ModaNewsroom

Kampania wiosna-lato 2018 SZYMANSKA

Zapraszam w  podróż do świata piękna i unikatowego designe’u…

 

Kolek­cja ręcz­nie robio­nych swe­trów SZYMANSKA na sezon wio­sna-lato 2018 to podróż dooko­ła świa­ta. Uni­ka­to­wa kolek­cja skła­da się z mode­li, któ­re swo­je nazwy mają zaczerp­nię­te od naj­pięk­niej­szych wysp.  Inspi­ra­cje podró­ża­mi two­rzą splot moty­wów ukła­da­ją­cych się w ory­gi­nal­ne ażu­ro­we wzo­ry.

Etnicz­ne frędz­le, kolo­ro­we sznu­ro­wa­nia, aztec­kie prze­plo­ty wyko­na­ne są z naj­wyż­szej jako­ści włó­czek. Kolek­cja stwo­rzo­na jest z alpa­ki, kasz­mi­ru i dzie­wi­czej weł­ny. Mode­le na lato to jed­nak przede wszyst­kim weł­na z mery­no­sa o uni­ka­to­wych chło­dzą­cych wła­ści­wo­ściach.  Kolek­cja SZYMANSKA to podróż przez deli­kat­ne paste­le, melan­żo­we sza­ro­ści, odcie­nie bie­li po moc­ne let­nie kolo­ry pod­kre­śla­ją­ce opa­le­ni­znę.

Dna kolek­cji SZYMANSKA to zmy­sło­wość i sen­su­al­na kobie­cość. Ażu­ro­we wzo­ry nada­ją syl­wet­ce lek­ko­ści i dają kom­fort prze­wiew­no­ści tak waż­ny wio­sną. Cie­ka­wie wykoń­czo­ne dekol­ty i faso­ny odsła­nia­ją­ce ramio­na odkry­wa­ją naj­pięk­niej­sze ele­men­ty kobie­cej syl­wet­ki. Każ­dy z mode­li jest uni­ka­to­wy w swo­im pro­jek­cie, każ­dy wyko­ny­wa­ny jest ręcz­nie, z dba­ło­ścią o naj­mniej­sze deta­le.

Kolek­cja swe­trów SZYMANSKA to świat ponad­cza­so­we­go pięk­na i sen­su­al­nej kobie­co­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu jest poszu­ki­wa­nie zmy­sło­wej wygo­dy, fascy­na­cja tym, co uni­ka­to­we i nie­po­wta­rzal­ne.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy