I co naj­waż­niej­sze, pięk­nie się sta­rze­je. Jest jak wino – im star­sza tym lep­sza!

Tor­by MAKO robio­ne są ręcz­nie przez pol­skich mistrzów kalet­nic­twa. Pro­du­cen­ci bają o deta­le i wykoń­cze­nia, bo dobra tor­ba powin­na słu­żyć przez lata!


pokrowiec Mako pokrowiec Mako

portfel damski MAKO
szary etui MAKO

Regu­lar­nie MAKO przed­sta­wia swo­je kolek­cje na naj­waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach mody, m.in. pod­czas kul­to­we­go Bread&Butter w Ber­li­nie, VISION w Kopen­ha­dze czy GDS w Dus­sel­dor­fie. Tor­by i buty MAKO dostęp­ne są w euro­pej­skich buti­kach, m.in. w Ber­li­nie, Hel­sin­kach, Mona­chium i Kopen­ha­dze.


torba Mako torebka mako

duża torebka

Czas na świąteczne zamówienia! Wszystkie projekty dostępne są w butiku:
www.mako-store.pl (wysyłka kurierska gratis!
Wymarzony prezent dostaniecie w 3 dni)

MAKO skórzane akcesoria

MAKO skórzane akcesoria

Tekst: VERS-24/ma­te­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: 
Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
www.mako-store.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

Nowa kolek­cja MAKO inspi­ro­wa­na jest uli­ca­mi Pary­ża – mięk­kie for­my tore­bek, zadzior­ne bot­ki czy uro­cze mini-kufer­ki to sub­tel­ny flirt mar­ki ze sty­lem retro. W kolek­cji poza ponad­cza­so­wą czer­nią i mod­ną na wybie­gach bie­lą poja­wia się…
Więcej
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wio­sny?…
Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *