ModaMust have

MUST HAVE WIOSNA 2018

Chociaż w kalendarzu i (co daje się odczuć) na zewnętrz nadal zima, w świecie mody projektanci kuszą nas już cudownymi, wiosennymi kolekcjami. Myślami wracamy do bajecznych pokazów i już mamy ochotę włożyć na siebie kanarkowo-żółtą sukienkę (Carolina Herrera) czy coś fioletowego. Zanim na dobre zaczniemy eksperymentować i bawić się modą, warto skompletować dobrą bazę  – stąd nasz przegląd wiosennych ubrań i akcesoriów, w które z pewnością już warto zainwestować!

Wio­sną do sukie­nek spe­cjal­nie nie trze­ba prze­ko­ny­wać. W sło­necz­ne dni kocha­my je za wygo­dę, ale przede wszyst­kim za to, że pozwa­la­ją nam czuć się kobie­co. W tym sezo­nie zadbaj, by w Two­jej sza­fie zna­la­zła się choć jed­na żół­ta sukien­ka, na przy­kład o dłu­go­ści do poło­wy łyd­ki z wisko­zo­wej tka­ni­ny z koł­nie­rzy­kiem, guzi­ka­mi z przo­du i fan­ta­zyj­ny­mi marsz­cze­nia­mi u góry oraz dłu­gi­mi, balo­nia­sty­mi ręka­wa­mi z man­kie­tem zapi­na­nym na guzik (H&M). Czar­na sukien­ka wio­sną? Dla­cze­go nie! Kie­dy tem­pe­ra­tu­ra wzra­sta wca­le nie musisz rezy­gno­wać z ulu­bio­ne­go kolo­ru – w swo­jej naj­now­szej kolek­cji Zara ma sukien­kę ide­al­ną – luź­ną, dłu­gą z ozdob­ny­mi, kon­tra­sto­wy­mi prze­szy­cia­mi, dłu­gi­mi ręka­wa­mi i okrą­głym dekol­tem. Dodat­ko­wym jej atu­tem jest wią­za­nie w pasie, któ­re pozwa­la na regu­la­cję sze­ro­ko­ści.

MUST HAVE WIOSNA 2018

H&M, ZARA

Tej wio­sny koniecz­nie choć na jakiś czas zapo­mnij o kla­sycz­nych jean­sach. Postaw za to na czar­ne spodnie ze śred­nim sta­nem typu fla­re (Man­go), któ­re świet­nie współ­gra­ją z kla­sycz­ną, over­si­zo­wą mary­nar­ką. War­to zain­we­sto­wać też w skó­rza­ne, pro­ste spodnie z pod­wyż­szo­nym sta­nem i regu­lo­wa­nym paskiem w kolo­rze brą­zu (Man­go). 

MUST HAVE WIOSNA 2018

ZARA, MANGO, MANGO

Pro­ste, skó­rza­ne kurt­ki nigdy nie wycho­dzą z mody. Wie­dzą o tym dosko­na­le pro­jek­tan­ci, dla­te­go w tym sezo­nie pro­po­nu­je­my jasno­brą­zo­wą, skó­rza­ną kurt­kę z wyj­mo­wa­nym paskiem do wią­za­nia w talii z koł­nie­rzem oraz ręka­wa­mi z man­kie­tem na guzik (H&M). Świet­ną alter­na­ty­wą dla kur­tek tej wio­sny będą uwiel­bia­ne przez fashio­nist­ki, dobrze Wam zna­ne over­si­zo­we mary­nar­ki w kra­tę – koniecz­nie w odcie­niu cie­płe­go beżu, z koł­nie­rzem z kla­pa­mi i dwu­rzę­do­wym zapię­ciem na guzi­ki (Zara).

ZARA, H&M

Kom­ple­tu­jąc listę wio­sen­nych must-have nie może­my pomi­nąć tore­bek w odcie­niach brą­zu. W swo­jej kolek­cji prze­pięk­ną tor­bę w odcie­niu tabac­co z poje­dyn­czym uchwy­tem i zło­tym zapię­ciem wewnątrz na magnes ma wło­ski dom mody Max Mara. Nie­zwy­kle poręcz­ny, brą­zo­wy model tor­by z jed­nym uchwy­tem, wyko­na­ny z wło­skiej skó­ry znaj­dzie­cie u Nico Gia­ni, a wer­sja Marel­li to skó­rza­na tor­ba z jedwab­nym sza­li­kiem zapro­jek­to­wa­nym przez Ales­sio Nesi.

Nico Gia­ni, MaxMa­ra, Marel­la

W kwe­stii biżu­te­rii idzie­my na całość. Zło­te kol­czy­ki mają być teraz ogrom­ne i widocz­ne (COS), a naszyj­ni­ki sub­tel­ne i deli­kat­ne (sprawdź­cie koniecz­nie naszyj­nik vin­ta­ge z różą od Asos). Mini­ma­list­ki za to z pew­no­ścią zako­cha­ją się w okrą­głych, asy­me­trycz­nych kol­czy­kach z per­ła­mi (&Other Sto­ries).

& OTHER STORIES, COS, ASOS

Sne­aker­sy już od dobrych kil­ku sezo­nów na dobre wpi­sa­ły się w świa­to­we tren­dy, a w swo­ich kolek­cjach wer­sje spor­to­we­go obu­wia ma już każ­dy sza­no­wa­ny dom mody (Balen­cia­ga, Louis Vuit­ton, Guc­ci). Świet­ną alter­na­ty­wą dla typo­wych, bia­łych teni­só­wek będzie para skó­rza­nych tram­pek na wyso­kiej, kolo­ro­wej pode­szwie od bry­tyj­skie­go pro­jek­tan­ta Pau­la Smi­tha. Jeże­li myśli­cie o kon­tro­wer­syj­nych, skar­pe­to­wych bot­kach świę­cą­cych try­um­fy na wybie­gach Balen­cia­gi, koniecz­nie tej wio­sny pole­ca­my kupić je w odcie­niu nude (EBONIE). Zwo­len­nicz­ki pła­skie­go obu­wia koniecz­nie powin­ny zwró­cić uwa­gę na skó­rza­ne bale­rin­ki w szpic – koniecz­nie czer­wo­ne i na zło­tym obca­sie (Mas­si­mo Dut­ti).

MASSIMO DUTTI, PAUL SMITH, ASOS

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy