Moda

JAKI KOSTIUM KĄPIELOWY WYBRAĆ NA ZIMOWY URLOP?

Uwielbiasz podróże dookoła świata i planujesz urlop zimą? Czas zmienić klimat i uzupełnić walizkę o modny kostium kąpielowy, który przyda się na plaży. Tylko jaki i gdzie go znaleźć, kiedy na półkach brakuje asortymentu? Przygotowaliśmy dla Ciebie rozwiązanie!

NAJLEPSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE NA ZIMOWY URLOP

Zakup mod­ne­go kostiu­mu kąpie­lo­we­go zimą może się opła­cać. W mroź­nym sezo­nie naj­le­piej wybór ten potrak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Postaw na jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy mar­ki Feba w nie­bie­skim kolo­rze. Takie pro­ste i kla­sycz­ne roz­wią­za­nie spra­wi, że Twój strój na pla­żę będzie funk­cjo­nal­ny i mod­ny zarów­no w Pol­sce na kry­tym base­nie, jak i w tro­pi­kal­nych kra­jach, a Ty wydasz pie­nią­dze tyl­ko raz.

Fanom nur­ko­wa­nia pole­ca­my jed­no­czę­ścio­wy szma­rag­do­wy kostium kąpie­lo­wy Feba z hafto­wa­nym kwia­tem. Cie­ka­wy design, bo uroz­ma­ico­ny wią­za­niem na sznu­rów­kę spra­wia, że nie może­my przejść obok nie­go obo­jęt­nie.

Ide­al­nym kostiu­mem kąpie­lo­wym wbrew pozo­rom może oka­zać się czar­ny.  Ele­ganc­ki, kla­sycz­ny i w dodat­ku wyszczu­pli. Przy­da się tak­że w Pol­sce, po powro­cie z waka­cji last minu­te. Jeśli jesteś fan­ką zdo­bień i nie masz nic prze­ciw­ko temu, by zasza­leć z modą – wybierz kwie­ci­ste biki­ni. Kobie­cy print, któ­ry doda Ci wdzię­ku.

NA TO ZWRÓĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE KOSTIUMU KĄPIELOWEGO?

Poza kolo­rem i faso­nem kostiu­mu kąpie­lo­we­go zwróć uwa­gę na deta­le. Misecz­ki, któ­re for­mu­ją biust to istot­ny aspekt, mają­cy wpływ na zakup wart ceny. Odpo­wied­nie mode­le nie tyl­ko nada­dzą pier­siom odpo­wied­nie­go kształ­tu, ale rów­nież zapew­nią Ci poczu­cie kom­for­tu pod­czas pły­wa­nia lub jog­gin­gu nad morzem.

FEBA: KOSTIUMY KĄPIELOWE Z MISECZKAMI MUEHLMEIER

Mar­ka Feba od lat współ­pra­cu­je z fir­mą Muehl­me­ier, nie­miec­kim lide­rem w pro­duk­cji inno­wa­cyj­nych kom­po­nen­tów do biu­sto­no­szy. Ich pro­duk­ty testo­wa­ły­śmy w roku 2017. Misecz­ki M‑Bra Cup są lek­kie, szyb­ko schną i pro­fi­lu­ją biust.

Przed gene­ral­nym zaku­pem kostiu­mu kąpie­lo­we­go zapy­taj asy­stent­kę skle­pu o trwa­łość tka­ni­ny, z któ­re­go został wyko­na­ny, a tak­że jej odpor­ność na dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych, chlo­ru i kąpie­li w wodach sol­nych. Pod tym wzglę­dem mar­ka Feba mile nas zasko­czy­ła ☺

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Kola­że: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy