ModaNewsroom

Kolory roku 2016 według Pantone

Przychodzi taki czas, w którym Instytut Pantone tradycyjnie wybiera kolor, który będzie przewodni w następnym roku. Tym razem zamiast zdecydować się wyłącznie na jeden z palety, postanowiono ogłosić, że kolorami roku 2016 będą Rose Quartz i Serenity. Z tej okazji warto przyjrzeć się bliżej zarówno wybranym, na razie tajemniczo brzmiącym kolorom, jak i dowiedzieć się czym jest sam instytut.

pantone 2

Co to jest Pan­to­ne? 

To reno­mo­wa­na i zna­na w bran­ży poli­gra­ficz­nej ame­ry­kań­ska fir­ma, któ­ra zaczę­ła two­rzyć wła­sne wzor­ni­ki kolo­rów, któ­rych już się nie mie­sza, bo sta­no­wią samo­dziel­ny kolor.

Jakiś czas temu Insty­tut roz­po­czął corocz­ne typo­wa­nie tak zwa­ne­go kolo­ru roku. Nie jest to jed­nak wyssa­nym z pal­ca, kolej­nym umow­nym widzi­mi­się, a ana­li­zą opar­tą na cią­głym bada­niu ryn­ku modo­we­go oraz śle­dze­niem sze­ro­ko poję­te­go świa­to­we­go desi­gnu.

pantone 3

A czym są Rose Quartz i Sere­ni­ty? 

Nazwy wyty­po­wa­nych w tym roku kolo­rów brzmią zarów­no pięk­nie, jak i tajem­ni­czo, co muszę przy­znać, dobrze obra­zu­je to, jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da­ją.

Rose Quartz to nic inne­go, jak kolor kwar­cu – wyble­dzo­ny róż, któ­ry dosko­na­le łączy się z dru­gim z wybra­nych – Sere­ni­ty. Jako, że z angiel­skie­go sło­wo to ozna­cza spo­kój umy­słu, czy pogo­dę ducha, nie powin­no dzi­wić, że za tajem­ni­czym sło­wem kry­je się spo­koj­ny, rów­nież bla­dy odcień nie­bie­skie­go. Tego­rocz­ną cie­ka­wost­ką jest jed­nak połą­cze­nie tych dwu kolo­rów, oraz to, że zmie­sza­ne w posta­ci gra­dien­tu odtwa­rza­ją wygląd barw nie­ba pod­czas zacho­du słoń­ca.

Redak­cja Vers24 z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na wio­sen­no-let­nie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów z uży­ciem wska­za­nych przez insty­tut kolo­rów, oraz na ich cie­ka­we połą­cze­nia. Śmia­ło moż­na uznać, że w przy­szłym sezo­nie będzie z cze­go wybie­rać!

Tekst: Kari­na Kubac­ka
Zdję­cia: pantone.com

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *