ModaMust have

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Polska moda ma się coraz lepiej, dlatego często zachęcamy Was do poszukiwania ubrań i dodatków  u rodzimych projektantów. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd zimowych kolekcji i wybraliśmy 10 propozycji, które świetnie sprawdzą się w świąteczno-sylwestrowych stylizacjach.

Jedwabna koszula Rose marki Anders Label

Anders Label to mło­da, pol­ska mar­ka, ofe­ru­ją­ca genial­nej jako­ści ubra­nia w sty­lu vin­ta­ge. W ich kolek­cji szcze­gól­nie urze­kła nas czar­na, jedwab­na koszu­la Rose. Gdy­by moż­na było przez ekran dotknąć tka­ni­ny, prze­pa­dli­by­ście od razu, zupeł­nie jak my. Koszu­la jest nie­zwy­kle ele­ganc­ka i kobie­ca. Tak pięk­na sama w sobie, że nie potrze­bu­je zbęd­nych dodat­ków. Wystar­czą ulu­bio­ne spodnie i deli­kat­na biżu­te­ria.

Czerwony golf Le Brand

Mar­ka Le Brand w każ­dym sezo­nie ma tyle genial­nych pro­po­zy­cji, że trud­no było nam wybrać jed­ną rzecz. Z racji tego, że gru­dzień to dla nas mie­siąc upły­wa­ją­cy pod zna­kiem czer­wie­ni w każ­dej posta­ci, zde­cy­do­wa­ły­śmy się na cie­pły golf w tym kolo­rze. Jeśli myśli­cie, że jest zbyt mało ele­ganc­ki na wigi­lij­ną kola­cję, spró­buj­cie zesta­wić go z ceki­no­wą spód­ni­cą lub deli­kat­nie poły­sku­ją­cy­mi cyga­ret­ka­mi.

Sukienka Amma od  Magdy Butrym

Ta sukien­ka śni nam się po nocach! Mamy nadzie­ję, że patrząc na nią, zupeł­nie nam się nie dzi­wi­cie. Mag­da Butrym to pol­ska pro­jek­tant­ka, któ­ra odnio­sła spek­ta­ku­lar­ny suk­ces na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej (jej pro­jek­ty noszą m.in.: Kim Kar­da­shian, Ellie Gou­l­ding, czy top­mo­del­ka Dout­zen Kro­es). My zachwy­ca­my się każ­dą kolej­ną kolek­cją Mag­dy, a w sukien­ce Amman mogły­by­śmy spę­dzić cały okres świą­tecz­no-syl­we­stro­wy.

Marynarka Flash marki The Beast Brand

Kocha­my modę, ale nie da się ukryć, że naj­więk­szą sła­bość mamy do rze­czy pięk­nych i prak­tycz­nych jed­no­cze­śnie. Odkąd odkry­ły­śmy, jak fan­ta­stycz­nie spraw­dza­ją się mary­nar­ki o faso­nie kimo­no, nie­ustan­nie szu­ka­my ich w kolek­cjach kolej­nych marek. Ta od The Beast Brand rów­nie dobrze spraw­dzi się pod­czas wigi­lij­nej kola­cji, jak i zaba­wy syl­we­stro­wej. Wystar­czy zesta­wić ją z ulu­bio­ny­mi spodnia­mi (my szcze­gól­nie pole­ca­my takie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi) i buta­mi na obca­sie dla zacho­wa­nia pro­por­cji syl­wet­ki.

Kombinezon Collo marki La Mania

Kom­bi­ne­zo­ny to impre­zo­wa alter­na­ty­wa dla dziew­czyn, któ­re nie prze­pa­da­ją za sukien­ka­mi. Ich naj­wspa­nial­szą zale­tą jest to, że nie potrze­bu­ją zbyt wie­lu dodat­ków i same w sobie robią cały look. Nas zachwy­cił kom­bi­ne­zon Col­lo pol­skiej mar­ki La Mania. Ma sze­ro­kie, wydłu­ża­ją­ce syl­wet­kę nogaw­ki i prze­pięk­ny dekolt. Dodat­ko­wo na jed­nym ramiącz­ku wid­nie­je hasło prze­wod­nie mar­ki La Mania, czy­li „Mind Blow”.

