ModaTrendy

Czy można kupić suknię ślubną w sieciówce?

Wybór sukni ślubnej to dla każdej Panny Młodej wyjątkowe przeżycie. Jedne marzą o wystawnych kreacjach z gorsetami, inne stawiają na styl boho, a są i takie, które wybierają klasykę. A czy można kupić suknię ślubną w sieciówce? Specjalnie dla Was przejrzałyśmy oferty popularnych marek i sprawdziłyśmy, czy przyszłe Panny Młode znajdą w nich coś dla siebie.

Poszu­ki­wa­nia suk­ni ślub­nych w sie­ciów­kach roz­po­czę­ły­śmy z pew­nym nie­do­wie­rza­niem. Czy rze­czy­wi­ście jest moż­li­we, aby pod­czas zwy­kłych zaku­pów w cen­trum han­dlo­wych tra­fić na kre­ację, w któ­rej powie­my „tak” ?

Jak się póź­niej oka­za­ło, nasze oba­wy były zupeł­nie nie­słusz­ne. Bar­dzo atrak­cyj­ne pro­po­zy­cje zna­la­zły­śmy zarów­no w skle­pach takich jak H&M, czy Man­go, jak i pod­czas inter­ne­to­wych poszu­ki­wań na Zalan­do, Asos, czy w kolek­cji jed­nej z naszych ulu­bio­nych marek – For Love & Lemons.

W stylu boho

Naj­wię­cej pro­po­zy­cji zna­la­zły­śmy dla fanek sty­lu boho. Jeste­śmy pod wra­że­niem pięk­nych, roman­tycz­nych koro­nek, a o sukien­ce wyszy­wa­nej sto­krot­ka­mi mar­ki For Love & Lemons marzy­my, odkąd tyl­ko ją zoba­czy­ły­śmy. Co nas bar­dzo ucie­szy­ło, to napraw­dę spo­ry wybór. Spo­koj­nie znaj­dzie­my zarów­no dłu­gie suk­nie, jak i krót­sze, bar­dziej dziew­czę­ce. Bo kto powie­dział, że do ślu­bu trze­ba iść w sukien­ce maxi?

Dla miłośniczek klasyki

W sie­ciów­kach uda­ło nam się zna­leźć tak­że spo­ro kla­sycz­nych mode­li. Nie bra­ku­je bar­dzo pro­stych i ele­ganc­kich pro­po­zy­cji o dłu­go­ści midi. Poja­wia­ją się tak­że roman­tycz­ne sukien­ki  z gor­se­ta­mi, a na Zalan­do natra­fi­ły­śmy na posą­go­wą suk­nię do zie­mi, sub­tel­nie odsła­nia­ją­cą ramio­na. Do takich kre­acji wystar­czą bar­dzo pro­ste dodat­ki, aby stwo­rzyć ponad­cza­so­wą ślub­ną sty­li­za­cję. Wszyst­kim przy­szłym Pan­no Mło­dym, któ­re nie mogą zde­cy­do­wać się na styl suk­ni ślub­nej, bar­dzo pole­ca­my kla­sy­kę, któ­ra nigdy nie wycho­dzi z mody. A war­to pamię­tać, że zdję­cia ślub­ne cie­szą nasze oczy przez resz­tę życia.

Plus Size

Bar­dzo moc­no wspie­ra­my ruch Body Posi­ti­ve, pro­mu­ją­cy pięk­no każ­de­go kobie­ce­go cia­ła, nie­za­leż­nie od roz­mia­rów. Tym samym cie­szy­my się, że sie­ciów­ki coraz czę­ściej gło­szą podob­ne war­to­ści. Asos zapro­po­no­wał spe­cjal­ną kolek­cję kre­acji ślub­nych dla Panien Mło­dych w roz­mia­rach więk­szych niż 44.

A Wy zde­cy­do­wa­ły­by­ście się na zakup suk­ni ślub­nej w sie­ciów­ce?

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy