Moda

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee

Meli­smee to praw­dzi­wie Pol­sko-Szwedz­kie połą­cze­nie – mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do pięk­nych rze­czy, a któ­rej pro­jek­ty two­rzo­ne są w Sztok­hol­mie przez zało­ży­ciel­kę, Kami­lę San­kow­ski – Polkę miesz­ka­ją­cą w Sztok­hol­mie. Szy­cie odby­wa się zaś w…

Więcej
Moda

Après-ski w klubie nocnym Castel, czyli Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Atmos­fe­ra sku­pio­na wokół naj­now­sze­go poka­zu Cha­nel Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2021/22 jest nie­zwy­kle tajem­ni­cza, intym­na i cie­pła. Sama Vir­gi­nie przy­zna­ła, że uwiel­bia kon­tra­sty, wobec cze­go dla obszer­nych, zimo­wych ele­men­tów kie­ro­wa­ła się potrze­bą stwo­rze­nia małej prze­strze­ni.…

Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…

Więcej
Moda

Styl sportowy lat 90. - ATHLEISURE od NAGO

Pol­ska mar­ka NAGO nie­ustan­nie zaska­ku­je. Oprócz ubrań szy­tych w Pol­sce z  z cer­ty­fi­ko­wa­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re są przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska, NAGO szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca na jakość i prak­tycz­ność ubrań, dzię­ki cze­mu moż­na…

Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki się­ga­ją­cym…

Więcej
Moda

Niezwykły, romantyczny lookbook H&M x Simone Rocha 

Simo­ne Rocha wła­śnie odświe­ży­ła swo­je pro­jek­ty sprzed lat, two­rząc zaska­ku­ją­cą, roman­tycz­ną, a cza­sem i nawet kapry­śną kola­bo­ra­cję z mar­ką H&M. Tak powsta­ła kolek­cja peł­na cha­rak­te­ry­stycz­nych dla domu mody Rocha ele­men­tów: bufia­stych ręka­wów peł­nych fal­ban, kokard,…

Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wpro­wa­dzo­ną…

Więcej
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domo­wej…

Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…

Więcej