Sukienka Lover marki The Odder Side

Gdy­by­śmy mia­ły wymie­nić wszyst­kie rze­czy, za któ­re kocha­my mar­kę The Odder Side, musia­ły­by­śmy poświę­cić temu osob­ny arty­kuł. Cie­szy­my się, że na pol­skim ryn­ku mamy brand, któ­ry wresz­cie zro­zu­miał jak spra­wić, by kobie­ty czu­ły się zmy­sło­wo w casu­alo­wych ubra­niach. Na kola­cję wigi­lij­ną bez zasta­no­wie­nia wybie­ra­my więc sukien­kę Lover z koper­to­wym dekol­tem. To pro­jekt kla­sycz­ny i ponad­cza­so­wy, któ­re­go abso­lut­nie nie obo­wią­zu­je sezo­no­wość w modzie. Dodat­ko­wo świet­nej jako­ści, jak wszyst­kie pro­duk­ty tej mar­ki.

Body Adeline od Le Petit Trou

Mamy wra­że­nie, że body, to wciąż bar­dzo nie­do­ce­nia­ny ele­ment kobie­cej gar­de­ro­by. A prze­cież jest tak wie­lo­funk­cyj­ny, że każ­da z nas powin­na mieć w sza­fie przy­naj­mniej jeden egzem­plarz. My sta­wia­my na model Ade­li­ne od Le Petit Trou. Nosi­my go do bia­łej koszu­li, kla­sycz­nej mary­nar­ki, czy swe­tra z głę­bo­kim dekol­tem. Za każ­dym razem robi wra­że­nie!

Klasyczna torebka od Zofii Chylak

W okre­sie świą­tecz­no-syl­we­stro­wym war­to pomy­śleć rów­nież o dodat­kach. Jeśli szu­ka­cie kla­sycz­nej toreb­ki, któ­re będzie paso­wa­ła do wie­lu sty­li­za­cji, koniecz­nie przej­rzyj­cie ponad­cza­so­we pro­jek­ty Zofii Chy­lak. Cha­rak­te­ry­zu­je je wyjąt­ko­wy design i genial­ne wyko­na­nie. Szcze­rze pole­ca­my!

Buty Golden Fly 2 od  Loft37

Loft37 to pol­ska mar­ka, któ­ra może poszczy­cić się świet­nym, rze­mieśl­ni­czym obu­wiem. Ostat­nio do sprze­da­ży tra­fi­ła kolek­cja syl­we­stro­wa, a my zako­cha­ły­śmy się w mode­lu Gol­den Fly 2. Z pozo­ru kla­sycz­ne czó­łen­ka zachwy­ca­ją wyjąt­ko­wą apli­ka­cją na pię­cie w kształ­cie kolo­ro­wej muchy. Sze­ro­ki obcas spra­wia, że buty są nie tyl­ko pięk­ne, ale będą tak­że wygod­nie się nosić pod­czas spę­dzo­nej na par­kie­cie nocy.

Kolczyki w stylu vintage od KOPI

KOPI to jed­na z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się pol­skich marek biżu­te­ryj­nych. W jej naj­now­szej kolek­cji naj­bar­dziej zachwy­ci­ły nas zło­te kol­czy­ki z mod­nym moty­wem gwiazd­ki. Same w sobie są tak ozdob­ne, że wystar­czy zesta­wić je z bia­łą koszu­lą i ulu­bio­ny­mi dżin­sa­mi. Czy wie­cie, że mar­ka KOPI to pierw­szy pol­ski brand, któ­ry moż­na kupić w Urban Out­fit­ters? Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su!

 

 

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy