ModaMust have

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

Mar­ka ANIA KRUK kolej­ny raz prze­ła­mu­je ste­reo­ty­py i wycho­dzi poza utar­te sche­ma­ty! Nowa kam­pa­nia UNISEX to opo­wieść, któ­ra nie­sie ze sobą waż­ny prze­kaz — biżu­te­ria nie ma płci, nie gene­ra­li­zu­je i nie ogra­ni­cza. Każ­dy może…

Więcej
Moda

Flagowy butik LEBRAND na Mokotowskiej

Pol­ska mar­ka LEBRAND odzna­cza się na pol­skim ryn­ku mody przede wszyst­kim ide­al­ną rów­no­wa­gą – to tutaj mini­ma­lizm i męski cha­rak­ter gar­ni­tu­rów rów­no­wa­żą nie­zwy­kle kobie­ce koszu­le i sukien­ki. To miraż i zaba­wa fak­tu­ra­mi: od per­fek­cyj­nie skrojonych…

Więcej
Moda

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolek­cja san­da­łów Glo­be Cap­su­le na sezon SS22 to nowy, intry­gu­ją­cy począ­tek w mar­ce Van­da Novak. Naj­now­sza, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki, dzię­ki inspi­ra­cji kulą –  naj­bar­dziej uni­wer­sal­ną for­mą wystę­pu­ją­cą we wszech­świe­cie – aż od mikro­ska­li ato­mu po…

Więcej
Moda

Letni POP-UP MAKO

Mar­kę MAKO ceni­my przede wszyst­kim za ponad­cza­so­wy, mini­ma­li­stycz­ny dizajn i rzemieślnicze podejście do pro­ce­su pro­duk­cji. W nowym sezo­nie, Anna Sękowska, założycielka mar­ki, two­rzy kolek­cję w której główny akcent przy­pa­da na kolor. For­ma i mate­ria­ły są…

Więcej
Moda

Jak nosić mokasyny damskie? Te stylizacje królują w trendach!

Są wygod­ne, ale doda­ją szy­ku. Moka­sy­ny dam­skie mogą być ide­al­ną alter­na­ty­wą dla szpi­lek albo cie­ka­wym zastęp­stwem dla tram­pek i sne­aker­sów. Z czym je łączyć? Zobacz 5 nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji z moka­sy­na­mi, któ­re dowo­dzą, że te buty…

Więcej
Moda

Skandynawski minimalizm, czyli Coastal wiosna-lato 2022

Stro­je kąpie­lo­wa inspi­ro­wa­ne skan­dy­naw­ską este­ty­ką oraz natu­rą, czy­li mini­ma­lizm i funk­cjo­nal­ność w naj­lep­szym wyda­niu – taka jest naj­now­sza kolek­cja mar­ki Coastal na wio­snę – lato 2022. Każ­dy z pro­jek­tów stro­jów kąpie­lo­wych ide­al­nie spraw­dzi się w…

Więcej
Moda

Minimalizm ponad wszystko - LEBRAND High Summer 22

Nie­koń­czą­ce się, let­nie dni i wie­czo­ry to coś, na co z utę­sk­nie­niem cze­ka­my cały rok. Kap­su­ło­wa kolek­cja High Sum­mer powsta­ła wła­śnie z myślą o dłu­gich, let­nich dniach i cie­płych wie­czo­rach, a każ­da z pro­po­zy­cji LEBRAND…

Więcej
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…

Więcej
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…

Więcej
Moda

Feeria kolorów na wiosnę

Mar­ka Meli­smee two­rzy swo­je kolek­cje, bazu­jąc na takich war­to­ściach jak jakość, mini­ma­lizm, kla­sy­ka i nie­wy­mu­szo­ny roman­tyzm. W poprzed­nich sezo­nach domi­nu­ją­cym kolo­rem była czerń, jed­nak na wio­snę 2022 mar­ka posta­wi­ła na feerię paste­lo­wych kolo­rów, któ­re zachwycają…

Więcej