ModaTrendy

Co warto kupić na zimowej wyprzedaży? Propozycje, które będziesz nosić także w kolejnym sezonie!

Zimowe wyprzedaże ruszyły na dobre. Jak co sezon, zachęcamy Was do przemyślanych zakupów. Zamiast wydawać pieniędzy na kilka niepotrzebnych rzeczy, lepiej zdecydować się na ubrania i dodatki, które będą służyć nam także w kolejnym sezonie. Zobaczcie nasze propozycje.

Paste­lo­we ubra­nia i dodat­ki

Zara, H&M, Man­go, Pim­kie

Paste­le będą kró­lo­wa­ły w kolej­nym sezo­nie. Na wyprze­da­ży war­to więc szu­kać ubrań i dodat­ków wła­śnie w tych bar­wach. Lilio­wy swe­ter świet­nie spraw­dzi się pod­czas pierw­szych dni wio­sny, pista­cjo­wa mary­nar­ka będzie ide­al­nym uzu­peł­nie­niem wio­sen­nych sty­li­za­cji, a błę­kit­na koszu­la to nie­oce­nio­na kla­sy­ka, któ­ra nigdy nie wycho­dzi z mody.

Wszyst­ko z dżin­su

H&M, H&M, Zara, Mon­ki

Dżins to kolej­ny sil­ny trend nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Jed­nak w dobrej jako­ści spodnie dżin­so­we czy kurt­kę, war­to inwe­sto­wać nie­za­leż­nie od modo­wych ten­den­cji. Co wię­cej, dżin­sy ide­al­nie dopa­so­wa­ne do naszej syl­wet­ki, war­to kupić nawet w kil­ku odcie­niach. Dobrych spodni szu­kaj­cie w skle­pach, któ­re sły­ną ze świet­nej jako­ści dżin­sów (Lee, Wran­gler, Levi’s). Jeśli dys­po­nu­je­cie więk­szym budże­tem, sprawdź­cie tak­że pro­po­zy­cje Acne.

Rozej­rzyj­cie się rów­nież za dżin­so­wy­mi kata­na­mi, szcze­gól­nie w ciem­nych odcie­niach deni­mu. Znaj­dzie­cie je nie­mal w każ­dej sie­ciów­ce.

Trencz

Man­go, Stel­la McCart­ney, MICHAEL LO SORDO, Ware­ho­use

Myśli­cie, że zna­le­zie­nie wio­sen­ne­go tren­cza pod­czas zimo­wych wyprze­da­ży jest nie­moż­li­we? Nic bar­dziej myl­ne­go! Lek­kie płasz­cze czę­sto moż­na upo­lo­wać tak­że pod­czas ostat­niej tury wyprze­da­ży, kie­dy obniż­ki się­ga­ją nawet ‑70%. Pamię­taj­cie, że korzy­sta­jąc z oka­zyj­nej ceny, war­to patrzeć rów­nież na jakość kupo­wa­nej rze­czy. Trencz to okry­cie wierzch­nie, któ­re wio­sną nosi­my nie­mal codzien­nie, więc naj­le­piej posta­wić na tka­ni­nę, na któ­rej nie widać odgnie­ceń. My na pew­no spraw­dzi­my pro­po­zy­cje od Ute­rqüe i Mas­si­mo Dut­ti.

Ceki­ny, prze­zro­czy­sto­ści i koń­ców­ki kar­na­wa­ło­wych kolek­cji

Zara, H&M,  Man­go, Zara

W kolej­nym sezo­nie wie­czo­ro­we kre­acje będzie­my nosić na co dzień. Zapo­wie­dzia­ła to sama Pho­ebe Phi­lo! Dla nas to świet­na wia­do­mość, ponie­waż zimo­we wyprze­da­że obfi­tu­ją w koń­ców­ki kar­na­wa­ło­wych kolek­cji. Prze­świ­tu­ją­ce bluz­ki, pro­ste sukien­ki z koron­ko­wy­mi wykoń­cze­nia­mi, czy jedwab­ne koszu­le – w kolej­nym sezo­nie będą towa­rzy­szy­ły nam od rana do póź­nej nocy. Koniecz­nie rozej­rzyj­cie się za nimi pod­czas zimo­wych wyprze­da­ży.

Kwia­to­wy ogród

Oasis, &Other sto­ries, Zara, Zara

Pamię­taj­cie słyn­ny już cytat z fil­mu „Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy”, w któ­rym gra­na przez Meryl Stre­ep, redak­tor naczel­na pisma Run­way, Miran­da Prie­stly mówi: „ Flo­wers for spring? Gro­und­bre­aking”.

Kwia­to­we prin­ty w wio­sen­no-let­nich kolek­cjach niko­go nie zaska­ku­ją, ale trze­ba przy­znać, że wra­ca­ją co roku jak bume­rang. My w tym sezo­nie będzie­my szu­kać kwia­to­wej sukien­ki w sty­lu vin­ta­ge, z bufia­sty­mi ręka­wa­mi. Na pierw­szą zaku­po­wą desty­na­cję wybie­rze­my second hand’y i skle­py z odzie­żą vin­ta­ge. Pod­czas wyprze­da­ży bez pro­ble­mu znaj­dzie­cie na pew­no toreb­ki i bot­ki z wyha­fto­wa­nym moty­wem kwia­tów, a tak­że sukien­ki we flo­ry­stycz­ne wzo­ry. Świet­nie oży­wią one wio­sen­ną gar­de­ro­bę.

Buty boga­to zdo­bio­ne

&Other sto­ries, Zara, Ber­sh­ka

To nie będzie sezon dla wybred­nych mini­ma­li­stek. Pro­jek­tan­ci w swo­ich kolek­cjach na wiosnę/lato 2018 poka­za­li sze­ro­ki wybór bar­dzo boga­to zdo­bio­nych butów. Pod­czas wyprze­da­ży war­to więc szu­kać bot­ków w sty­lu roc­ko­wym jak z wybie­gu Ale­xan­dra Mcqueen’a, ory­gi­nal­nych bale­rin z paskiem jak u Miu­Miu, czy spor­to­wych butów z deko­ra­cyj­ny­mi apli­ka­cja­mi niczym z kolek­cji Valen­ti­no. Dobra wia­do­mość jest taka, że podob­ne pro­po­zy­cje znaj­dzie­cie w Ute­rqüe, &Other Sto­ries i Zarze.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy