La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
01

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki.

Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce prze­strzeń to jego znak roz­po­znaw­czy. Stąd pomysł zamó­wie­nia nowe­go mate­ria­łu, stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla La Manii. Pasy mię­si­ste­go czar­ne­go welu­ru wystę­pu­ją na prze­mian z cien­kim, prze­zro­czy­stym szy­fo­nem. Powsta­ła ide­al­na tka­ni­na dedy­ko­wa­na mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­tom.

Kolek­cja na sezon Wiosna/Lato 2016 opar­ta jest na czy­stych, regu­lar­nych, nowo­cze­snych cię­ciach, któ­re są już cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki. ‎ Obok kla­sycz­nych kolo­rów poja­wia się ogni­sta czer­wień i deli­kat­ny róż.  Sezon Wiosna/Lato 2016 to nowo­cze­sne kom­bi­ne­zo­ny, będą­ce ide­al­ną alter­na­ty­wą dla sukien­ki. Zwiew­ne, deli­kat­ne  pły­ną­ce w ruchu suk­nie, pod­kre­śla­ją­ce zmy­sło­wą kobie­cą figu­rę. Ręcz­nie wyszy­wa­ne ele­men­ty pozwa­la­ją­ce na two­rze­nie kre­acji semi – coutu­re oraz czy­ste ponad­cza­so­we syl­wet­ki.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Top 10 filmów o miłości na wieczór
Vers24 czyta, czyli krótko o tym, co czytamyKomentarze

komen­ta­rzy