ModaNewsroom

Max Mara na wiosnę 2018

Kwintesencja włoskiego szyku i elegancji w minimalistycznym wydaniu – dom mody Max Mara zaprezentował właśnie kolekcję na wiosnę 2018, która jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, dlaczego klienci od lat nieustannie do niego powracają.

Max Mara Pre fall 2018

Płasz­cze Max Mary nigdy nie wycho­dzą z mody. Tym razem obok tra­dy­cyj­ne­go, kasz­mi­ro­we­go płasz­cza 101801 znaj­dzie­my jego prze­pro­jek­to­wa­ną wer­sję stwo­rzo­ną zgod­nie z japoń­ski­mi zasa­da­mi tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści- w wer­sji tra­pe­zo­wej, z kimo­no­wy­mi ręka­wa­mi, prze­wią­zy­wa­ny paskiem. Punk­tem odnie­sie­nia całej kolek­cji były zdję­cia japoń­skie­go foto­gra­fa Yasu­hi­ro Ishi­mo­to z Kat­su­ra Impe­rial Villa.

Mono­chro­ma­tycz­ne syl­wet­ki zapre­zen­to­wa­no w kolo­rach gra­na­tu i kości sło­nio­wej. Nie mogło rów­nież zabrak­nąć kul­to­we­go, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla mar­ki odcie­nia camel. Płasz­cze, z któ­rych sły­nie mar­ka to jed­nak nie wszyst­ko. Dom mody Max Mara kolej­ny raz stwo­rzył archi­tek­to­nicz­ną, ponad­cza­so­wą kolek­cję, któ­ra dedy­ko­wa­na jest życiu w mie­ście. I tak w kolek­cji na wio­snę 2018 znaj­dzie­my sukien­ki z kre­py, ele­ganc­kie kom­bi­ne­zo­ny, skro­jo­ne na mia­rę kasz­mi­ro­we spód­ni­ce. Geo­me­tria i pre­cy­zja, z jaką zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne ubra­nia pod­kre­śla­ją szcze­gól­nie sze­ro­kie ramio­na. Kla­sycz­ny do tej pory wize­ru­nek domu mody Max Mara został odświe­żo­ny, a mimo wszyst­ko dzię­ki dodat­kom takim jak pła­skie obu­wie, skar­pet­ki do kost­ki, cien­kie, dzia­ni­no­we ręka­wicz­ki i czap­ki, wciąż pozo­sta­je elegancki.

Max Mara Pre fall 2018 Max Mara Pre fall 2018 Max Mara Pre fall 2018 Max Mara Pre fall 2018 Max Mara Pre fall 2018

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy