Złota zasada

Mood Jewellery KOLCZYK KOŁO 150.00 PLN

Mood Jewel­le­ry KOLCZYK KOŁO 150.00 PLN

Co powie­cie na połą­cze­nie szla­chet­ne­go zło­ta i pro­stych kon­struk­cji pod posta­cią mini­ma­li­stycz­nej biżu­te­rii? Dziś zupeł­nie pro­ste ozdo­by mają prze­wa­gę nad boga­to zdo­bio­ną i wyszu­ka­ną w for­mie biżu­te­rią, choć i one nie są wca­le pozba­wio­ne fine­zji! Dosko­na­łym przy­kła­dem pro­stej, acz efek­tyw­nej for­my są pro­jek­ty pol­skiej mar­ki Bel­ler, takie jak cho­ciaż­by bran­so­let­ka z ele­men­ta­mi w kształ­cie pla­strów mio­du o wdzięcz­nej nazwie Bee. Dla wiel­bi­cie­li kosmicz­nych moty­wów grat­ka od Mood Jewel­le­ry – naszyj­nik na łań­cusz­ku z drob­nych oczek z cha­rak­te­ry­stycz­nym kobal­to­wym kamie­niem, oraz od mar­ki Kolo­nia 12 (jej zało­ży­ciel­ką jest autor­ka blo­ga Jestem Kasia!), wraz z pro­jek­tem zło­tych kol­czy­ków z pół­księ­ży­ca­mi umiesz­czo­nym na zagię­tych łukach. Zwo­len­nicz­kom mniej for­mal­ne­go desi­gnu pole­ca­my biżu­te­rię na kolo­ro­wo – oka­zu­je się, że połą­cze­nie czy­ste­go zło­ta z kolo­ro­wy­mi kamie­nia­mi lub kora­li­ka­mi to roz­wią­za­nie nie tyl­ko dla naj­młod­szych fashio­ni­stek, ale też dla doj­rza­łych miło­śni­czek mody. Choć z pozo­ru to prze­ci­wień­stwa się przy­cią­ga­ją, pro­stą biżu­te­rię zakła­daj do mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cji, zarów­no tych ele­ganc­kich, jak i pozor­nie nie­dba­łych w duchu norm­co­re.

Mood jewellery NASZYJNIK Z ZAWIESZK§ GWIAZDK§ I SZAFIREM 175.00 zą

Mood jewel­le­ry NASZYJNIK Z ZAWIESZKĄ GWIAZDKĄ I SZAFIREM 175.00 PLN

kolonia 12 KOLCZYK #KSI®ĹYC 99 zl

Kolo­nia 12 KOLCZYK #KSIĘŻYC 99.00 PLN

Jagg Jewels Bransoletka na ąašcuszku 195,00 zą

Jagg Jewels Bran­so­let­ka na łań­cusz­ku 195.00 PLN

Isabela Rocca NASZYJNIK V 14KT 550,00 zą

Isa­be­la Roc­ca NASZYJNIK V 14KT 550.00 PLN

Beller Bee Ząoty Pierėcionek NÝ 2 cena 590,00 zą

Bel­ler Bee Zło­ty Pier­ścio­nek 590.00 PLN

Apart NASZYJNIK Z ĹŗĚTEGO ZĚOTA Z BRYLANTEM 699 zl

Apart NASZYJNIK Z BRYLANTEM 699.00 PLN

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy