ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

01

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki.

Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce prze­strzeń to jego znak roz­po­znaw­czy. Stąd pomysł zamó­wie­nia nowe­go mate­ria­łu, stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla La Manii. Pasy mię­si­ste­go czar­ne­go welu­ru wystę­pu­ją na prze­mian z cien­kim, prze­zro­czy­stym szy­fo­nem. Powsta­ła ide­al­na tka­ni­na dedy­ko­wa­na mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­tom.

Kolek­cja na sezon Wiosna/Lato 2016 opar­ta jest na czy­stych, regu­lar­nych, nowo­cze­snych cię­ciach, któ­re są już cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki. ‎ Obok kla­sycz­nych kolo­rów poja­wia się ogni­sta czer­wień i deli­kat­ny róż.  Sezon Wiosna/Lato 2016 to nowo­cze­sne kom­bi­ne­zo­ny, będą­ce ide­al­ną alter­na­ty­wą dla sukien­ki. Zwiew­ne, deli­kat­ne  pły­ną­ce w ruchu suk­nie, pod­kre­śla­ją­ce zmy­sło­wą kobie­cą figu­rę. Ręcz­nie wyszy­wa­ne ele­men­ty pozwa­la­ją­ce na two­rze­nie kre­acji semi – coutu­re oraz czy­ste ponad­cza­so­we syl­wet­ki.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Newsroom

La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

„Zapach La Manii jest wybit­nie kobie­cy –  prze­ci­wień­stwo popu­lar­nych dziś per­fum uni­seks. Wyra­zi­sty, kuszą­cy, zmy­sło­wy. Zosta­je w pamię­ci na dłu­go. Przy­po­mi­na mi zapach poka­zów Hau­te Coutu­re w Pary­żu, nie­zwy­kłe, aro­ma­tycz­ne fran­cu­skie per­fu­me­rie oraz atmos­fe­rę Bel­le Épo­que” Joan­na…
Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­­ta- Joan­na Prze­­ta­­kie­­wicz- nie…
Więcej
ModaNewsroom

La Mania - wiosna/lato 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Wczo­raj­sze­go wie­czo­ru, w war­szaw­skim Soho Fac­to­ry, odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji La Mania, zapro­jek­to­wa­nej przez kre­ator­kę mar­ki – Joan­nę Prze­ta­kie­wicz, pokaz wyre­ży­se­ro­wa­ła Kata­rzy­na Soko­łow­ska, któ­ra zadba­ła o odpo­wied­nią opra­wę,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *