ModaTrendy

Romantyczne ozdoby do włosów dla panny młodej

Nowy rok to początek nowego sezonu ślubnego i czas, w którym z pewnością wiele kobiet planuje swoje wesele. To nic, że do wiosny jeszcze trochę czasu, bo ślubne przygotowania należy rozpocząć o wiele wcześniej – w szczególności zainspirować się sukniami, makijażem czy najmodniejszymi fryzurami. Vers-24 spieszy Wam z pomocą, dlatego nasza redakcja przygotowała dla wszystkich tegorocznych panien młodych przegląd niezwykłych, romantycznych ozdób do włosów.

Wśród pol­skich marek naj­pięk­niej­sze ślub­ne ozdo­by do wło­sów znaj­dzie­cie u Deco­lo­ve Jest wśród nich deli­kat­na ple­cio­na ozdo­ba z mosięż­nych list­ków lau­ro­wych, inspi­ro­wa­na kró­lew­ski­mi nakry­cia­mi gło­wy w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie. Może­cie zawią­zać ją na zło­tym sznu­recz­ku, atła­so­wej wstąż­ce w dowol­nym kolo­rze bądź wpiąć za pomo­cą wsu­wek. Jest gięt­ka i pla­stycz­na, dzię­ki cze­mu świet­nie trzy­ma się we wło­sach. Oprócz wpi­na­nych ozdób, świet­ną pro­po­zy­cją będzie rów­nie deli­kat­ny i nie­re­gu­lar­ny ręcz­nie ple­cio­ny wia­nek  ze szkla­nych kora­li­ków inspi­ro­wa­nych płat­ka­mi śnie­gu, zawią­zy­wa­ny na atła­so­wą wstąż­kę, zło­ty bądź srebr­ny sznu­re­czek. Wia­nek dostęp­ny jest zarów­no w kolo­rze zło­tym jak i srebr­nym.

Nie­zwy­kła, ręcz­nie wyko­na­na, sub­tel­na i deli­kat­na opa­ska ślub­na wią­za­na wstąż­ką z pięk­nym zdo­bie­niem jest dostęp­na w skle­pie Ecar­la. Jest bar­dzo ele­ganc­ka, a jed­no­cze­śnie wygod­na- pięk­nie pre­zen­tu­je się z welo­nem, ale świet­nie będzie kom­po­no­wać się rów­nież z każ­dym rodza­jem suk­ni ślub­nej, doda­jąc Pan­nie Mło­dej nie­sa­mo­wi­te­go bla­sku i spra­wi, że będziesz czu­ła się w tym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo.

Pięk­ne, ślub­ne ozdo­by do wło­sów znaj­dzie­cie rów­nież na stro­nie ASOS, wśród któ­rych wypa­trzy­ły­śmy spin­kę do wło­sów z różo­wy­mi per­ła­mi mar­ki Love­Rocks Lon­don.

Wśród pro­jek­tan­tów naj­pięk­niej­sze ozdo­by do wło­sów to te pro­jek­tu Jen­ni­fer Behr. Poko­cha­ły je gwiaz­dy, m.in Emi­ly Blunt. Naj­pięk­niej­sze z nich to zło­ta spin­ka odla­na z pozła­ca­ne­go mosią­dzu w kształ­cie liści z gałąz­ka­mi i zło­tą, tło­czo­ną fak­tu­rą ozdo­bio­na pięk­ny­mi liść­mi i róża­mi. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je ela­stycz­na opa­ska (zapew­ni ide­al­ne dopa­so­wa­nie) z per­ła­mi Sva­row­skie­go, wyko­na­na z dwóch lśnią­cych, deli­kat­nych, pra­wie nie­wi­docz­nych, pozła­ca­nych pasków, z któ­rych każ­da usia­na jest per­ła­mi Swa­ro­vskie­go. Ręcz­nie zdo­bio­ny model opa­ski ‘Cle­men­ti­ne’ z poły­sku­ją­cy­mi krysz­ta­ła­mi Sva­row­skie­go two­rzą­cy­mi wie­niec z kwia­tów, prze­pięk­nie będzie wyglą­dać pod ślub­nym welo­nem, a jej meta­licz­ne zapię­cie zapew­nia sper­so­na­li­zo­wa­ne dopa­so­wa­nie.

Nowo­cze­sna, wyko­na­na ręcz­nie pozła­ca­na tia­ra LELET NY przy­po­mi­na­ją­ca linie gra­ficz­ne ze szki­ców Leonar­da da Vin­ci, ozdo­bio­na sztucz­ny­mi per­ła­mi to jed­na z tych spek­ta­ku­lar­nych ozdób do wło­sów, któ­ra będzie zna­ko­mi­tą alter­na­tyw­ną dla kla­sycz­nych tiar.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy