ModaNewsroom

MOYE na Walentynki

Zmysłowy jedwab, aromatyczna świeca to tylko niektóre z propozycji, które z myślą o Walentynkach przygotowały dla swoich klientów projektantki marki MOYE.

Walen­tyn­ki coraz bli­żej, a wybór odpo­wied­nie­go pre­zen­tu jest nadal kło­po­tli­wy? Jak zasko­czyć swo­ją dru­gą połów­kę i spra­wić, by Dzień Zako­cha­nych był napraw­dę wyjąt­ko­wy? Z pomo­cą przy­cho­dzi mar­ka MOYE, któ­ra dla swo­ich klien­tów przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­we walen­tyn­ko­we pro­po­zy­cje.

Zmy­sło­wa bie­li­zna to jeden z naj­lep­szych pre­zen­tów jaki z oka­zji Walen­ty­nek może­my spra­wić bli­skiej oso­bie. W tym sezo­nie mar­ka MOYE zapro­po­no­wa­ła prze­pięk­ne jedwab­ne figi w typo­wo walen­tyn­ko­wych kolo­rach. Model KARLIE w takich kolo­rach jak róż, czer­wień i czerń to bie­li­zna, o któ­rej marzy każ­da zako­cha­na kobie­ta. Deli­kat­ne i bar­dzo ele­ganc­kie figi z wyż­szym sta­nem wyko­na­ne zosta­ły z naj­wyż­szej jako­ści natu­ral­ne­go jedwa­biu i będą sta­no­wi­ły świet­ne dopeł­nie­nie każ­dej zmy­sło­wej sty­li­za­cji. A jeśli marzysz o stwo­rze­niu roman­tycz­ne­go zesta­wu mar­ka MOYE pro­po­nu­je dobra­nie jedwab­nej hal­ki KATE, któ­ra z figa­mi KARLIE stwo­rzy duet dosko­na­ły.

Jeśli jed­nak szu­kasz  cze­goś bar­dziej pomy­sło­we­go pro­jek­tant­ki MOYE przy­go­to­wa­ły kil­ka mniej oczy­wi­stych walen­tyn­ko­wych pre­zen­tów. Jedwab­na opa­ska na oczy nie tyl­ko jest prze­pięk­nym gadże­tem, ale rów­nież ma zba­wien­ny wpływ na naszą cerę. Opa­ska AUDREY przy­jem­nie koi i relak­su­je wraż­li­wą skó­rę wokół oczu. Dodat­ko­wo utrzy­mu­je jej nawil­że­nie i zapo­bie­ga pierw­szym ozna­kom sta­rze­nia. W ofer­cie MOYE klien­ci zna­leźć mogą tak­że prze­pięk­ne jedwab­ne poszew­ki na podusz­ki mię­dzy inny­mi w kolo­rach deli­kat­ne­go różu.

Przy stwo­rze­niu zmy­sło­wej, roman­tycz­nej atmos­fe­ry w ten wyjąt­ko­wy wie­czór, jakim są Walen­tyn­ki, ide­al­nie spraw­dzi się aro­ma­tycz­na świe­ca. Ta nowość w ofer­cie MOYE wyko­na­na zosta­ła z gru­be­go, mato­we­go szkła, któ­re ozdo­bio­ne zosta­ło mini­ma­li­stycz­nym logo mar­ki. Dopeł­nie­niem kom­po­zy­cji jest czar­ny wosk oraz ele­ganc­ki zapach. W roman­tycz­ny zmy­sło­wy nastrój wpro­wa­dzą cię orien­tal­ne nuty ber­ga­mot­ki, man­da­ryn­ki, pie­przu i goź­dzi­ków.

O takich Walen­tyn­kach marzy każ­da kobie­ta!

Kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com, w show­ro­omie mar­ki w War­sza­wie przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/16 oraz buti­ku Lui Sto­re przy ul. Moko­tow­skiej 26.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy